Quyết định 2128/QĐ-TCHQ 2018 sửa đổi quy định về Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại TP. Hồ Chí Minh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 2128/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC I VÀ MỤC II PHẦN A QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG VÀ ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2386/QĐ-TCHQ NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------------------------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Văn phòng thuộc Tng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định số 1051/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 16 Mục I Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:
“16. Thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính:
a) Công tác cải cách hành chính:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
b) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm soát quy định về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan kiểm soát việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;
- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính;
- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn việc tổ chức rà soát, đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;
c) Chủ trì, phối hợp, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo quy định của pháp luật”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 4 Mục II Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:
“4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
- Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tổng cục Hải quan theo quy định của pháp luật;
- Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Hải quan;
- Đầu mối tiếp nhận yêu cầu và điều phối hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB
(10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

thuộc tính Quyết định 2128/QĐ-TCHQ

Quyết định 2128/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Mục I và Mục II Phần A quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 2386/QĐ-TCHQ ngày 28/07/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2128/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành:23/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định mới về chức năng của Văn phòng Tổng cục Hải quan tại TP. Hồ Chí Minh

Tại Quyết định 2128/QĐ-TCHQ ngày 23/07/2018, Tổng cục Hải quan đã sửa đổi, bổ sung Mục I và Mục II Phần A quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại TP. Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 2386/QĐ-TCHQ ngày 28/07/2016.

Trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm soát quy định về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan kiểm soát việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính;

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn việc tổ chức rà soát, đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2128/QĐ-TCHQ tại đây

tải Quyết định 2128/QĐ-TCHQ

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 2128/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC I VÀ MỤC II PHẦN A QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG VÀ ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2386/QĐ-TCHQ NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------------------------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Văn phòng thuộc Tng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định số 1051/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 16 Mục I Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:

“16. Thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính:

a) Công tác cải cách hành chính:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kim tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm soát quy định về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục Hải quan kiểm soát việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính;

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn việc tổ chức rà soát, đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;

c) Chủ trì, phối hợp, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 4 Mục II Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau:

“4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tng cục Hải quan theo quy định của pháp luật;

- Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Hải quan;

- Đầu mối tiếp nhận yêu cầu và điều phi hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tng cục Hải quan”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB
(10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi