Quyết định 950/QĐ-BTC 2018 sửa đổi Quyết định 538/QĐ-BTC 2016 về cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 950/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 538/QĐ-BTC NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC VỤ VÀ VĂN PHÒNG THUỘC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 1 như sau:

“b) Chương trình, kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán".

2. Sửa đổi Khoản 8 Điều 1 như sau:

“8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban Chng khoán Nhà nước về các vấn đề pháp lý khi tham gia ttụng đối với các vấn đề liên quan đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; giúp Chủ tịch Ủy ban Chng khoán Nhà nước thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”.

3. Sửa đổi Khoản 5 Điều 11 như sau:

“5. Rà soát nội dung, thể thức các văn bản do các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 11 như sau:

6. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và thư viện tại cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật; làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán

5. Sửa đổi Khoản 8 Điều 11 như sau:

“8. Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác: cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; triển khai áp dụng hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan thuộc Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 2;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 950/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 538/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 950/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 19/06/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Chứng khoán
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực