Quyết định 404/QĐ-TTg 2018 thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 404/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT QUY HOẠCH

---------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch (sau đây gọi là Tổ công tác) gồm các thành viên có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng;
5. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thành viên;
8. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;
9. Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;
11. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên;
12. Ông Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
nhayBổ sung ông Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch theo quy định tại Điều 1 Quyết định 413/QĐ-TTg.nhay
Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ, cụ thể:
1. Đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch.
2. Chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.
3. Giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tại Nghị quyết số 11/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.
4. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan trong việc thi hành Luật Quy hoạch và triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết số 11/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp làm việc; báo cáo tình hình thi hành Luật Quy hoạch và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch; báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.
Điều 4. Tổ công tác và các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tuân thủ theo quy chế do Tổ trưởng Tổ công tác ban hành. Tổ trưởng Tổ công tác được phép sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều hành các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Tổ trưởng Tổ công tác quyết định việc thành lập Nhóm thư ký để giúp việc cho Tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định này. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Quyết định này.
Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương v
à các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Thành viên Tổ công tác;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg CP, PTTg, các Vụ, Cục, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu VT, PL(3b). PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định 404/QĐ-TTg

Quyết định 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:404/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:13/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch theo Quyết định 404/QĐ-TTg.

Theo đó, Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch gồm tất cả 13 thành viên trong đó có 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ theo quy chế do Tổ trưởng ban hành.

Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Luật Quy hoạch, cụ thể:

- Đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan liên quan triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

- Chỉ đạo công tác giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch;…

Quyết định này quy định tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp làm việc; Báo cáo tình hình thi hành, các vấn đề phát sinh khi triển khai Luật Quy hoạch.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 13/04/2018.

Xem chi tiết Quyết định404/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi