Quyết định 1445/QĐ-TTg 2019 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1445/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

--------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 286/TTr-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2019 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 5050/TTr-BNV ngày 18 tháng 10 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Đức Hinh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đọng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và ông Bùi Đức Hinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Tỉnh ủy Hòa Bình;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, VPBCSĐCP, TGĐ cổng TTĐT, Vụ TCCV;

- Lưu: VT, QHĐP (3).Thuy

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực