Quyết định 519/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Lao động - Tiền lương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
---------

Số: 519/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

----------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vụ Lao động - Tiền lương là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, quan hệ lao động, tranh chấp lao động và đình công trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Vụ Lao động - Tiền lương có tên giao dịch quốc tế là Deparment of Labour and Wage, viết tắt là DLW.

Điều 2. Vụ Lao động - Tiền lương có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động, tranh chấp lao động và đình công;

b) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về lao động, tiền lương, quan hệ lao động, tranh chấp lao động và đình công;

c) Về lao động

- Hp đồng lao động;

- Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Chính sách lao động trong trường hp sáp nhập, hp nhất, chia, tách, chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hp tác xã; trong sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

d) Về tiền lương

- Tiền lương tối thiểu;

- Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động;

- Chế độ tiền lương trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

- Chế độ tiền lương đối với người lao động và người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước;

- Chế độ tiền lương đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

đ) Về quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công

- Đối thoại tại nơi làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thương lượng tập thể; thoả ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động và đình công;

- Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động, hòa giải viên lao động;

- Các giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, ngăn ngừa tranh chấp lao động và đình công.

e) Chế độ, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động, tranh chấp lao động và đình công; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

3. Điều tra và công bố định kỳ mức tiền lương bình quân trên thị trường lao động.

4. Là cơ quan thường trực giúp việc Ủy ban Quan hệ lao động và Hội đồng Tiền lương quốc gia.

5. Thực hiện hp tác quốc tế về lao động, tiền lương, quan hệ lao động, tranh chấp lao động và đình công theo sự phân công của Bộ.

6. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác lao động, tiền lương, quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công theo sự phân công của Bộ.

7. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lao động, tiền lương, quan hệ lao động, tranh chấp lao động và đình công.

8. Quản lý công chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Lao động - Tiền lương:

1. Vụ Lao động - Tiền lương có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và một số công chức.

2. Các phòng chức năng:

- Phòng Lao động;

- Phòng Tiền lương;

- Phòng Quan hệ lao động.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trong Vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 202/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Lao động - Tiền lương.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-
Như Điều 6;
- Lưu: VT, TCCB.

 BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

thuộc tính Quyết định 519/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 519/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Lao động - Tiền lương
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:519/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành:28/03/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi