Quyết định 1574/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 1574/QĐ-TCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ: HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI
---------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Điều 1, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 2 ;
- Vụ TCCB-BTC (để theo dõi);
- Lãnh đạo TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Lưu: VT, TCCB (5b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam
 
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ: HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-TCT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
 
I. CHỨC NĂNG PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG
Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng trong phạm vi Cục Thuế quản lý.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ PHÒNG THANH TRA GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra giá chuyển nhượng hàng năm; Tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ đề nghị thanh tra giá chuyển nhượng của Phòng Thanh tra thuế, Phòng Kiểm tra thuế và Chi cục Thuế chuyển đến.
2. Tổ chức triển khai quy trình nghiệp vụ, quy trình thanh tra giá chuyển nhượng; biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động giá chuyển nhượng.
3. Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết.
4. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng theo chương trình kế hoạch thanh tra của Cục Thuế; thanh tra giá chuyển nhượng các trường hợp do Phòng Thanh tra thuế, Phòng Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế đề nghị hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Kiến nghị xử lý theo quy định đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế phát hiện được khi thanh tra giá chuyển nhượng; đôn đốc tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện nộp tiền thuế, tiền phạt theo đúng quyết định xử lý.
6. Phối hợp với các phòng chức năng của Cục Thuế và các cơ quan chức năng khác trong việc thanh tra giá chuyển nhượng. Trực tiếp đề xuất, tiếp nhận hỗ trợ của Tổng cục Thuế trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng.
7. Cung cấp thông tin, kết luận sau thanh tra giá chuyển nhượng cho các bộ phận chức năng có liên quan để phối hợp quản lý thuế.
8. Thanh tra xác minh, giải quyết các tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế liên quan đến giá chuyển nhượng.
9. Tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận song phương về thuế liên quan đến giá chuyển nhượng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thanh tra việc tuân thủ thực hiện các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế sau khi các thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đã ký kết theo yêu cầu của cơ quan thuế cấp trên hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
10. Tổng hợp, báo cáo, đánh giá chất lượng công tác thanh tra giá chuyển nhượng; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra giá chuyển nhượng.
11. Tham gia biên soạn tài liệu đào tạo và tham gia đào tạo công chức thuế về giá chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.
12. Thực hiện việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế theo đúng quy định.
2. Căn cứ tình hình nhiệm vụ quản lý thuế tại từng địa phương, giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự trong chỉ tiêu, biên chế được giao để triển khai nhiệm vụ thanh tra giá chuyển nhượng cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế tỉnh, thành phố nêu trên phản ánh về Tổng cục Thuế để xem xét, sữa đổi, bổ sung./.

thuộc tính Quyết định 1574/QĐ-TCT

Quyết định 1574/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1574/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Văn Nam
Ngày ban hành:01/09/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi