Quyết định 1766/QĐ-BTTTT 2017 Quy chế của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 1766/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2787/UBND-VX ngày 11 tháng 5 năm 2017 và của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- UBND Tp Hồ Chí Minh (để p/h);
- Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (để p/h);
- Bộ trưởng và các thứ trưởng;
- Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh;
- Giám đốc ĐHQG Tp Hồ Chí Minh;
- Sở TTTT Tp Hồ Chí Minh (để t/h);
- Công ty phát triển CVPM Quang Trung (để t/h);
- Khu Công nghệ phần mềm ITP (để t/h);
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu: VT, CNTT (30);

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (sau đây gọi tắt là Chuỗi).

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với:

a) Đơn vị thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

b) Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, nhà đầu tư) tham gia đầu tư và các hoạt động khác liên quan tại các đơn vị thành viên Chuỗi (bao gồm các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các lĩnh vực được đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung tại các cơ sở thuộc quyền quản lý của đơn vị thành viên Chuỗi).

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung với các khu công nghệ thông tin, khu phần mềm, trung tâm công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

2. Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung với các khu công nghệ thông tin tập trung, khu phần mềm, trung tâm công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Điều 4 tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

2. Doanh nghiệp hoạt động tại Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung gồm các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật; nghiên cứu phát triển, chuyên giao ứng dụng về công nghệ thông tin; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ thông tin; ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp công nghệ thông tin, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ phục vụ các hoạt động trong khu công nghệ thông tin tập trung.

Điều 4. Định hướng và mục tiêu phát triển của Chuỗi

1. Định hướng phát triển

Xây dựng Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp CNTT Việt Nam trên thế giới; góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT của cả nước theo hướng bền vững trên cơ sở năng lực sáng tạo, góp phần triển khai thành công các Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT và Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Xây dựng Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung có từ 04 thành viên gồm: Công viên phần mềm Quang Trung, Công viên phần mềm Quang Trung số 2, Khu công nghệ phần mềm ITP và Công viên phần mềm Quang Trung - Đà Lạt. Các thành viên trong Chuỗi có hạ tầng hiện đại, đồng nhất theo tiêu chuẩn, kết nối băng rộng thông suốt.

b) Đến năm 2020, Chuỗi đạt được các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu các công ty thuộc Chuỗi đạt: 9.000 đến 11.000 tỷ VNĐ.

- Tổng doanh thu dịch vụ của Chuỗi đạt: 15.000 đến 17.000 tỷ VNĐ.

- Tổng nhân lực CNTT làm việc trong Chuỗi đạt: 35.000 đến 40.000 người.

 

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CHUỖI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành Chuỗi

Tổ chức quản lý Chuỗi được thành lập dưới hình thức Hội đồng quản lý Chuỗi theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội đồng quản lý Chuỗi (sau đây gọi tắt là Hội đồng) chịu sự quản lý về cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; chịu sự quản lý điều hành và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Hội đồng quản lý Chuỗi

1. Số lượng thành viên của Hội đồng là 04 thành viên, nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng kết thúc khi hết thời gian thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thành phần Hội đồng gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng: đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy viên thường trực Hội đồng: đại diện Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên phát triển Công viên phần mềm Quang Trung;

- Ủy viên Hội đồng: đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy viên Hội đồng: đại diện Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ITP).

3. Thành viên Hội đồng làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm. Trong quá trình hoạt động, số lượng thành viên Hội đồng có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình kết nạp thành viên mới của Chuỗi.

4. Trong quá trình hoạt động, Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành để điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; trong trường hợp ủy viên thường trực được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền thì sử dụng con dấu của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung điều hành, xử lý công việc.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Chuỗi

Hội đồng quản lý Chuỗi có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Quản lý các hoạt động của Chuỗi theo quy định của pháp luật;

2. Định hướng chiến lược phát triển của Chuỗi; tham mưu, tư vấn cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển Chuỗi;

3. Đề xuất, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, đánh giá, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kết nạp thành viên Chuỗi;

4. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh Chuỗi trong nước và nước ngoài để thu hút các nguồn lực đầu tư vào Chuỗi, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia vào hoạt động tại Chuỗi;

5. Thúc đẩy, nâng tầm hoạt động của các đơn vị thành viên; nghiên cứu phát triển, hợp tác chia sẻ thương hiệu, kinh nghiệm quản lý, điều hành và hỗ trợ đào tạo cho các đơn vị thành viên Chuỗi.

Điều 8: Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của các thành viên Chuỗi; kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương, các địa phương có thành viên tham gia Chuỗi, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

2. Hội đồng có quy chế tài chính để phục vụ cho hoạt động của Chuỗi. Quy chế tài chính phải được trên 50% thành viên thông qua và Chủ tịch Hội đồng thay mặt phê duyệt.

Điều 9. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

1. Hội đồng tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần hoặc được triệu tập hợp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng.

2. Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản lý Chuỗi, trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì ủy quyền cho ủy viên thường trực Hội đồng hoặc thành viên khác của Hội đồng chủ trì cuộc họp.

3. Thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản lý Chuỗi, nếu vắng mặt phải báo cáo bằng văn bản và phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý.

4. Phiên họp Hội đồng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự. Các cuộc họp của Hội đồng phải được lập thành biên bản. Biên bản phải ghi đầy đủ nội dung các ý kiến phát biểu và diễn biến của phiên họp, ý kiến kết luận của chủ trì phiên họp. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng được thông qua khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng dự hợp đồng ý. Trường hợp có số phiếu ngang nhau thì nội dung có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng hoặc người được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được thông qua.

Sau mỗi phiên họp, ủy viên thường trực Hội đồng có trách nhiệm thông báo kịp thời những quyết định, kết luận của Chủ trì phiên họp gửi các thành viên Hội đồng, các đơn vị có liên quan (nếu có).

 

Chương III

MỐI QUAN HỆ VÀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CHUỖI

 

Điều 10. Mối quan hệ giữa các thành viên Chuỗi

1. Công viên phần mềm Quang Trung là nòng cốt của Chuỗi nhằm kế thừa và phát huy thương hiệu Công viên phần mềm Quang Trung; phát huy các lợi thế cạnh tranh của từng thành viên cho toàn bộ Chuỗi; tạo hạ tầng đồng bộ, thống nhất, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

2. Các thành viên Chuỗi có tư cách pháp nhân độc lập, tự nguyện liên kết, hợp tác với nhau trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, đơn vị có trụ sở tại Việt Nam; hợp tác trên nền tảng liên kết, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và chiến lược phát triển ngành CNTT Việt Nam.

3. Các thành viên tham gia Chuỗi có tên gọi và hệ thống nhận diện riêng nhằm thể hiện rõ bản sắc văn hóa và định vị riêng nhưng có sự kết hợp để thực hiện mục tiêu kế thừa và phát huy thương hiệu Công viên phần mềm Quang Trung và phát huy các lợi thế cạnh tranh của từng thành viên.

Điều 11. Chính sách đối với Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

1. Các thành viên trong Chuỗi được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng cho khu công nghệ thông tin tập trung và khu công nghệ cao. Ngoài ra, các thành viên trong Chuỗi còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác của chính quyền địa phương phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Hạ tầng dùng chung

Các thành viên trong Chuỗi được kết nối trực tiếp với nhau thông qua hạ tầng viễn thông, internet và ưu tiên sử dụng chung dịch vụ, chia sẻ tài nguyên, kinh nghiệm quản lý, điều hành. Việc quản lý các thành viên trong Chuỗi được thông qua hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo công tác quản lý, báo cáo, thống kê.

Điều 12. Kết nạp thành viên:

1. Tiêu chuẩn chung để được xem xét kết nạp là thành viên của Chuỗi gồm các điều kiện sau:

a) Các khu hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung;

b) Có cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chuyên nghiệp để xử lý công việc hàng ngày;

c) Có khả năng thu hút đầu tư, tạo môi trường khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

d) Có khả năng thu hút lao động chất lượng cao;

đ) Có vị trí địa lý thuận lợi, có khả năng liên kết với các trung tâm đào tạo nhân lực công nghệ thông tin hoặc trung tâm nghiên cứu-phát triển về công nghệ thông tin;

e) Có cơ sở hạ tầng viễn thông, internet sẵn sàng, dịch vụ tiên tiến, hiện đại; bảo đảm dịch vụ logistic thuận lợi;

g) Phát huy lợi thế về công nghệ, giá trị dịch vụ cung cấp, góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

2. Trên cơ sở đề xuất tự nguyện tham gia của các tổ chức bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản lý Chuỗi đề xuất, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, đánh giá, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kết nạp thành viên Chuỗi.

3. Điều kiện bảo đảm về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành viên Chuỗi:

Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có văn bản công nhận là thành viên Chuỗi, tổ chức là thành viên Chuỗi phải đáp ứng các điều kiện về chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật gồm:

a) Hạ tầng viễn thông, internet phải bảo đảm mức độ sẵn sàng đáp ứng 99,9%;

b) Tiêu chuẩn nguồn cung cấp điện: phải bảo đảm có hai nguồn cung cấp điện hoặc phải có máy phát điện, thời gian phục hồi tối đa không quá 15 giây;

c) Tiêu chuẩn về nguồn cung cấp nước, mạng lưới cấp nước, thoát nước,... phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt duyệt; đáp ứng theo tiêu chuẩn chất lượng;

d) Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tuân thủ quy định pháp luật và có quy chuẩn phù hợp với hệ thống phòng cháy chữa cháy lĩnh vực công nghệ thông tin;

e) Tiêu chuẩn môi trường làm việc về không gian, độ thoáng, mật độ cây xanh, phòng ngừa ô nhiễm, tuân thủ pháp luật,... theo quy hoạch được duyệt (nếu có) hoặc cam kết tuân thủ các đăng ký như đăng ký tòa nhà xanh, tòa nhà tiết kiệm năng lượng, quy hoạch diện tích cây xanh tạo không gian xanh cho khu vực và hạn chế ảnh hưởng của hoạt động giao thông đến môi trường không khí, các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác có tính đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu;

đ) Bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trong khu, khả năng ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố kịp thời, trừ trường hợp bất khả kháng;

e) Có hạ tầng giao thông thuận lợi, bảo đảm phục vụ việc đi lại, làm việc trong khu. Có ít nhất 1 tuyến xe công cộng có kết nối với khu;

g) Có dịch vụ một cửa hỗ trợ doanh nghiệp và dịch vụ chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Điều 13. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Thành viên Chuỗi có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ hàng quý và đột xuất (nếu có) số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các thông tin liên quan doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động tại khu và các báo cáo khác theo yêu cầu của tổ chức quản lý Chuỗi, ủy viên thường trực Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo, thông tin của các thành viên Chuỗi.

2. Các thay đổi về thành phần, cơ cấu lãnh đạo thành viên Chuỗi phải thông báo cho Hội đồng quản lý Chuỗi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.

3. Hội đồng quản lý Chuỗi có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời cho thành viên Chuỗi về chiến lược, định hướng phát triển Chuỗi; các thông tin trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thông tin về việc thực hiện chức năng của Hội đồng quản lý Chuỗi.

Điều 14. Trách nhiệm của thành viên Chuỗi:

1. Các thành viên Chuỗi (bao gồm Tổ chức quản lý và các tổ chức, cá nhân đầu tư và hoạt động trong khu thành viên) có trách nhiệm tuân thủ quy chế hoạt động của Chuỗi.

2. Trường hợp thành viên Chuỗi không tuân thủ quy định về đáp ứng điều kiện hạ tầng tại Khoản 3 Điều 12 Quy chế này hoặc có hoạt động không đúng theo chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung thì Hội đồng quản lý Chuỗi báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ tư cách thành viên Chuỗi.

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản lý Chuỗi, các thành viên Chuỗi căn cứ vào những quy định tại quy chế này và điều lệ hoạt động của đơn vị mình tổ chức thực hiện và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động tại Chuỗi theo đúng mục tiêu, định hướng hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì Hội đồng quản lý Chuỗi có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.

 

thuộc tính Quyết định 1766/QĐ-BTTTT

Quyết định 1766/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1766/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:17/10/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2020, Công viên phần mềm Quang Trung đạt doanh thu 11.000 tỷ đồng

Tại Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.
Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung là tổ chức liên kết giữa Công viên phần mềm Quang Trung với các khu công nghệ thông tin, khu phần mềm, trung tâm công nghệ thông tin để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Mục tiêu đến năm 2020, xây dựng Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung có từ 04 thành viên: Công viên phần mềm Quang Trung, Công viên phần mềm Quang Trung số 2, Khu công nghệ phần mềm ITP và Công viên phần mềm Quang Trung - Đà Lạt. Tổng doanh thu của các công ty thuộc Chuỗi đạt 9.000 đến 11.000 tỷ VNĐ với tổng nhân lực công nghệ thông tin làm việc trong Chuỗi đạt 35.000 đến 40.000 người.
Các thành viên trong Chuỗi được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng cho khu công nghệ thông tin tập trung và khu công nghệ cao, kết nối với nhau thông qua hạ tầng viễn thông, internet và ưu tiên sử dụng chung dịch vụ, chia sẻ tài nguyên, kinh nghiệm quản lý, điều hành. Tiêu chuẩn chung để được xem xét kết nạp là thành viên của Chuỗi gồm các điều kiện như: Có khả năng thu hút đầu tư, tạo môi trường khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Có khả năng thu hút lao động chất lượng cao; Có cơ sở hạ tầng viễn thông, internet sẵn sàng, dịch vụ tiên tiến, hiện đại; bảo đảm dịch vụ logistic thuận lợi…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/10/2017.

Xem chi tiết Quyết định1766/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi