Quyết định 888/QĐ-BXD 2019 thành lập Đoàn kiểm tra các nhà máy nước sạch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

------------

 

Số: 888/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động
của các nhà máy nước sạch trong cả nước

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Văn bản số 9403a/VPCP-CN ngày 15/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về xử lý ô nhiễm nguồn nước sông Đà;

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch;                                                                                       ’

Căn cứ công văn cử người của các cơ quan có liên quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước, bao gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ Đoàn kiểm tra:

1. Nhiệm vụ chung: Kiểm tra việc thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực cấp nước, quy trình sản xuất nước và cấp nước an toàn. Các thành viên đại diện các Bộ, ngành gửi báo cáo kết quả kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ về Cục Hạ tầng kỹ thuật để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên:

a) Thành viên Bộ Xây dựng:

Kiểm tra tình hình cấp nước của các nhà máy nước tại đô thị và khu công nghiệp.

b) Thành viên Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Kiểm tra công tác quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và kiểm soát, bảo vệ nguồn nước, chất lượng nguồn nước.

c) Thành viên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Kiểm tra tình hình cấp nước của các nhà máy nước tại khu vực nông thôn.

d) Thành viên Bộ Y tế:

Kiểm tra soát chất lượng nước của các nhà máy nước và mạng lưới đường ống cấp nước.

3. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và các thành viên Đoàn kiểm tra có tên trong danh sách kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

- Lưu: VT, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Đình Toàn

 

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BXD ngày 29/10/2019
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

1. Ông Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng đoàn;

2. Bà Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

5. Ông Lương Ngọc Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

7. Ông Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y tế - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Huy Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý Sức khỏe môi trường và Hoá chất, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế - Thành viên;

9. Bà Trương Mai Hoa - Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Điều tra cơ bản tài nguyên nước - Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

10. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó Trưởng phòng Quản lý Khai thác nước mặt - Cục Quản lý Tài nguyên Nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

11. Bà Nguyễn Bích Nguyệt - Chuyên viên - Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn - Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

12. Bà Hà Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Kiểm nghiệm Chất lượng nước và Môi trường - Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

13. Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng Kiểm nghiệm Chất lượng nước và Môi trường - Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

14. Đại diện Cục, Vụ liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng - Thành viên;

15. Đại diện Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng - Thành viên;

16. Các chuyên gia trong lĩnh vực cấp nước (trong trường hợp cần thiết).

thuộc tính Quyết định 888/QĐ-BXD

Quyết định 888/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:888/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành:29/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch

Ngày 29/10/2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 888/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước.

Theo đó, Bộ Xây dựng quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước với nhiệm vụ: Kiểm tra việc thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực cấp nước, quy trình sản xuất nước và cấp nước an toàn. Các thành viên đại diện các Bộ, ngành gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Hạ tầng kỹ thuật để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn kiểm tra bao gồm các ông bà sau đây: Ông Nguyễn Đình Hoàn, Trưởng đoàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Bà Mai Thị Liên Hương, Phó Trưởng đoàn, Cục trưởng cụ Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng; Các thành viên: Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Quản lý Cấp nước, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh và ông Lương Ngọc Khánh, Phó Trưởng phòng Quản lý Cấp nước, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng; Đại diện Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng; Các chuyên gia về cấp nước…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định888/QĐ-BXD tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi