Quyết định 366/QĐ-BCT 2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen đến 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 366/QĐ-BCT

Quyết định 366/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:366/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:21/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen

Ngày 21/02/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BCT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Mục đích của Kế hoạch:

- Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương.

- Là cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Là cơ sở để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Mục tiêu chung của Kế hoạch:

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm và mục tiêu mà Chiến lược năng lượng hydrogen đã đề ra:

 • Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược năng lượng hydrogen; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen.
 • Tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược năng lượng hydrogen; giám sát quá trình thực hiện; đánh giá mức độ và khả năng đạt được các mục tiêu của Chiến lược năng lượng hydrogen, đề xuất điều chỉnh mục tiêu phù hợp với bối cảnh khi cần thiết để đảm bảo tính khả thi cao.

- Cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương trong việc thực hiện mục tiêu đề ra tại Chiến lược năng lượng hydrogen.

- Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương và của Bộ Công Thương trong từng thời kỳ.

3. Các nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức công bố, phổ biến Chiến lược năng lượng hydrogen;

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen;

- Tổ chức theo dõi việc triển khai và đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen;

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về năng lượng có nguồn gốc hydrogen theo quy định nhằm tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng có nguồn gốc hydrogen;

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp năng lượng hydrogen…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 366/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
____________

Số: 366/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen

của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch tại Điều 1 của Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, DKT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-BCT ngày 21 tháng 02 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

_____________________________

 

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Chiến lược năng lượng hydrogen), Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương.

2. Là cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Là cơ sở để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm và mục tiêu mà Chiến lược năng lượng hydrogen đã đề ra:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược năng lượng hydrogen; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen.

- Tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược năng lượng hydrogen; giám sát quá trình thực hiện; đánh giá mức độ và khả năng đạt được các mục tiêu của Chiến lược năng lượng hydrogen, đề xuất điều chỉnh mục tiêu phù hợp với bối cảnh khi cần thiết để đảm bảo tính khả thi cao.

2. Cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương trong việc thực hiện mục tiêu đề ra tại Chiến lược năng lượng hydrogen.

3. Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương và của Bộ Công Thương trong từng thời kỳ.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hàng năm, các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao của Kế hoạch này đề xuất kinh phí thực hiện theo quy định.

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí chi thường xuyên của Bộ Công Thương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen; tăng cường phối hợp, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao tại mục III và Phụ lục kèm theo Quyết định này bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, thời hạn yêu cầu; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành trong lĩnh vực phụ trách, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đơn vị được giao phụ trách.

- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể trong thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ gửi Vụ Dầu khí và Than để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen khi có yêu cầu.

3. Giao Vụ Dầu khí và Than chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ phụ trách, cung cấp thông tin về Vụ Dầu khí và Than để tổng hợp./.

 

PHỤ LỤC

Phân công triển khai các nhiệm vụ của Bộ Công Thương theo quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm

2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược năng lượng hydrogen

(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-BCT ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Bộ Công Thương)

 

TT

Nội dung nhiệm vụ

Hình thức sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn

1

Tổ chức công bố, phổ biến Chiến lược năng lượng hydrogen

Hội nghị công bố

Vụ Dầu khí và Than

Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Báo Công Thương

Tháng 02/2024

2

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen của Bộ Công Thương

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Vụ Dầu khí và Than

Các Cục/Vụ: Điện lực và Năng lượng tái tạo, Hóa chất, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Thị trường trong nước, Pháp chế.

Tháng 02/2024

3

Tổ chức theo dõi việc triển khai và đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược năng lượng hydrogen

Báo cáo

Vụ Dầu khí và Than

Các Cục/Vụ: Điện lực và Năng lượng tái tạo, Hóa chất, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Thị trường trong nước, Pháp chế.

Hàng năm

4

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về năng lượng có nguồn gốc hydrogen theo quy định nhằm tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng có nguồn gốc hydrogen.

Báo cáo, đề xuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Dầu khí và Than/Cục Hóa chất

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu

5

Chủ động và tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng có nguồn gốc hydrogen để tranh thủ tối đa cơ hội, vượt qua thách thức, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tri thức trong năng lượng có nguồn gốc hydrogen.

Báo cáo, hội nghị, hội thảo

Vụ Dầu khí và Than

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

6

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp năng lượng hydrogen.

Báo cáo

Cục Hóa chất

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

7

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án hydrogen xanh, amoniac xanh,... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Cục Hóa chất

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

8

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng chương trình nghiên cứu về công nghệ sản xuất, công nghệ lưu trữ, công nghệ phân phối và công nghệ sử dụng hydrogen và lĩnh vực thu giữ/sử dụng các-bon (CCS/CCUS), trong đó trọng tâm sản xuất hydrogen sạch.

Báo cáo

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

9

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng, lưu trữ, vận chuyển hydrogen và lĩnh vực thu giữ/sử dụng các-bon (CCS/CCUS) phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế.

Báo cáo

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

10

Cập nhật thường xuyên những tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới về năng lượng hydrogen; phối hợp cùng các đơn vị trong tiếp thu, ứng dụng, làm chủ công nghệ năng lượng hydrogen.

Báo cáo

Vụ Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

11

Rà soát, sửa đổi, xây dựng bổ sung các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, an toàn lao động, cháy, nổ, vệ sinh công nghiệp và các kịch bản ứng phó sự cố... phù hợp cho lĩnh vực năng lượng hydrogen.

Báo cáo

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

12

Thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu các nhà máy nhiệt điện chạy than, khí sang nhiên liệu amoniac, hydrogen...

Báo cáo, Đề án

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

13

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi, điện tái tạo... tạo nền tảng cho phát triển năng lượng hydrogen.

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

14

Bổ sung chính sách phát triển năng lượng tái tạo trong đó có nguồn năng lượng hydrogen trong Luật Điện lực (sửa đổi) nhằm tạo nền tảng pháp lý vững chắc, minh bạch, thuận lợi tạo đà cho phát triển bền vững năng lượng mới và tái tạo.

Luật Điện lực (sửa đổi)

Cục Điều tiết điện lực/Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2025

15

Rà soát để bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với Chiến lược năng lượng hydrogen và các Chiến lược, Quy hoạch liên quan (Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...).

Báo cáo

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

16

Theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng có nguồn gốc hydrogen trong lĩnh vực công nghiệp như sản xuất thép xanh, xi măng,...

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Cục Công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

17

Lồng ghép tuyên truyền về sự cần thiết và lợi ích của việc phát triển năng lượng sạch nói chung và hydrogen nói riêng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà kính ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Công Thương.

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi