Quyết định 1664/2008/QĐ-TTCP Quy định hoạt động của Báo Thanh tra

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1664/2008/QĐ-TTCP

Quyết định 1664/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Báo Thanh tra
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1664/2008/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Truyền
Ngày ban hành:18/08/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1664/2008/QĐ-TTCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
_________

Số: 1664/2008/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO THANH TRA

___________

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ- CP ngày 20/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Tổng biên tập Báo Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Báo Thanh tra”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1796/2007/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Báo Thanh tra.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng biên tập Báo Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, Báo TTra, TCCB.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO THANH TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1664/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Tổng Thanh tra)

Chương I.
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 1. Vị trí và chức năng
Báo Thanh tra là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trọng tâm là lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng lực lượng ngành; thông tin trung thực, khách quan, kịp thời về hoạt động của ngành thanh tra theo quy định của Luật báo chí và của Thanh tra Chính phủ.
Báo Thanh tra là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Báo Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Nhiệm vụ:
a- Báo Thanh tra có trách nhiệm hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép xuất bản, quy định của Luật báo chí và pháp luật thanh tra.
b- Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Báo Thanh tra và các ấn phẩm phụ theo quy định của giấy phép hoạt động báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan và chỉ đạo của Tổng Thanh tra.
c- Thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
d- Thông tin kịp thời tình hình chính trị, kinh tế xã hội và hoạt động thanh tra của các cơ quan Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; hoạt động về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
đ- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên Báo Thanh tra.
e- Tuyên truyền, giới thiệu các nhân tố mới, người tốt, việc tốt; tham gia phòng, chống tham nhũng; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.
f- Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên để thực hiện nhiệm vụ của Báo Thanh tra.
g- Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Báo Thanh tra theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.
h- Quản lý, sử dụng tài sản và tài chính được giao theo quy định của pháp luật và của Thanh tra Chính phủ.
i- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.
2. Quyền hạn:
a- Báo Thanh tra được thực hiện các quyền hạn quy định tại Luật báo chí, các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và quy định của Tổng Thanh tra.
b- Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ và tài chính của Báo Thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.
c- Được cử phóng viên tham gia các hội nghị của ngành Thanh tra.
d- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin về các lĩnh vực do đơn vị phụ trách; đề nghị cơ quan Thanh tra của các cấp, các ngành cung cấp thông tin về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
đ- Ký kết các hợp đồng thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chương II.
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BÁO THANH TRA
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Báo Thanh tra có Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.
2. Các đơn vị chức năng của Báo gồm:
2.1- Phòng Trị sự;
2.2- Phòng Toà soạn báo in;
2.3- Phòng Phóng viên Thanh tra;
2.4- Phòng Phóng viên Kinh tế - xã hội;
2.5- Phòng Báo Điện tử;
2.6- Văn phòng đại điện phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;
2.7- Văn phòng đại điện Bắc Trung bộ tại tỉnh Hà Tĩnh.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị trực thuộc Báo Thanh tra do Tổng Biên tập quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Biên tập
Tổng Biên tập Báo Thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Báo theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Thanh tra về kết quả thực hiện công việc được giao.
2. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Báo Thanh tra.
3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật và của Thanh tra Chính phủ.
4. Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Tổng Biên tập, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, viên chức, người lao động trong Báo;
5. Duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Báo; xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Báo.
6. Xây dựng các định mức lao động khoa học phù hợp với yêu cầu của Báo trên cơ sở tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn.
7. Quyết định việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản của Báo theo các qui định của Nhà nước về chế độ tài chính hiện hành;
8. Phối hợp với Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Báo và thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.
9. Phân cấp cho Tổng Biên tập Báo Thanh tra được quyền:
9.1- Quyết định tổng số biên chế hàng năm của Báo căn cứ vào nhu cầu cán bộ và khả năng tài chính của đơn vị.
9.2- Quyết định việc tuyển dụng cán bộ, viên chức về làm việc tại Báo theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; xếp lương, bổ nhiệm vào ngạch viên chức, ký hợp đồng làm việc với những người được tuyển dụng.
9.3- Ký hợp đồng lao động, hợp đồng khoán công việc để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.
9.4- Quyết định việc sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng người.
9.5- Quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các bộ phận trực thuộc, sau khi báo cáo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và được Tổng Thanh tra cho phép.
9.6- Quyết định việc nâng lương đúng thời hạn, trước thời hạn trong cùng ngạch và tiếp nhận, chuyển ngạch các chức danh chuyên viên chính và tương đương trở xuống theo điều kiện và tiêu chuẩn do pháp luật quy định.
9.7- Quyết định việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.
9.8- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng thuộc quyền quản lý.
9.9- Quyết định mời chuyên gia trong nước, nước ngoài đến làm việc chuyên môn; cử cán bộ, viên chức của Báo đi công tác, học tập ở trong nước, nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên m«n.
9.10- Quản lý và lưu giữ hồ sơ của cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng của Báo Thanh tra (trừ hồ sơ cán bộ của Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập); thống kê và báo cáo về đội ngũ cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý cho Thanh tra Chính phủ theo quy định.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Tổng Biên tập
1. Phó Tổng Biên tập là cán bộ lãnh đạo Báo, giúp Tổng Biên tập quản lý, điều hành công việc của Báo; trực tiếp quản lý một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Tổng Biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về nhiệm vụ được giao.
2. Phó Tổng Biên tập thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Biên tập trong phạm vi được Tổng Biên tập uỷ quyền.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, các Phó trưởng và tương đương (gọi tắt là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng) thuộc Báo
1. Trưởng phòng là người quản lý, chỉ đạo công tác của Phòng, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng quản lý, chỉ đạo công tác của Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Biên tập quy định.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, viên chức thuộc Báo Thanh tra
Cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Báo Thanh tra chịu sự quản lý chung của Tổng biên tập và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, viên chức và pháp luật lao động.
Phóng viên, Biên tập viên, Nhà báo công tác tại Báo Thanh tra có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về báo chí.
Chương III.
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 8. Nguyên tắc làm việc
Báo Thanh tra làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm và kỷ luật của cá nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác của mọi cán bộ, viên chức trong Báo.
Điều 9. Chế độ lập kế hoạch
Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Chính phủ, Tổng Biên tập quyết định kế hoạch công tác của Báo và hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện những kế hoạch đó.
Điều 10. Chế độ báo cáo, thông tin
1. Việc báo cáo công tác định kỳ và đột xuất của Báo được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.
Kế hoạch và báo cáo công tác của các đơn vị thuộc Báo do Tổng Biên tập Báo quy định.
2. Báo có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, viên chức những thông tin sau:
- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Báo và của ngành;
- Nội quy, quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ, của Báo;
- Chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ, của Báo;
- Hoạt động thu, chi tài chính hàng năm;
- Tuyển dụng, đi học, đi nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức thuộc Báo;
- Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới cán bộ, viên chức thuộc Báo;
- Các thông tin khác theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra.
3. Việc trao đổi, cung cấp thông tin của cán bộ, viên chức thuộc Báo phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, của ngành Thanh tra và của cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Điều 11. Về chế độ tài chính của Báo
Việc thu, chi, sử dụng, quản lý kinh phí, tài chính của Báo Thanh tra được thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, các quy định của Tổng Thanh tra và quy định khác của pháp luật.
Chương IV
QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 12. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
Báo Thanh tra chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra phụ trách công tác báo chí và có trách nhiệm:
1. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo;
2. Báo cáo kết quả việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo đầy đủ và kịp thời.
Điều 13. Quan hệ công tác với các vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
1. Quan hệ giữa Báo Thanh tra với các vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
2. Việc phối hợp với các Vụ, đơn vị khác trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra ban hành.
Điều 14. Quan hệ giữa lãnh đạo Báo với cấp uỷ và các lãnh đạo các đoàn thể
1. Lãnh đạo Báo tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo Điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, viên chức của Báo học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả cao; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Báo, xây dựng văn hoá trong môi trường giáo dục, kỷ luật cơ quan.
2. Lãnh đạo Báo có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động công tác của Báo, về quyền lợi của cán bộ, viên chức cho cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; tham khảo ý kiến của cấp uỷ, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định những vấn đề về biện pháp phối hợp lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, củng cố mối đoàn kết, chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức trong Báo; về công tác tổ chức cán bộ của Báo.
Chương V.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Trách nhiệm thi hành
1. Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập và toàn thể cán bộ, viên chức Báo Thanh tra có trách nhiệm thực hiện Quy định này. Tổng Biên tập có trách nhiệm phổ biến quy định này đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc Báo để tổ chức thực hiện.
2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Báo mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.
3. Tổng Biên tập Báo Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh văn phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định, phù hợp với yêu cầu công tác của Báo Thanh tra và của Thanh tra Chính phủ./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
_________

Số: 1664/2008/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO THANH TRA

___________

TỔNG THANH TRA

 

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ- CP ngày 20/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Tổng biên tập Báo Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Báo Thanh tra”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1796/2007/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Báo Thanh tra.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng biên tập Báo Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, Báo TTra, TCCB.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO THANH TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1664/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Tổng Thanh tra)

 

Chương I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Báo Thanh tra là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trọng tâm là lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng lực lượng ngành; thông tin trung thực, khách quan, kịp thời về hoạt động của ngành thanh tra theo quy định của Luật báo chí và của Thanh tra Chính phủ.

Báo Thanh tra là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Báo Thanh tra đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

a- Báo Thanh tra có trách nhiệm hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép xuất bản, quy định của Luật báo chí và pháp luật thanh tra.

b- Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Báo Thanh tra và các ấn phẩm phụ theo quy định của giấy phép hoạt động báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan và chỉ đạo của Tổng Thanh tra.

c- Thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

d- Thông tin kịp thời tình hình chính trị, kinh tế xã hội và hoạt động thanh tra của các cơ quan Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; hoạt động về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

đ- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên Báo Thanh tra.

e- Tuyên truyền, giới thiệu các nhân tố mới, người tốt, việc tốt; tham gia phòng, chống tham nhũng; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.

f- Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên để thực hiện nhiệm vụ của Báo Thanh tra.

g- Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Báo Thanh tra theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.

h- Quản lý, sử dụng tài sản và tài chính được giao theo quy định của pháp luật và của Thanh tra Chính phủ.

i- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.

2. Quyền hạn:

a- Báo Thanh tra được thực hiện các quyền hạn quy định tại Luật báo chí, các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và quy định của Tổng Thanh tra.

b- Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ và tài chính của Báo Thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.

c- Được cử phóng viên tham gia các hội nghị của ngành Thanh tra.

d- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin về các lĩnh vực do đơn vị phụ trách; đề nghị cơ quan Thanh tra của các cấp, các ngành cung cấp thông tin về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

đ- Ký kết các hợp đồng thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 

Chương II. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BÁO THANH TRA

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Báo Thanh tra có Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.

2. Các đơn vị chức năng của Báo gồm:

2.1- Phòng Trị sự;

2.2- Phòng Toà soạn báo in;

2.3- Phòng Phóng viên Thanh tra;

2.4- Phòng Phóng viên Kinh tế - xã hội;

2.5- Phòng Báo Điện tử;

2.6- Văn phòng đại điện phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

2.7- Văn phòng đại điện Bắc Trung bộ tại tỉnh Hà Tĩnh.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị trực thuộc Báo Thanh tra do Tổng Biên tập quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Biên tập

Tổng Biên tập Báo Thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Báo theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Thanh tra về kết quả thực hiện công việc được giao.

2. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Báo Thanh tra.

3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật và của Thanh tra Chính phủ.

4. Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Tổng Biên tập, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, viên chức, người lao động trong Báo;

5. Duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Báo; xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Báo.

6. Xây dựng các định mức lao động khoa học phù hợp với yêu cầu của Báo trên cơ sở tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn.

7. Quyết định việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản của Báo theo các qui định của Nhà nước về chế độ tài chính hiện hành;

8. Phối hợp với Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Báo và thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

9. Phân cấp cho Tổng Biên tập Báo Thanh tra được quyền:

9.1- Quyết định tổng số biên chế hàng năm của Báo căn cứ vào nhu cầu cán bộ và khả năng tài chính của đơn vị.

9.2- Quyết định việc tuyển dụng cán bộ, viên chức về làm việc tại Báo theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; xếp lương, bổ nhiệm vào ngạch viên chức, ký hợp đồng làm việc với những người được tuyển dụng.

9.3- Ký hợp đồng lao động, hợp đồng khoán công việc để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên.

9.4- Quyết định việc sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng người.

9.5- Quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các bộ phận trực thuộc, sau khi báo cáo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và được Tổng Thanh tra cho phép.

9.6- Quyết định việc nâng lương đúng thời hạn, trước thời hạn trong cùng ngạch và tiếp nhận, chuyển ngạch các chức danh chuyên viên chính và tương đương trở xuống theo điều kiện và tiêu chuẩn do pháp luật quy định.

9.7- Quyết định việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

9.8- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng thuộc quyền quản lý.

9.9- Quyết định mời chuyên gia trong nước, nước ngoài đến làm việc chuyên môn; cử cán bộ, viên chức của Báo đi công tác, học tập ở trong nước, nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên m«n.

9.10- Quản lý và lưu giữ hồ sơ của cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng của Báo Thanh tra (trừ hồ sơ cán bộ của Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập); thống kê và báo cáo về đội ngũ cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý cho Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Tổng Biên tập

1. Phó Tổng Biên tập là cán bộ lãnh đạo Báo, giúp Tổng Biên tập quản lý, điều hành công việc của Báo; trực tiếp quản lý một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Tổng Biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về nhiệm vụ được giao.

2. Phó Tổng Biên tập thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Biên tập trong phạm vi được Tổng Biên tập uỷ quyền.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, các Phó trưởng và tương đương (gọi tắt là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng) thuộc Báo

1. Trưởng phòng là người quản lý, chỉ đạo công tác của Phòng, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng quản lý, chỉ đạo công tác của Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Biên tập quy định.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, viên chức thuộc Báo Thanh tra

Cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Báo Thanh tra chịu sự quản lý chung của Tổng biên tập và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, viên chức và pháp luật lao động.

Phóng viên, Biên tập viên, Nhà báo công tác tại Báo Thanh tra có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về báo chí.

 

Chương III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 

Điều 8. Nguyên tắc làm việc

Báo Thanh tra làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm và kỷ luật của cá nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác của mọi cán bộ, viên chức trong Báo.

Điều 9. Chế độ lập kế hoạch

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Chính phủ, Tổng Biên tập quyết định kế hoạch công tác của Báo và hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện những kế hoạch đó.

Điều 10. Chế độ báo cáo, thông tin

1. Việc báo cáo công tác định kỳ và đột xuất của Báo được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch và báo cáo công tác của các đơn vị thuộc Báo do Tổng Biên tập Báo quy định.

2. Báo có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, viên chức những thông tin sau:

- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Báo và của ngành;

- Nội quy, quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ, của Báo;

- Chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ, của Báo;

- Hoạt động thu, chi tài chính hàng năm;

- Tuyển dụng, đi học, đi nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức thuộc Báo;

- Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới cán bộ, viên chức thuộc Báo;

- Các thông tin khác theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra.

3. Việc trao đổi, cung cấp thông tin của cán bộ, viên chức thuộc Báo phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, của ngành Thanh tra và của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Điều 11. Về chế độ tài chính của Báo

Việc thu, chi, sử dụng, quản lý kinh phí, tài chính của Báo Thanh tra được thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, các quy định của Tổng Thanh tra và quy định khác của pháp luật.

 

Chương IV. QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 12. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Báo Thanh tra chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra phụ trách công tác báo chí và có trách nhiệm:

1. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo;

2. Báo cáo kết quả việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo đầy đủ và kịp thời.

Điều 13. Quan hệ công tác với các vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

1. Quan hệ giữa Báo Thanh tra với các vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Việc phối hợp với các Vụ, đơn vị khác trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra ban hành.

Điều 14. Quan hệ giữa lãnh đạo Báo với cấp uỷ và các lãnh đạo các đoàn thể

1. Lãnh đạo Báo tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo Điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, viên chức của Báo học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả cao; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Báo, xây dựng văn hoá trong môi trường giáo dục, kỷ luật cơ quan.

2. Lãnh đạo Báo có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động công tác của Báo, về quyền lợi của cán bộ, viên chức cho cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; tham khảo ý kiến của cấp uỷ, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định những vấn đề về biện pháp phối hợp lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, củng cố mối đoàn kết, chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức trong Báo; về công tác tổ chức cán bộ của Báo.

 

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập và toàn thể cán bộ, viên chức Báo Thanh tra có trách nhiệm thực hiện Quy định này. Tổng Biên tập có trách nhiệm phổ biến quy định này đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc Báo để tổ chức thực hiện.

2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Báo mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Tổng Biên tập Báo Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh văn phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định, phù hợp với yêu cầu công tác của Báo Thanh tra và của Thanh tra Chính phủ./.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi