Quyết định 1409/QĐ-TTg 2019 thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------

Số: 1409/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1834/BHXH-HĐQL ngày 28 tháng 5 năm 2019; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Công văn số 468-CV/HNDTW ngày 07 tháng 5 năm 2019 và Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 196/TTr-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã được phân công nhiệm vụ khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;

- Bộ Nội vụ (Vụ CCVC);

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, VPBCSĐ (3);

- Lưu: VT, TCCB(2). NTT 23

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực