Quyết định 155/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ dân tộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
-----------

Số: 155/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC

---------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

 

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cNghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tchức bộ máy, biên chế và tài chính đi với đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưng Trường Cán bộ dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trường Cán bộ dân tộc là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc, giúp Bộ trưng, Chnhiệm y ban Dân tộc (sau đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) đào tạo, bi dưỡng, tập hun kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của y ban Dân tộc.

Trường Cán bộ dân tộc là đơn vị dự toán cấp III; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sđặt tại Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và thực hiện kế hoạch ngắn hạn, dài hạn đào tạo, bi dưỡng, tập hun kiến thức vdân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo quy định.

2. Thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập hun kiến thức vdân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước v công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức y ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc các cấp, cán bộ làm công tác dân tộc các bộ, ngành liên quan, cán bộ dân tộc thiu s.

3. Xây dựng chương trình, biên soạn, xuất bản giáo trình, tập bài giảng, học liệu và sách tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

4. Nghiên cứu khoa học, phương pháp dạy, học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

5. Thực hiện, hp tác thực hiện các đán, dự án và nghiên cứu khoa học, liên kết với các đi tác trong nước và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến đào tạo, bi dưỡng, tập hun kiến thức vdân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước vcông tác dân tộc.

6. Cấp các văn bng, chng chỉ thuộc phạm vi đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định của nhà nước.

7. Xây dựng, kiện toàn bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sdụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, cộng tác viên.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện các chế độ, chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường Cán bộ dân tộc.

9. Chủ trì, phi hợp với các cơ quan chức năng ca Ủy ban Dân tộc để xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu qu cơ svật cht, tài chính, tài sn được giao theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trường Cán bộ dân tộc có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng, Phó trưởng khoa chuyên môn, Trưởng, Phó trưởng phòng chức năng và các cán bộ, viên chức, giảng viên. Quan hệ công tác trong Trường theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bnhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường.

Các Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bnhiệm và min nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng. Các Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng phụ trách một số nhiệm vụ công tác của Trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các khoa chuyên môn, phòng chức năng, Trung tâm

a) Các khoa:

- Lý luận cơ bản;

- Qun lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Dân tộc.

b) Các phòng:

- Đào tạo;

- Tchức - Hành chính - Qun trị;

- Kế hoạch - Tài vụ;

- Khoa học - Hp tác quc tế;

- Thông tin - Tư liệu, thư viện.

c) Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát trin nhân lực vùng dân tộc và min núi.

3. Hiệu trưng bnhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng và Trung tâm trên cơ sở thống nhất với Vụ Tchức Cán bộ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chnhiệm và pháp luật v quyết định đó.

4. Hiệu trưởng ban hành chức năng, nhiệm vụ ca các khoa, phòng và trung tâm; xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng, Đán tự ch, tự chịu trách nhiệm vthực hiện nhiệm vụ, tchức bộ máy, biên chế và tài chính, các quy chế, quy định phục vụ công tác qun lý của Trường trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tchức thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định s413/QĐ-UBDT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Trường Cán bộ dân tộc.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban và Th trưng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 5
;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
UBDT;
- Các Thtrưởng,
Phó Chủ nhiệm UBDT;
- c tchức, đơn vị thuộc UBDT
;
-
Vụ Đào tạo Đại học, Bộ GD&ĐT;
- Vụ Đào tạo
, bồi dưỡng CCVC
, Bộ Nội vụ;
-
Cơ quan công tác dân tộc các tnh, TP tr
c thuộc TW:
- Văn phòng Đng y
;
-
Website UBDT;

- Lưu: VT, TCCB (03b). Trường Cán bộ dân tộc (05b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

thuộc tính Quyết định 155/QĐ-UBDT

Quyết định 155/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:155/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Giàng Seo Phử
Ngày ban hành:03/04/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi