Quyết định 1365/QĐ-TTg 2018 về tổ chức và hoạt động Quỹ vì biển, đảo Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1365/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG “QUỸ VÌ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”

-------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” thành “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tại Tờ trình số 10839/TTr-BCĐ ngày 28 tháng 9 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Quỹ) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo Việt Nam nói chung, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nói riêng; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

b) Huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của cộng đồng xã hội tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

2. Yêu cầu:

a) Tổ chức các phong trào vận động các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, các thành phần kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ.

b) “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong đó ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược, nhất là huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

3. Nguồn hình thành Quỹ:

a) Tiếp nhận toàn bộ số Quỹ còn lại của “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” chuyển sang.

b) Huy động tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ của:

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

- Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Nội dung chi:

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân, dân các vùng biển, đảo của Tổ quốc, do Ban Chỉ đạo Quỹ quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Nguyên tắc hoạt động:

a) Quỹ thành lập và hoạt động phi lợi nhuận.

b) Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

c) Phải thực hiện thu, chi Quỹ công khai, minh bạch (về tài chính, tài sản) theo quy định của pháp luật.

d) Quỹ có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Bộ Quốc phòng:

a) Cử một lãnh đạo Bộ Quốc phòng phụ trách về biển, đảo làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ, các thành viên gồm đại diện của các ban, bộ, ngành và địa phương liên quan; Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các quy định tại Quyết định này.

b) Quản lý, điều hành Quỹ.

c) Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức các phong trào tuyên truyền, vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ.

d) Chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả.

2. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ trưởng Chính phủ về việc thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TCCV;
- Lưu: VT, NC (2).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1365/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1365/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!