Quyết định 2322/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
Số: 2322/QĐ-BNN-TCTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP BỘ DỰ ÁN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030”
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về Sửa đổi Điều 3 của Nghị định 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định nghiệm thu Dự án Thiết kế quy hoạch theo các quy định hiện hành.
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch; Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản và Thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- Lưu: VT; TCTS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
NGHIỆM THU DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
(Kèm theo Quyết định 2322/QĐ-BNN-TCTS ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Nhiệm vụ trong hội đồng
1.
TS. Trang Hiếu Dũng
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch
Chủ tịch
2.
TS. Nguyễn Huy Điền
PTCT. Tổng cục Thủy sản
Phó Chủ tịch
3.
PGS.TS. Đỗ Văn Khương
Chuyên gia Khai thác
Phản biện
4.
Đại diện
Phân viện Thiết kế và Quy hoạch Nông nghiệp miền Nam
Phản biện
5.
TS. Nguyễn Văn Thành
Chuyên gia Nuôi trồng thủy sản
Ủy viên
6.
Đại diện
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Ủy viên
7.
TS. Ngô Anh Tuấn
Chuyên gia
Ủy viên
8.
PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
Chuyên gia
Ủy viên
9.
ThS. Nguyễn Ngọc Oai
Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Ủy viên

Thư ký hành chính ThS. Nguyễn Thành Mạnh - Vụ Kế hoạch Tài chính.
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực