Quyết định 1981/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Bộ Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 BỘ TƯ PHÁP
--------------
Số: 1981/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thực hiện
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Bộ Tư pháp
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác), gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Trần Tiến Dũng - Chánh Văn phòng Bộ - Tổ trưởng;
2. Ông Phạm Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Thanh Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Thành viên;
4. Ông Đỗ Đức Hiển - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên;
5. Bà Phan Thị Hồng Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;
6. Bà Lê Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Thành viên.
7. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính - Thành viên;
8. Bà Lương Thị Lanh - Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Thành viên;
9. Ông Đặng Trần Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Con nuôi - Thành viên;
10. Ông Vũ Hồng Dương - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Thành viên;
11. Ông Phạm Quang Đại - Phó Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Thành viên;
12. Bà Tạ Thị Tài - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp - Thành viên;
13. Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Thành viên;
14. Ông Tạ Thành Trung - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin -Thành viên.
Điều 2: Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác xây dựng Đề án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nhóm giúp việc), gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Đỗ Đức Hiển - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Trưởng nhóm;
2. Bà Nguyễn Thị Thái Lăng – Chánh Văn phòng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Thành viên;
3. Ông Lê Tuấn Phong - Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính - Thành viên;
5. Ông Dương Trung Thủy - Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Bộ - Thành viên;
6. Bà Lê Thị Khánh Chi - Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách - tài sản, Vụ Kế hoạch - Tài chính - Thành viên;
7. Bà Trần Thị Ngọc Trâm - Phó Chánh Văn phòng Cục Con nuôi - Thành viên;
8. Ông Nguyễn Tấn Cường - Phó Chánh Văn phòng Cục Bổ trợ tư pháp - Thành viên;
9. Ông Phan Anh Sơn - Phó Trưởng phòng Phòng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin - Thành viên;
10. Bà Lê Vân Anh - Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Thành viên;
11. Bà Bùi Thị Hòa - Chuyên viên phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;
12. Ông Phạm Văn Tâm, Thẩm tra viên Vụ nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự - Thành viên;
13. Bà Chu Thị Thái Hà - Chuyên viên phòng Pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính - Thành viên;
14. Bà Hoàng Thị Nga - Chuyên viên phòng Tổng hợp - Hành chính, Thanh tra Bộ - Thành viên;
15. Bà Lò Thùy Linh - Chuyên viên phòng Quản lý quốc tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Thành viên;
16. Bà Nguyễn Đặng Mai Linh - Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Thành viên.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác, Nhóm giúp việc:
1. Tổ công tác có nhiệm vụ: rà soát các quy định của pháp luật; khảo sát kinh nghiệm thực tiễn; xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Đề án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Bộ Tư pháp.
2. Nhóm giúp việc có nhiệm vụ: tham mưu cho Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ; chuẩn bị kinh phí hoạt động của Tổ công tác và kinh phí xây dựng Đề án; chuẩn bị tổ chức các cuộc họp của Tổ công tác.
3. Các Thành viên trong Tổ công tác, Nhóm giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của Thành viên do Tổ trưởng phân công. Tổ Công tác, Nhóm giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Kinh phí xây dựng Đề án:
Kinh phí xây dựng Đề án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Bộ Tư pháp do ngân sách nhà nước đảm bảo.
Điều 5.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để t/h);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục CNTT (để đăng Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, VP (PTH).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)   
 Đinh Trung Tụng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi