Quyết định 4246/QĐ-BCT 2017 Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị 16

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 4246/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TMĐT.
BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh
 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG
 
1. Mục tiêu tổng quát
- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành công thương nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), chủ động nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong phát triển công nghiệp và thương mại.
2. Mục tiêu cụ thể
- Hình thành nhận thức chung và cách tiếp cận nhất quán đối với nhng xu hướng, tác động của cuộc CMCN 4.0 đối với lĩnh vực công nghiệp và thương mại, trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh và bổ sung các chính sách, định hướng, chiến lược phát triển ngành công thương nhằm thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0;
- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN 4.0, tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cuộc CMCN 4.0;
- Nâng cao khả năng tiếp cận và năng lực cạnh tranh của ngành và các doanh nghiệp, tổ chức thuộc ngành thông qua triển khai ứng dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh và công nghệ mới của cuộc CMCN 4.0.
1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế
Rà soát, lồng ghép các nội dung về tăng cường năng lực tiếp cận và ứng dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 trong các chiến lược, chính sách phát triển ngành công thương;
- Rà soát, sửa đổi, đề xuất mới các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hp thụ và phát triển được các công nghệ sản xuất mới;
- Điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.
2. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và nhanh chóng hấp thu, phát triển các công nghệ của cuộc CMCN 4.0
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp thu và phát triển được các công nghệ sản xuất mới;
- Nghiên cu, lựa chọn một số ngành công nghiệp trọng điểm, phù hợp với các đặc trưng của cuộc CMCN 4.0 đưu tiên đầu tư nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá trị gia tăng;
- Hỗ trợ nghiên cứu, triển khai thí điểm và tng bước nhân rộng các mô hình cải tiến sản xuất, ứng dụng các công nghệ của CMCN 4.0 trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;
- Xây dựng mô hình doanh nghiệp số, mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc CMCN 4.0; đẩy mạnh ứng dụng quản trị thông minh trong quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ thông qua việc cung cấp thông tin, đào tạo lao động, các chính sách hỗ trợ liên quan về đầu tư vào những lĩnh vực sử dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0;
- Phát triển các hạ tầng kinh tế số cho ngành công nghiệp và thương mại; triển khai các dịch vụ hỗ trợ để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
3. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tự động hóa trong công tác quản lý, điều hành của Bộ Công Thương; tăng cường an toàn, an ninh mạng phù hợp với những yêu cầu của cuộc CMCN 4.0;
- Ứng dụng thành quả của cuộc CMCN 4.0 trong triển khai dịch vụ công trực tuyến và xây dựng Chính phủ điện tử ngành công thương;
- Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa lớn phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển ngành công thương.
4. Đy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và kết nối các Chương trình khoa học công nghệ hiện có để tăng cường khả năng tiếp cận cuộc CMCN 4.0 của các doanh nghiệp ngành công thương: Chương trình/Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao; Chương trình sản phẩm quốc gia; Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp; Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành công thương;
- Nghiên cu, phát triển và chuyển giao các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 nhằm cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công thương;
- Tập trung nghiên cứu, cung cấp giải pháp tổng thể cho việc chuyển đổi số của doanh nghiệp; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số.
5. Phát triển nguồn nhân lực ngành công thương phục vụ yêu cầu của cuộc CMCN 4.0
- Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc CMCN 4.0;
- Xây dựng mô hình đào tạo liên kết với doanh nghiệp đbám sát thực tiễn kinh doanh cũng như đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng lao động trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0;
- Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ ngành công thương, trong đó tập trung phát triển nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn, an ninh thông tin.
6. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, và hợp tác quốc tế
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông tạo hiểu biết và nhận thức đúng bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của cuộc CMCN 4.0 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả;
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về thúc đẩy thực hiện cuộc CMCN 4.0.
1. Phân công công việc
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất nhng giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, hiệu quả;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra tại Kế hoạch hành động này, kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Bộ (thông qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
- Giao Vụ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối đôn đốc, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2. Kinh phí thực hiện
a) Tổng kinh phí thực hiện: 60 tỷ đồng.
b) Nguồn kinh phí
- Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp hưng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lập đề án kinh phí chi tiết đthực hiện các nhiệm vụ được giao, tng hp kinh phí vào dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ. ..
 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4246/QĐ-BCT ngày 10 tháng 11 năm 2017)
 
TT
Tên hoạt động
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
I
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế
 
 
 
1
Rà soát, điều chỉnh chính sách phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn đề xuất lựa chọn sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của ngành công nghiệp để ưu tiên phát triển trong cuộc CMCN 4.0
Cục Công nghiệp
Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện Chiến lược Chính sách Công Thương (CLCT)
Quý IV/2017
2
Rà soát, đánh giá việc thực hiện các Chiến lược, Đề án, Quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt giai đoạn thực hiện đến 2020, tầm nhìn đến 2025, 2030 và kiến nghị điều chỉnh, lồng ghép các nội dung về tăng cường năng lc tiếp cận và ứng dụng thành quả của cược CMCN 4.0
Vụ Kế hoạch
Các đơn vị thuộc Bộ
2018-2020
3
Xây dựng Đề án phát triển thương mại điện tử và kinh tế số đến năm 2025
Cục Thương mại điện t và Kinh tế số
Các đơn vị thuộc Bộ
2018
4
Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao và ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0
Vụ Khoa học và Công nghệ
Vụ Kế hoạch, Cục Công nghiệp, Viện CLCT
2018-2020
5
Đxuất, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho những mô hình kinh doanh và phương thức phân phối mới ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0
Vụ Pháp chế
Các đơn vị thuộc Bộ
2018-2020
II
H trdoanh nghiệp tiếp cận và nhanh chóng hấp thu, phát triển các công nghệ của CMCN 4.0
 
 
 
6
Điều tra, khảo sát đánh giá năng lực tiếp cận và những rào cản đối với doanh nghiệp ngành công thương trong tiếp cận và khai thác thành quả cuộc CMCN 4.0
Viện CLCT
Các đơn vị thuộc Bộ
2018-2019
7
Xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối chuỗi cung ng và hậu cần thông minh của doanh nghiệp
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu
2018-2020
8
Nghiên cu, xây dựng thí điểm mô hình nhà máy thông minh và thiết lập các cụm liên kết ngành cho một số ngành công nghiệp trọng điểm
Cục Công nghiệp
Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện CLCT
2018-2020
9
Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống e-logistics cho một số doanh nghiệp ngành công thương
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước
2018-2020
10
Xây dựng Đề án đánh giá tác động của cuộc CMCN 4.0 đến hoạt động xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, đề xuất cơ cấu xuất khẩu phù hợp với xu hướng cuộc CMCN 4.0
Cục xuất nhập khẩu
Các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty
2018-2020
11
Xây dựng và triển khai Đề án ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc xuất xứ, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước
Cục Thương mại điện tvà Kinh tế số
Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại
2018-2020
III
Nâng cao năng lc ứng dụng công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước ngành công thương
 
 
 
12
Xây dựng và triển khai Đề án nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tự động hóa trong công tác quản lý, điều hành của Bộ Công Thương
Văn phòng Bộ
Các đơn vị thuộc Bộ
2018-2019
13
Xây dựng và triển khai Đề án đảm bảo an toàn an ninh mạng phù hợp với yêu cầu của cuộc CMCN 4.0
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Văn phòng Bộ
2018-2020
14
Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa lớn phục vụ yêu cầu quản lý và phát trin của ngành công thương
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Các đơn vị thuộc Bộ
2018-2020
IV
Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
 
 
 
15
Nghiên cu đánh giá toàn diện tác động của cuộc CMCN 4.0 và xây dựng chương trình phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ cht của cuộc CMCN 4.0
Vụ Khoa học và Công nghệ
Các đơn vị thuộc Bộ
2018-2019
16
Xây dựng cơ chế tài chính thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp; đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công ngh; có chính sách để phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Vụ Khoa học và Công nghệ
Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch
2018-2020
17
Nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp tng thể cho việc chuyển đổi mô hình số của doanh nghiệp; phát triển các sn phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Vụ Khoa học và Công nghệ, các tập đoàn, tổng công ty
2018-2020
18
Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt đng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ngành công thương
Vụ Khoa học và Công nghệ
Các tập đoàn, tổng công ty
2018-2020
V
Phát triển nguồn nhân lực
 
 
 
19
Xây dựng Báo cáo rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực ngành công thương trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0
Vụ Tổ chức cán bộ
Các trường, viện nghiên cứu
2019
20
Hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án Phát triển nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao phục vụ sản xuất trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc CMCN 4.0
Vụ Tổ chức cán bộ
Các đơn vị thuộc Bộ, các trường, viện nghiên cu
2017
21
Xây dựng và triển khai thí điểm hình đào tạo kết hợp với sản xuất ngay tại các cơ sở đào tạo nghề
Vụ Tổ chức cán bộ
Các trường, viện nghiên cứu
2018-2019
22
Xây dựng đề án "Đổi mới đào tạo, dạy nghề trong các cơ sở đào tạo ngành công thương theo mô hình tương hỗ “vocational-acedemic-business” nhằm nhanh chóng chuyển đổi nghề nghiệp có kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc CMCN 4.0
Vụ Tổ chức cán bộ
Các trường, viện nghiên cu
2018-2019
VI
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, và hợp tác quốc tế
 
 
 
23
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về cuộc CMCN 4.0 tới tất cả các cấp lãnh đạo, cán bộ các cấp, ngành, các địa phương cùng các doanh nghiệp ngành công thương
Vụ Khoa học và Công nghệ
Các đơn vị thuộc Bộ
2018-2020
24
Xây dựng và triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc CMCN 4.0 thông qua các hoạt động trên báo giy, báo điện tử, truyn thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác
Văn phòng Bộ
Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục TMĐT và KTS, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương
2018-2020
25
Xây dựng hệ thống tài liệu điện tử và tổ chức các khóa tập huấn và đào tạo về cuộc CMCN 4.0
Cục TMĐT và KTS
Các đơn vị thuộc Bộ
2018-2020
26
Đy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về thúc đẩy thực hiện cuộc CMCN 4.0 với các nước, đặc biệt là các quốc gia đi đu trong cuộc CMCN 4.0; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các Công ty, tập đoàn kinh tế đang phát triển mạnh và thành công trong cuộc CMCN 4.0
Vụ Khoa học và Công nghệ
Các đơn vị thuộc Bộ
2018-2020

thuộc tính Quyết định 4246/QĐ-BCT

Quyết định 4246/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4246/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:10/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 4246/QĐ-BCT ngày 10/11/2017 về Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).
Với tổng kinh phí thực hiện là 60 tỷ đồng, Kế hoạch hành động gồm các nội dung: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế; Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và nhanh chóng hấp thu, phát triển các công nghệ của cuộc CMCN 4.0; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cơ quan quản lý Nhà nước ngành công thương; Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực ngành công thương phục vụ yêu cầu của cuộc CMCN 4.0; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế.
Trong giai đoạn 2018 - 2019, các trường, viện nghiên cứu thực hiện xây dựng và triển khai thí điểm mô hình đào tạo kết hợp với sản xuất ngay tại các cơ sở đào tạo nghề và xây dựng đề án “Đổi mới đào tạo, dạy nghề trong các cơ sở đào tạo ngành công thương theo mô hình tương hỗ “vocational - acedemic - business” nhằm nhanh chóng chuyển đổi nghề nghiệp có kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của cuộc CMCN 4.0.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4246/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi