Quyết định 234/QĐ-BTC 2018 chức năng, cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 234/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 ca Chính ph quy định chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cNghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 ca Chính phủ quy định cu, nhiệm vụ, quyn hạn của hthống tổ chức thng kê tập trung và thng kê bộ, cơ quan ngang bộ;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ Trưởng Vụ T chc cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị thuộc Bội chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưng Bộ Tài chính thực hin nhiệm v qun lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ng dụng công ngh thông tin và thống kê trong ngành tài chính.

Cục Tin học và Thng kê tài chính có tư cách pháp nhân, con du rng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Dự tho các văn bn quy phạm pháp luật thuộc phạm vi qun lý chuyên ngành của Cục.

b) Các chính sách, quy định, quy chế, kế hoạch và quản lý an ninh thông tin điện tử, ứng dụng công ngh thông tin và thống kê trong ngành tài chính.

c) Chiến lược quy hoạch phát triển, kiến trúc tổng thể, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê trong ngành tài chính.

d) Tiêu chuẩn, quy chun, quy định qun lý chất lượng, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và thống kê trong ngành tài chính.

d) Hệ thống các chỉ tiêu thống kê thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định, kế hoạch của Nhà nước và của Bộ Tài chính trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê tài chính; thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư cấp Bộ về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài chính.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và thng kê tài chính trong hoạt động của các đơn vị.

4. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin sau khi được phê duyệt và các nhiệm vụ cụ th sau đây:

a) Thẩm định trình Bộ phê duyệt kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin; kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin và công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo phân cấp của Bộ trưng Bộ Tài chính.

b) Thẩm định, trình Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án ứng dụng công ngh thông tin, các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Rà soát, tổng hợp kế hoạch, danh mục dự toán ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ gửi Cục Kế hoạch - Tài chính để thẩm định tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách của Bộ Tài chính báo cáo Bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

Phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình Bộ phê duyệt kế hoạch, danh mục dự toán ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ;

d) Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án ng dụng công nghthông tin của các đơn vị thuộc Bộ theo phân cp của Bộ Tài chính, các dự án liên quan đến các nội dung công nghthông tin cần đảm bảo tính thng nht trong toàn ngành;

d) Quyết định đầu tư, thm tra phê duyệt quyết toán hoàn thành đối với các dự án ng dụng công nghệ thông tin theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Tổ chức công tác thng kê tài chính và phân tích dự báo phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành theo phân công của Bộ trưởng Bộ i chính; chủ trì công tác công b s liu, cung cấp thông tin thống kê tài chính của Bộ Tài chính, biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê tài chính và các ấn phẩm thống kê tài chính theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

6. Quản lý thống nhất các bảng mã, bảng phân loại thống kê dùng chung của ngành tài chính; thực hin việc cấp mã số cho các đối tượng quản lý theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

7. Xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; hướng dẫn, giám sát việc xây dựng các cơ sở dliệu chuyên ngành của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

8. Công bố tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, các thông tin về dự án đã dược phê duyệt trên cng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; cập nhật thông tin các dự án ứng dụng công nghệ thông tin (được phê duyệt và đã kết thúc) vào cơ sở dữ liệu của ngành.

9. Xây dựng và triển khai các giải pháp, sản phẩm (phần cứng, phần mm, nội dung, thông tin số) mang tính tng quát toàn ngành tài chính, các phn mm dùng chung và tích hp giữa các tổ chức chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính; các chương trình ứng dụng phục vụ công tác nghiệp vụ cơ quan Bộ và các cơ quan tài chính các cấp ở địa phương.

10. Tổ chức, xây dựng, duy trì, cập nhật, quản lý vận hành Trung tâm dliệu Bộ Tài chính, hệ thống mạng cơ quan Bộ Tài chính, hệ thống hạ tầng truyền thông thng nht ngành tài chính.

11. Đề xuất và tổ chức triển khai các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chương trình cải cách hành chính ngành tài chính. Chủ trì, tng hợp, đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ về tình hình trin khai và đề xuất các giải pháp trin khai Chính phủ điện tử ngành tài chính. Hướng dẫn xây dựng, thẩm định kiến trúc Chính phủ điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

12. Xây dựng, quản lý và đảm bảo kthuật đduy trì hoạt động của Cng thông tin điện tử Bộ Tài chính và trang thông tin điện tử nội bộ của Bộ Tài chính; trin khai tích hp các kênh thông tin, ứng dụng và cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ tài chính công trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và trang thông tin điện tử nội bộ của Bộ Tài chính.

13. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin dự phòng thảm họa của ngành tài chính.

14. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, truyền thông và thống kê ngành tài chính; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

15. Tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và thống kê phục vụ cho yêu cu quản lý của ngành tài chính.

16. Tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông và các hoạt động thúc đy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài chính.

17. Đánh giá định kvà xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài chính.

18. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiên cu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

19. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục; tiếp nhận, quản lý các dự án nước ngoài về công nghệ tin học và thống kê theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

20. Qun lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính

21. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và của pháp luật.

22. Thực hiện các nhim vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Bộ máy giúp vic Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính:

a) Văn Phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch tng hợp;

c) Phòng Thẩm định và Kiểm tra;

d) Phòng Quản lý công nghệ thông tin;

d) Phòng Dịch vụ công và nội dung s;

c) Phòng Thống kê;

g) Phòng Quản lý an toàn thông tin;

h) Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật;

2. Đơn vị sự nghiệp thuộc Cục:

- Trung tâm Chuyn giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật.

- Trung tâm Dữ liệu và triển khai công nghthông tin tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhim vụ cụ thể của Văn phòng và các phòng do Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính quy định.

Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm thuộc Cục do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Cục Tin học và Thng kê tài chính làm việc theo tổ chức phòng kết hợp với chế độ chuyên viên. Đối với công việc thực hiện chế độ chuyên viên, Cục trưởng phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chun và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cục Tin học và Thống kê tài chính được bố trí kế toán trưởng tại các đơn vị dự toán theo quy định hiện hành của pháp luật và của Bộ Tài chính.

Biên chế của Cục Tin học và Thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo Cục

Cục Tin học và Thống kê tài chính có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng theo quy định.

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Cục; quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2233/QĐ-BTC ngày 04/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thng kê tài chính.

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- VP Đảng ủy, Công đoàn;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

thuộc tính Quyết định 234/QĐ-BTC

Quyết định 234/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:234/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:23/02/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cục Tin học và Thống kê tài chính - chức năng, nhiệm vụ

Ngày 23/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 234/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê trong ngành Tài chính.

Một trong các nhiệm vụ của Cục là chủ trì công tác công bố số liệu, cung cấp thông tin thống kê tài chính của Bộ, biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê tài chính và các ấn phẩm thông kê tài chính theo quy định.

Cục Tin học và Thống kê tài chính làm việc theo tổ chức phòng kết hợp với chế độ chuyên viên. Đối với công việc thực hiện chế độ chuyên viên, Cục trưởng phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 234/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi