Quyết định 309/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------
Số:309/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

       
 
QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Vụ Thi đua - Khen thưởng
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;
 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,                                      
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
 Vụ Thi đua-Khen thưởng là đơn vị thuộc bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý về hoạt động thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và ngành Tài chính.
Điều 2. Nhiệm vụ            
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tài chính.
2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt chương trình kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua đối với từng thời kỳ và từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
3. Thường trực Hội đồng thi đua-Khen thưởng của Bộ Tài chính và của ngành Tài chính.
4. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong công tác tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua trong toàn ngành tài chính; hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện kiểm tra các phong trào thi đua tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ; thực hiện chính sách thi đua khen thưởng trong ngành Tài chính phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
5. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng thi đua; tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam; khen thưởng khác theo quy định của Nhà nước.
Thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong công tác khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân ngoài Bộ và tham gia ý kiến về việc khen thưởng của các Bộ ngành đối với cán bộ, công chức Bộ Tài chính.
7. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong công tác khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tham gia ý kiến về việc khen thưởng của các tổ chức nước ngoài đối với cán bộ công chức thuộc Bộ Tài chính.
8. Tổ chức thực hiện các quyết định về khen thưởng, thi đua của Nhà nước và của Bộ Tài chính; đề xuất việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc; xác nhận các hình thức khen thưởng; thực hiện việc thu hồi hiện vật khen thưởng sai chính sách chế độ theo quy định của pháp luật.
9. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, tuyên truyền, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
 10. Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, thống kê, báo cáo về công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.
11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, quản lý dữ liệu phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.
12. Tham gia công tác tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.
13. Tham gia xây dựng, đề xuất việc quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.
14. Kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua khen thưởng tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.
15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Vụ Thi đua-Khen thưởng có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng.
 
Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lý công chức, tài sản được giao theo quy định.
Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.
Vụ Thi đua-Khen thưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chế độ chuyên viên; Vụ trưởng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với chức danh tiêu chuẩn, năng lực và chuyên môn được đào tạo để hoàn thành nhiệm vụ.
Biên chế của Vụ Thi đua-Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.  
Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Vụ trưởng
1. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Vụ được quy định tại Điều 2 Quyết định này.
2. Yêu cầu các tổ chức, đơn vị liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và các văn bản cần thiết cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời các vướng mắc đối với những văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng đã ban hành theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản ký thừa lệnh, uỷ quyền của Bộ trưởng theo quy chế làm việc của Bộ.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2861/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua khen thưởng.
 Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;      
- VP ĐU, CĐ;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Đã ký
 
 
Vũ Văn Ninh

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi