Quyết định 800/QĐ-BCT 2019 Kế hoạch cải thiện chỉ số tiệp cận điện năng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 800/QĐ-BCT

Quyết định 800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:800/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:03/04/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2019, nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng từ 3-5 bậc

Ngày 03/04/2019, Bộ Công Thương ra Quyết định 800/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch như sau:

- Mục tiêu chung: Nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hàng Thế giới (WB) về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, người dân…

- Yêu cầu cụ thể: Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng đến năm 2021 lên 5-7 bậc, năm 2019 từ 3-5 bậc.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản này để cập đến Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Xem chi tiết Quyết định 800/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 800/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ CẢI THIỆN CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ

---------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Trần Quốc Khánh;
- TT. Hoàng Quốc Vượng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu VT, Đ
L.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VỀ CẢI THIỆN CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 800/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hàng Thế giới (WB) về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4.

2. Yêu cầu cthể

Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng đến năm 2021 lên 5 - 7 bậc, năm 2019 từ 3 - 5 bậc.

II. NỘI DUNG KHOẠCH

1. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Tiếp cận điện năng.

Theo dõi thường xuyên, định kỳ hàng Quý có báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp cải thiện bộ chỉ số trình Lãnh đạo Bộ gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ.

2. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hp với EVN xây dựng Kế hoạch thực hiện cải thiện bộ chỉ số Tiếp cận điện năng, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và thời hạn hoàn thành. Cthể:

a) Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với EVN tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng nhằm đưa ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục cải thiện chỉ số;

b) Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường để đề xuất sửa đổi và rút gọn các thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước đối với quá trình tiếp cận điện năng.

Báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 15 tháng 4 năm 2019 để có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc gửi các Bộ đề xuất hướng giải quyết.

c) Đầu mối đôn đốc các tỉnh ban hành Cơ chế “một cửa liên thông” giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngành Điện.

Trước 15 tháng 4 năm 2019 trình Lãnh đạo Bộ văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc ban hành Cơ chế. Theo dõi tổng hợp hàng quý tình hình thực hiện, báo cáo đề xuất.

d) EVN nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Công Thương trong tháng 4 năm 2019:

(i) Nghiên cứu tiếp tục giảm thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện;

(ii) Nghiên cứu triển khai việc cấp điện qua công trình của ngành Điện đầu tư cho nhóm khách hàng kinh doanh bất động sản;

(iii) Tiếp tục cải thiện Độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI, SAIFI) và minh bạch về giá điện;

(iv) Đẩy mạnh việc triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4;

(v) Tiếp tục làm việc với WB để ghi nhận đúng các cải cách của Việt Nam.

3. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với EVN xây dựng và ban hành trong tháng 4 năm 2019 tài liệu hướng dẫn các đơn vị để có cách hiểu đúng, thống nhất về bộ chỉ số Tiếp cận điện năng, các chỉ số thành phần, mục tiêu, mẫu biểu báo cáo.

4. Cục Điều tiết điện lực nghiên cứu trong trường hợp cần thiết đề xuất tiếp tục sửa đổi quy định theo hướng đơn giản hoá hồ sơ thỏa thuận đấu nối vào lưới điện trung áp tại Thông tư số 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối ngày 18 tháng 11 năm 2015.

5. Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo rà soát các quy định liên quan đến quá trình thực hiện các thủ tục tiếp cận điện năng.

6. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung theo dõi, báo cáo để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định về Cơ chế “một cửa liên thông” giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngành Điện.

7. Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đi với những vn đmới phát sinh; kiến nghị, đxuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, hiệu quả.

2. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Định kỳ hàng quý, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng gửi Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (trước ngày 10 của các tháng 3, tháng 6, tháng 9 và trước ngày 5 tháng 12), tài liệu điện tử gửi theo địa chỉ email: [email protected]./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi