Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về Uỷ ban nhân dân cùng cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ Y TẾ
SỐ 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2001
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỪ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN, HUYỆN, THỊ Xà VÀ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÙNG CẤP

 

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001của Chính phủ về việc "Tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh". Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khoản 4 Điều 1 về nội dung: "Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về Uỷ ban nhân dân cùng cấp" như sau:

 

I. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ Xà VÀ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ HUYỆN) ĐỐI VỚI CÔNG TÁC
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

 

1. Nhiệm vụ

a. Xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện;

b. Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, chương trình và các giải pháp về chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt;

c. Quyết định kế hoạch kiểm tra, thanh tra y tế trên địa bàn huyện và chỉ đạo thực hiện kế hoạch này;

d. Chỉ đạo và hướng dẫn các ngành, đoàn thể trong huyện về công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh xã hội hoá, tuyên truyền giáo dục nhân dân nâng cao hiểu biết về vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng.

2. Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh nội dung quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn huyện.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

 

1. Tổ chức

a. Tuỳ theo đặc điểm của huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định bố trí cán bộ, công chức trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, làm việc theo chế độ chuyên viên (không tổ chức thành phòng riêng), trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện. Biên chế quản lý nhà nước về y tế của huyện nằm trong biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện và được điều chỉnh chung trong tổng biên chế quản lý nhà nước của tỉnh, huyện;

b. Trình độ chuyên môn của chuyên viên quản lý nhà nước về y tế phải có bằng tốt nghiệp Đại học Y, Dược trở lên. Các trình độ khác phải đạt theo tiêu chuẩn đã quy định của các ngạch chuyên viên.

2. Nhiệm vụ

a. Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thông qua kế hoạch, chương trình và các giải pháp để thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện do Trung tâm Y tế trình với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện;

b. Theo dõi các hoạt động trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình của Trung tâm Y tế trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp với Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo và điều chỉnh hoạt động của Trung tâm Y tế huyện. Được tham gia các buổi giao ban và các hội nghị của Trung tâm Y tế huyện tổ chức hoặc các hội nghị của Sở Y tế tổ chức bàn về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện;

c. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở y tế tỉnh, xây dựng và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về y tế trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. Đề xuất và kiến nghị các biện pháp xử lý sau kiểm tra và thanh tra với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Y tế;

Trong trường hợp cần thiết, đề xuất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định kiểm tra, thanh tra đột xuất các hoạt động y tế trên địa bàn huyện. Sau khi thực hiện phải báo cáo kết quả với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Y tế;

d. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khoẻ cho cộng động.

3. Trách nhiệm.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm 2 mục II nêu trên.

 

III. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ Y TẾ ĐỐI VỚI
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

 

1. Nhiệm vụ

a. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện do Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị;

b. Chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện thực hiện kế hoạch, chương trình các giải pháp đã được phê duyệt;

c. Chỉ đạo thanh tra y tế tỉnh phối hợp với chuyên viên quản lý nhà nước về y tế của huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra y tế trên địa bàn huyện để trình Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đó sau khi đã được phê duyệt.

2. Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình và các giải pháp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này;

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các tiết 2.4 và 2.8 điểm 2 mục IV trong Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của liên bộ Bộ Y tế, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Y tế để nghiên cứu, giải quyết.

thuộc tính Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT

Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về Uỷ ban nhân dân cùng cấp
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đỗ Nguyên Phương; Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành:27/04/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Joint Circular 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi