Quyết định 1592/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Chống tham nhũng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1592/2008/QĐ-TTCP

Quyết định 1592/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1592/2008/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Truyền
Ngày ban hành:06/08/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 1592/2008/QĐ-TTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức, hoạt động của Cục Chống tham nhũng

----------------------

TỔNG THANH TRA

 

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan  ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Chống tham nhũng”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 2222/2006/QĐ-TTCP ngày 23 tháng  11 năm 2006 của Tổng Thanh tra về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chống tham nhũng, Quyết định số 2353/QĐ-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Tổng Thanh tra về việc thành lập Phòng Quản lý dữ liệu về phòng, chống tham nhũng.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo TTCP;

- Lưu: VP, TCCB.

TỔNG THANH TRA

 

 

 

 

 

Trần Văn Truyền

 


QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Chống tham nhũng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1592/2008/QĐ-TTCP

ngày 06/8/2008 của Tổng thanh tra)

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 1.Vị trí và chức năng

Cục Chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Cục IV) là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chống tham nhũng theo thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ.

Cục có con dấu riêng; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn

1.  Cục giúp Tổng Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước:

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án, chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chiến lược, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt về công tác phòng, chống tham nhũng;

c) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Tiếp nhận, thu thập, xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; quản lý cơ sở dữ liệu chung và cổng thông tin phòng, chống tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

3. Thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và các vụ việc khác do Cục chủ trì thực hiện.

4. Tổ chức, theo dõi, kiểm tra hoạt động của các Đoàn thanh tra do Cục chủ trì hoặc do cán bộ, công chức của Cục làm trưởng đoàn; tổng hợp kết quả và xây dựng báo cáo tổng kết các cuộc thanh tra diện rộng được phân công.

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng.

6. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Tổng Thanh tra.

7. Quản lý cán bộ, công chức, con dấu và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.

Điều 3.Nguyên tắc làm việc

1. Cục Chống tham nhũng làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm và kỷ luật cá nhân, phát huy năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo trong công tác của cán bộ, công chức và hiệu quả trong hoạt động của Cục.

2. Cán bộ, công chức của Cục khi tham gia các Đoàn thanh tra còn phải tuân theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra” do Tổng Thanh tra ban hành.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 4.Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức của Cục gồm:

a) Lãnh đạo Cục có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

b) Các đơn vị trực thuộc Cục:

+ Phòng tổng hợp;

+ Phòng Thanh tra chống tham nhũng khu vực 1 và khối kinh tế ngành (gọi tắt là Phòng I);

+ Phòng Thanh tra chống tham nhũng khu vực 2 và khối nội chính, kinh tế tổng hợp (gọi tắt là Phòng II);

+ Phòng Thanh tra chống tham nhũng khu vực 3 và khối văn hoá, xã hội (gọi tắt là Phòng III).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng do Cục trưởng quy định.

3. Biên chế của Cục Chống tham nhũng do Tổng Thanh tra quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Cục trưởng

1. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ của Cục theo Điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Thanh tra về kết quả thực hiện công việc được giao.

2. Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Cục trưởng, các phòng trực thuộc và cán bộ, công chức trong Cục.

3. Chỉ đạo việc xây dựng đề cương, kế hoạch tiến hành thanh tra; đề xuất việc bố trí cán bộ tham gia các đoàn thanh tra được phân công thực hiện, sau khi trao đổi với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; trực tiếp làm Trưởng đoàn thanh tra đối với các cuộc thanh tra có quy mô lớn, có nội dung phức tạp khi được Tổng Thanh tra giao.

4. Giúp Tổng Thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra mà Cục được phân công thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ thanh tra được phê duyệt; tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các Đoàn thanh tra, kiểm tra do Cục chỉ trì hoặc do cán bộ, công chức thuộc Cục làm trưởng đoàn.

5. Thực hiện nhiệm vụ được Tổng Thanh tra uỷ quyền giải quyết; ký thừa lệnh khi được uỷ quyền một số văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

6.  Cục trưởng được ký ban hành các văn bản: giới thiệu, cử các tổ công tác khảo sát, nắm tình hình tại các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; hướng dẫn, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ với Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương; ký các văn bản trong quản lý, điều hành nội bộ của Cục.

7. Chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng con dấu của Cục. Quản lý cán bộ, công chức,  tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra; duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá và thực hiện công tác thi đua khen thưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Cục; xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Cục.

8. Phối hợp với vụ trưởng, cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục và thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

9. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Thanh tra Chính phủ. Báo cáo kịp thời với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết, những vấn đề về cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch công tác cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và của Chính phủ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao.

Điều 6.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Cục trưởng

1. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng Thanh tra và Cục trưởng về kết quả thực hiện công việc được giao. Khi cần thiết một Phó cục trưởng được Cục trưởng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Cục.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Cục trưởng phân công và uỷ quyền.

3. Thực hiện chế độ báo cáo với Cục trưởng về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra mà Cục được phân công thực hiện khi được Cục trưởng giao; trực tiếp làm trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra khi được Tổng Thanh tra giao.

5. Ký thay Cục trưởng các văn bản được Cục trưởng phân công, uỷ quyền; chịu trách nhiệm cá nhân trước Cục trưởng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và trước pháp luật về các ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao trong lĩnh vực được phân công.

Điều 7.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

1. Trưởng phòng là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Cục và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Cục trực tiếp giao. Khi cần thiết được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Cục IV do Cục trưởng quy định.

Điều 8.Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ

1. Chấp hành kỷ luật lao động, các quy định của Thanh tra Chính phủ và của Cục Chống tham nhũng.

2. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công đảm nhiệm; giải quyết công việc được giao theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Kịp thời báo cáo với người phụ trách trực tiếp khi có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Chấp hành kỷ luật phát ngôn, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Thanh tra, Nội quy làm việc, Quy chế văn hoá công sở của cơ quan Thanh tra Chính phủ và các quy định khác về cán bộ, công chức; thực hiện chế độ báo cáo, chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định. Chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao.

4. Cán bộ, công chức thuộc Cục được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các thành viên đoàn thanh tra mà mình được phân công làm Trưởng đoàn; báo cáo Cục trưởng về tiến độ, kết quả thanh tra; thông báo thường xuyên với Trưởng phòng về tình hình cán bộ, công chức của phòng tham gia Đoàn thanh tra.

 

Chương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9.Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Cục Chống tham nhũng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra và các Phó Tổng Thanh tra được Tổng Thanh tra uỷ quyền; có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, báo cáo với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác theo quy định.

Điều 10.Quan hệ với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

Quan hệ giữa Cục với các đơn vị khác thuộc Thanh tra Chính phủ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ và đặt dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

Điều 11.Quan hệ với Thanh tra bộ, ngành, địa phương

1. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra bộ, ngành, địa phương.

2. Phản ánh kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của Thanh tra bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống tham nhũng để Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết.

Điều 12.Quan hệ với các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng

Quan hệ giữa Cục với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng thuộc Bộ Công an, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các vụ thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thực hiện trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, trên nguyên tắc phối hợp chặt chẽ, chủ động, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị chuyên trách thực thi chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 13.Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục với chi uỷ và các đoàn thể trong Cục

1. Lãnh đạo Cục tạo điều kiện để tổ chức Đảng, các đoàn thể hoạt động theo đúng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với chi uỷ tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, công chức trong Cục học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả, chất lượng cao, đảm bảo quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, kỷ luật hành chính.

2. Lãnh đạo Cục có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của Cục và quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức để cùng cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo các đoàn thể giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, tăng cường mối đoàn kết, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức và thực hiện chính sách cán bộ, công tác tổ chức cán bộ của Cục.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14.Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng, các Phó cục trưởng, các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và toàn thể cán bộ, công chức Cục Chống tham nhũng có trách nhiệm thực hiện Quy định này. Cục trưởng Cục Chống tham nhũng có trách nhiệm phổ biến quy định này đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc Cục để tổ chức thực hiện.

2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ, Quy chế Đoàn thanh tra và các văn bản pháp luật hiện hành về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3. Căn cứ vào các quy định hiện hành và Quy định này, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của đơn vị mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 15.Sửa đổi, bổ sung Quy định

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định, phù hợp với yêu cầu công tác của Cục và của Thanh tra Chính phủ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi