Quyết định 3499/QĐ-BTNMT tổ chức của Trung tâm Truyền thông TNMT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

____________

Số: 3499/QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

_______________

B TRƯỞNG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn c Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về truyền thông tài nguyên và môi trường.
2. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm về xây dựng và phát triển Trung tâm phù hợp với yêu cầu về tuyên truyền, truyền thông của ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Xây dựng, trình Bộ trưởng chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
3. Tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, truyền thông cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng; phối hợp tổ chức họp báo và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.
4. Tuyên truyền nâng cao năng lực thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường; phổ biến thông tin về mô hình, công nghệ sản xuất và tiêu thụ bền vững, khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp gắn nhân sinh thái - nhãn xanh Việt Nam và thực hiện các tiêu chí môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi các thỏa thuận thương mại và các thỏa thuận khác có liên quan; quảng bá các thành tựu nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường; hỗ trợ các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện về tài nguyên và môi trường theo sự phân công của Bộ trưởng.
5. Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoại khóa, các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường; các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng phát triển các mô hình, sáng kiến, giải pháp hữu ích về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
6. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường trong các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông.
7. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện và hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đất ngập nước thế giới, Ngày Trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và các sự kiện quốc gia, quốc tế khác về tài nguyên và môi trường ở trong và ngoài nước theo phân công của Bộ trưởng.
8. Tổ chức Giải thưởng Môi trường Việt Nam, Liên hoan phim môi trường toàn quốc, Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc thi, triển lãm, giải thưởng khác về tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng; tổ chức xét chọn và trình cơ quan có thẩm quyền tôn vinh các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích đóng góp cho sự nghiệp tài nguyên và môi trường.
9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức sản xuất và phổ biến các chương trình truyền hình, tài liệu nghe nhìn, phim, phóng sự và sản phẩm truyền thông khác về tài nguyên và môi trường.
10. Xây dựng, vận hành và quản trị hệ thống thông tin, dữ liệu, tài liệu truyền thông đa phương tiện về tài nguyên và môi trường, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Trung tâm và các công cụ truyền thông trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.
11. Hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường; phối hợp tổ chức đi thực tế và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông cho mạng lưới phóng viên, biên tập viên chuyên trách về tài nguyên và môi trường; đầu mối tổ chức và điều phối hoạt động của mạng lưới truyền thông tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước.
12. Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao các công nghệ mới phục vụ công tác truyền thông tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về truyền thông tài nguyên và môi trường; phối hợp tổ chức hoặc tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến truyền thông tài nguyên và môi trường; tham gia các tổ chức quốc tế có liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân công của Bộ trưởng.
13. Sưu tầm, lưu trữ, bảo quản, trưng bày và khai thác các thông tin, tư liệu, hiện vật và mô phỏng hiện vật tài nguyên và môi trường phục vụ công tác giáo dục ngoại khóa về tài nguyên và môi trường.
14. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Bộ trưởng.
15. Triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động truyền thông tài nguyên và môi trường.
16. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.
17. Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân công của Bộ và theo quy định của pháp luật.
18. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
19. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động của Trung tâm.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm
1. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
2. Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế thu chi nội bộ và các quy chế khác của Trung tâm theo quy định.
3. Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018
2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Khoản 2 Điều 5;

Ban Tuyên giáo Trung ương;

Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Văn phòng Chính phủ;

Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ;

Ban cán sự đảng Bộ;

Đảng ủy Bộ;

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;

Các Sở Tài nguyên và Môi trường;

Cổng Thông tin điện tử của Bộ;

Lưu: VT, TTTT TN&MT, TCCB, NQ (136)

B TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

thuộc tính Quyết định 3499/QĐ-BTNMT

Quyết định 3499/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3499/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:29/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ; thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn về truyền thông tài nguyên và môi trường.

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở tại Thành phố Hà Nội. Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc và đều do Bộ trưởng bổ nhiệm.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm Văn phòng; Phòng Quan hệ công chúng và báo chí; Phòng Nâng cao nhận thức cộng đồng; Phòng cơ sở dữ liệu và Truyền thông đa phương tiện; Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện. Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Xem chi tiết Quyết định3499/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi