Quyết định 335/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 335 TTG NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1996 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN QUỐC GIA

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 23/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 về việc thành lập Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN QUỐC GIA

(Ban hành theo Quyết định số: 335/TTg ngày 23 tháng 5 năm 1996)

I. GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Điều 1.- Giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm) do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

Điều 2.- Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Quản lý toàn diện hoạt động của Trung tâm.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định kế hoạch phát triển các ngành khoa học xã hội, nhân văn và kế hoạch nghiên cứu hàng năm của Trung tâm. Tổ chức thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Cùng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn liên quan đến các ngành, địa phương để Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp thành kế hoạch chung trình Chính phủ.

4. Trình Thủ tướng Chính phủ các đề án kiện toàn, thành lập hoặc giải thể các tổ chức trực thuộc Trung tâm. Xây dựng và Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Viện và các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

5. Quyết định việc thành lập, giải thể các Phòng nghiên cứu và các tổ chức tương đương khác của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

6. Xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, phục vụ khoa học, cán bộ quản lý và nhân viên của Trung tâm.

7. Bổ nhiệm, miễm nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm và các chức vụ khác theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của Nhà nước.

8. Quản lý tổ chức, biên chế của Trung tâm và quyết định nâng bậc lương theo phân cấp quản lý do pháp luật quy định.

9. Quản lý tài sản, phân bổ và sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp cho các hoạt động của Trung tâm hoặc các nguồn khác; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

10. Thay mặt Trung tâm ký kết các văn bản hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ với các tổ chức khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

11. Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình tổ chức và các hoạt động của Trung tâm.

Điều 3.- Các phó giám đốc Trung tâm do giám đốc Trung tâm đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễm nhiệm. Các phó giám đốc là người giúp giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác của Trung tâm, thay mặt giám đốc giải quyết các việc được giao và chịu trách nhiệm về các việc đó.

II. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA TRUNG TÂM

Điều 4.- Hội đồng khoa học của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia là cơ quan tư vấn cho giám đốc về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Trung tâm.

Điều 5.- Hội đồng khoa học của Trung tâm gồm các nhà khoa học trong và ngoài Trung tâm có trình độ chuyên sâu về từng ngành hoặc liên quan ngành khoa học xã hội và nhân văn, có phẩm chất tốt và có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được Giám đốc Trung tâm mời tham gia Hội đồng. Số lượng thành viên của Hội đồng do Giám đốc Trung tâm quyết định. Hội đồng Khoa học bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học là 5 năm. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học do Giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia ban hành.

Điều 6.- Hội đồng Khoa học của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia có các nhiệm vụ sau:

1. Tư vấn cho Giám đốc trong việc tham gia hoạch định chính sách phát triển khoa học xã hội và nhân văn của cả nước.

2. Đóng góp ý kiến với Giám đốc về xây dựng chiến lược phát triển khoa học xã hội và nhân văn, xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Trung tâm.

3. Tư vấn về những vấn đề chính sách, chế độ trong quản lý khoa học; về tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học của Trung tâm.

4. Đóng góp ý kiến về việc đánh giá hoặc tổ chức đánh giá các công trình khoa học theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm. Xét chọn và đề nghị Nhà nước khen thưởng các công trình khoa học có chất lượng và các cán bộ khoa học của Trung tâm có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học.

III. CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC ĐƠN VỊ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 7.- Các Viện, các Trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên ngành (sau đây gọi chung là Viện) trực thuộc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Điều 8.- Cơ cấu tổ chức của Viện gồm các Phòng nghiên cứu, Phòng phục vụ nghiên cứu và Hội đồng khoa học.

Điều 9.- Lãnh đạo Viện bao gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm và miễm nhiệm.

Tiêu chuẩn và thể thức bổ nhiệm Viện trưởng và Phó Viện trưởng được quy định trong Quy chế bổ nhiệm cán bộ quản lý của Trung tâm.

Điều 10.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện trưởng:

1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của Viện, quản lý tổ chức biên chế, kinh phí và tài sản của Viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về công tác nghiên cứu khoa học chuyên ngành của Viện, trình Giám đốc Trung tâm duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học.

3. Xây dựng chương trình phát triển tiềm lực khoa học chuyên ngành được giao.

4. Đề nghị Giám đốc Trung tâm thành lập, giải thể các phòng nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu; Bổ nhiệm, miễm nhiệm các Phó Viện trưởng và các Trưởng phòng.

5. Viện trưởng bổ nhiệm, miễm nhiệm cấp Phó trưởng phòng của Viện theo quy chế bổ nhiệm cán bộ quản lý của Trung tâm.

6. Được Giám đốc Trung tâm uỷ quyền ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức khoa học trong nước và ngoài nước theo chức năng nhiệm vụ của Viện và theo các kế hoạch công tác đã được Giám đốc Trung tâm chuẩn y.

Điều 11.- Các Phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công, thay mặt Viện trưởng giải quyết các việc được giao và chịu trách nhiệm về các việc đó.

Điều 12.- Mỗi Viện có một Hội đồng Khoa học do Viện trưởng quyết định thành lập, là cơ quan tư vấn cho Viện trưởng về các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện. Hội đồng khoa học của Viện gồm các nhà khoa học trong và ngoài Viện có trình độ chuyên sâu về ngành khoa học xã hội và nhân văn do Viện phụ trách, có phẩm chất tốt và có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do Viện trưởng mời tham gia Hội đồng. Số lượng thành viên của Hội đồng do Viện trưởng quyết định. Hội đồng khoa học bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học là 5 năm. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia ban hành.

Điều 13.- Các đơn vị phục vụ nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị do Giám đốc Trung tâm ban hành.

Điều 14.- Các tạp chí và Nhà xuất bản thuộc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các văn bản pháp quy khác về báo chí, xuất bản và thực hiện quy chế về các tạp chí do Giám đốc Trung tâm ban hành.

Điều 15.- Các đơn vị giúp việc Giám đốc Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Trung tâm.

Điều 16.- Việc bổ nhiệm, miễm nhiệm cấp trưởng và phó của các đơn vị phục vụ nghiên cứu khoa học và các bộ phận giúp việc Giám đốc thực hiện theo quy chế bổ nhiệm cán bộ quản lý của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia.

IV. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 17.- Công chức, viên chức của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia sắp xếp theo các ngạch, bậc, tiêu chuẩn công chức, viên chức Nhà nước, công chức, viên chức nghiên cứu và quản lý phải có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ phù hợp yêu cầu.

Điều 18.- Việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Hàng năm Trung tâm tiến hành đánh giá và sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức cho phù hợp với yêu cầu về phẩm chất, năng lực, theo đúng ngạch, bậc của Nhà nước quy định.

V. TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 19.- Nguồn tài chính của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia gồm:

1. Kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, cho quỹ lương và các hoạt động khác.

2. Kinh phí do ký hợp đồng nghiên cứu với các Bộ, các ngành, các địa phương.

3. Kinh phí của các dự án nước ngoài và các khoản viện trợ của các tổ chức quốc tế.

Điều 20.- Chế độ kế toán của Trung tâm thực hiện theo Pháp lệnh kế toán thống kê và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí.

Điều 21.- Giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia chịu trách nhiệm trước Nhà nước trong việc quản lý toàn bộ tài sản và sử dụng nguồn kinh phí của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước. Việc phân cấp quản lý và sử dụng tài sản, kinh phí đối với các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Trung tâm quy định.

 

thuộc tính Quyết định 335/TTg

Quyết định 335/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:335/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khánh
Ngày ban hành:23/05/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 335/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi