Quyết định 483/QĐ-BCT 2018 phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1 (30MP) vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 483/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI TRÍ VIỆT 1 (30MWP) VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2011-2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cNghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phvề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt và điều chnh Quy hoạch phát triển điện lc;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mt tri;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Văn bản số 1966/UBND-KTTC ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh đề nghị phê duyệt bổ sung các Dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt tri Bách khoa Á Châu 1 (30MWp), Bách khoa Á Châu 2 (30MWp), Minh Việt 1 (30MWp), Minh Việt 2 (30MWp), Trí Việt 1 (30MWp) và Trí Việt 2 (30MWp) vào Quy hoạch phát triển điện lực tnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020; Văn bản số 2956/UBND-KTTC ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh trả lời Công văn số 239/ĐL-KH&QH về việc trình hồ sơ hiệu chnh bổ sung các dự án Nhà máy điện Năng lượng mt trời Bách khoa Á Châu 1, Minh Việt 1, Trí Việt 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh; công văn số I/TV/H/069/PHM/17 ngày 15/11/2017 của Công ty TNHH Năng lượng Trí Việt về việc nộp hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh - Dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt trời Trí Việt 1 do Liên danh Tư vấn: Công ty cổ phần Tư vn xây dựng điện I (PECCl)- Công ty Cổ phần Vinteg (Vinteg) lập, hiệu chnh tháng 11 năm 2017;

Theo đ nghcủa Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái to.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt trời (ĐNLMT) Trí Việt 1, cụ thể như sau:

- Công sut 30 MWp, vận hành năm 2019;

- Địa điểm: tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 60 ha, trong đó diện tích chiếm đất lâu dài là 36ha, diện tích chiếm đất tạm thời là 24ha (sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn lp Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đảm bảo theo quy định tại Thông tư s 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định vphát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mt trời).

2. Phương án đấu ni:

- Xây dng mới Trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐNLMT TV1 công sut 40 MVA, vào vận hành năm 2019, đng bộ với tiến độ của Nhà máy ĐNLMT Trí Việt 1.

- Xây dựng mới Trạm cắt 110 kV ĐMT Tây Ninh 1 trên đường dây 110kV Bourbon - Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh, vào vn hành năm 2019, đồng bộ với tiến độ của Nhà máy ĐNLMT Trí Vit 1 (sử dụng để đấu ni chung vi Dự án Nhà máy ĐNLMT Bách khoa Á Châu 1).

- Xây dựng mới Đường dây 110 kV dây dẫn ACSR120, chiều dài 6 km từ Trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐNLMT TV1 đến Trạm ct 110 kV ĐMT Tây Ninh 1 (đi chung cột với Đường dây 110 kV đu nối cho Dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt trời Bách khoa Á Châu 1).

3. Danh mục các công trình điện khác thực hiện theo Quyết định số 5905/QĐ-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2011 ca Bộ trưởng Bộ Công Thương v vic phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, xét đến 2020 và các quyết định điều chnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích s dng đất theo đúng các quy định của pháp luật; b trí quđất để triển khai dự án điện mặt tri và trạm biến áp, đường dây dấu ni đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.

2. Nhà đầu tư các dự án điện mặt tri phối hợp với Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam chịu trách nhiệm huy động nguồn vn và đầu tư thực hiện các hạng mục được bổ sung quy hoạch theo quy định, đúng tiến độ, đảm bảo cung cp điện an toàn.

3. Sau khi được giao Dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về hiệu quđầu tư của Dự án và tuân thcơ chế giá điện cho năng lượng mt tri theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4. S Công Thương Tây Ninh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các hạng mục công trình điện đã được phê duyệt hiệu chnh bổ sung.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành k t ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Chtịch Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực min Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- TT. Hoàng Quốc Vượng;
- S
Công Thương Tây Ninh;
- Tp đoàn Điện lực Việt Nam;
- T
ng công ty Điện lực miền Nam;
- C
ông ty TNHH Năng lưng Trí Việt;
- Công ty CP Tư
vấn XD Điện 1;
- C
ông ty CP Vinteg;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-t).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

thuộc tính Quyết định 483/QĐ-BCT

Quyết định 483/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Nhà máy điện mặt trời Trí Việt 1 (30MP) vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:483/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:06/02/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2019: Đưa vào vận hành Nhà máy điện Năng lượng mặt trời Trí Việt

Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Nhà máy điện Mặt trời Trí Việt 1 (30MWP) vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 tại Quyết định 483/QĐ-BCT ngày 06/02/2018.

Theo đó, bổ sung Dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt trời (ĐNLMT) Trí Việt 1, cụ thể:

- Công suất 30 MWp, vận hành năm 2019;

- Địa điểm: xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 60ha, trong đó diện tích chiếm đất lâu dài là 36ha, diện tích chiếm đất tạm thời là 24ha.

Phương án đấu nối như sau:

- Xây dựng mới Trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐNLMT TV1 công suất 40 MVA, vào vận hành năm 2019, đồng bộ với tiến độ của Nhà máy ĐNLMT Trí Việt 1.

- Xây dựng mới Trạm cắt 110 kV ĐMT Tây Ninh 1 trên đường dây 110kV Bourbon - Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh, vào vận hành năm 2019, đồng bộ với tiến độ của Nhà máy ĐNLMT Trí Việt 1.

- Xây dựng mới Đường dây 110 kV dây dẫn ACSR120, chiều dài 6 km từ Trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐNLMT TV1 đến Trạm cắt 110 kV ĐMT Tây Ninh 1.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 483/QĐ-BCT tại đây

tải Quyết định 483/QĐ-BCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE 

Decision No. 483/QD-BCT dated February 06, 2018 of the Ministry of Industry and Trade on giving approval for addition of Tri Viet 1 solar power plant project (capacity of 30 MWp) into the power development plan of Tay Ninh province for 2011 – 2015 period with a vision by 2020

Pursuant to the Law on electricity dated December 03, 2004; the Law dated November 20, 2012 on amendments to the Law on electricity;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 detailing the implementation of a number of articles of the Law on electricity and the Law on amendments to the Law on electricity;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Circular No. 43/2013/TT-BCT dated December 31, 2013 by the Ministry of Industry and Trade providing for establishment, approval and adjustment of the power development plan;

Pursuant to the Circular No. 16/2017/TT-BCT dated September 12, 2017 by the Ministry of Industry and Trade providing for development of solar power projects and standard power purchase agreement applied to solar power projects;

In consideration of the request of the People’s Committee of Tay Ninh Province at the Official Dispatch No. 1966/UBND-KTTC dated July 27, 2017 of the People’s Committee of Tay Ninh Province requesting for addition of the following solar power plant projects, Bach Khoa A Chau 1 (with capacity of 30 MWp), Bach Khoa A Chau 2 (with capacity of 30 MWp), Minh Viet 1 (with capacity of 30 MWp), Minh Viet 2 (with capacity of 30 MWp), Tri Viet 1 (with capacity of 30 MWp) and Tri Viet 2 (with capacity of 30 MWp), into the power development plan of Tay Ninh Province for the 2011 - 2015 period with a vision by 2020; the Official Dispatch No. 2956/UBND-KTTC dated November 02, 2017 of the People’s Committee of Tay Ninh Province providing response to the Official Dispatch No. 239/DL-KH&QH on documents concerning the addition of Bach Khoa A Chau 1, Minh Viet 1, and Tri Viet 1 solar power plant projects into the power development plan of Tay Ninh Province; the Official Dispatch No. I/TV/H/069/PHM/17 dated November 15, 2017 by Tri Viet Power Company Limited on supplementing documents concerning the power development plan of Tay Ninh Province - Tri Viet 1 solar power plant project, which is jointly established and adjusted by the Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1 (PECC1) and Vinteg Joint Stock Company (Vinteg) in November, 2017;

At the request of the Director of Electricity and Renewable Energy Authority;

DECIDES:

Article 1. To amend and supplement the power development plan of Tay Ninh Province for the 2011 – 2015 period with a vision by 2020 are approved herein. To be specific:

1. Tri Viet 1 Solar Power Plant Project is added into the power development plan of Tay Ninh Province with particulars as follows:

- Capacity: 30 MWp, operating in 2019;

- Location: Suoi Day Town, Tan Chau District, Tay Ninh Province;

- Land area: about 60 ha, in which the land area for long-term use is 36 ha, and the land area for temporary use is 24 ha (which shall be exactly determined when preparing the Project's feasibility study report in accordance with the Circular No. 16/2017/TT-BCT dated September 12, 2017 by the Ministry of Industry and Trade providing for development of solar power projects and model power purchase agreement applied to solar power projects).

2. Connection plan:

- Build a new 22/110 kV step-up substation (Tri Viet 1 solar power) with a capacity of 40 MVA, operating in 2019 in harmony with the progress of Tri Viet 1 solar power plant.

- Build a new 110 kV Recloser (Tay Ninh 1 solar power) on the 110 kV power line from Bourbon to Tay Ninh 220 kV substation, operating in 2019 in harmony with the progress of Tri Viet 1 solar power plant (which is used for connection with Bach Khoa A Chau 1 solar power plant project).

- Build a new 110 kV power line using ACSR120 conducting-wire, with the length of 6 km from the 22/110 kV step-up substation (Tri Viet 1 solar power) to the 110 kV Recloser (Tay Ninh 1 solar power) (suspended by the same powers used for the 110 kV power line of Bach Khoa A Chau 1 solar power plant project).

3. The list of other power structures is stipulated in the Decision No. 5905/QD-BCT dated November 11, 2011 by the Minister of Industry and Trade giving approval for the power development plan of Tay Ninh Province for the 2011 – 2015 period with a vision by 2020 and relevant decisions on amendments and supplements to this power development plan of Tay Ninh Province.

Article 2. Implementation organization

1. The People’s Committee of Tay Ninh Province shall carry out procedures for changes in land-use purposes in accordance with applicable law regulations; allocate land area for executing solar power projects and building substations and power lines synchronously in conformity with the provincial land-use plan for the 2016 – 2020 period.

2. Investors of solar power plant projects shall cooperate with the People’s Committee of Tay Ninh Province, the Vietnam Electricity, and the Southern Power Corporation in mobilizing funding and making investments in work items supplemented to the solar power development plan in accordance with applicable regulations so as to ensure the plan's progress and power supply safety.
Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 483/QD-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi