Quyết định 2455/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn từ năm 2011 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
------------------
Số: 2455/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 – 2020
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông báo số 243/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị toàn quốc triển khai việc lập quy hoạch phát triển nhân lực và công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 – 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn từ năm 2011- 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án), gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Đỗ Kiên, Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ trưởng;
2. Ông Lê Dương Hưng, Chuyên viên chính Tổng Cục Thi hành án dân sự - Tổ phó;
3. Bà Bùi Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên thường trực;
4. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng phòng Phòng Công tác cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;
5. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Hùng Vừa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột – Thành viên.
7. Bà Đinh Bích Hà, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học và tổng hợp Viện Khoa học pháp lý – Thành viên;
8. Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính tổng hợp Vụ Hành chính tư pháp – Thành viên;
9. Bà Mai Thị Kim Huế, Phó trưởng phòng Phòng Pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước Vụ Pháp luật hình sự - hành chính – Thành viên;
10. Ông Đỗ Đức Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thư ký Lãnh đạo Bộ Tư pháp – Thành viên;
11. Bà Đoàn Thị Tố Uyên, Phó Bộ môn xây dựng văn bản pháp luật Khoa Hành chính – Nhà nước Trường Đại học Luật Hà Nội – Thành viên;
12. Ông Vương Toàn Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng công tác xây dựng pháp luật Vụ Các vấn để chung về xây dựng pháp luật – Thành viên;
13. Bà Mai Thị Thùy Dung, Chuyên viên Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;
14. Bà Trần Thị Mai Hương, Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính – Thành viên;
15. Bà Trần Thị Nga, Chuyên viên Vụ Bổ trợ tư pháp – Thành viên;
16. Bà Lê Lan Chi, Giảng viên Khoa đào tạo Kiểm sát viên Học viện Tư pháp – Thành viên.
Điều 2. Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án có các nhiệm vụ sau đây:
1. Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Đề án trình Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến;
2. Chuẩn bị tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm và tài liệu liên quan đến nội dung Đề án;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao.
Điều 3. Thủ trưởng đơn vị có các ông, bà tham gia Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án có trách nhiệm sắp xếp công việc, bố trí thời gian để các thành viên có tên tại Điều 1 hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm trong thời gian xây dựng Đề án và chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Vụ trưởng – Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường
 
 

thuộc tính Quyết định 2455/QĐ-BTP

Quyết định 2455/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn từ năm 2011 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2455/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:27/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi