Quyết định 1285/QĐ-BLĐTBXH 2018 phân cấp thẩm quyền xác định định mức tài sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI
-------

Số: 1285/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP; TÀI SẢN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 1, 2 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này và khoản 6 Điều này.

c) Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.

d) Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính; quyết định trong trường hợp cần bố trí diện tích sử dụng chung tăng dưới 10% so với diện tích sử dụng chung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.

đ) Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:

a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 1, 2 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này để xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

b) Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.

c) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

d) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này và các điểm a, b, c khoản này, Tổng cục trưởng quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi các đơn vị trực thuộc quản lý.

3. Thủ trưởng các đơn vị: Cục An toàn lao động, Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ:

a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 1 và khoản 2 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này để xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, điểm b khoản 2 và 6 Điều này.

c) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều này và các điểm a, b khoản này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.

4. Thủ trưởng các trường đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trừ đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại khoản 6 Điều này:

a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.

b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại đơn vị.

c) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và điểm a khoản này, Thủ trưởng đơn vị quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.

5. Thủ trưởng các cơ sở y tế (gồm: các Bệnh viện, Trung tâm Chỉnh - Phục hồi chức năng...) trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trừ đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại khoản 6 Điều này:

a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.

b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế để ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại đơn vị.

c) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và các điểm a, b khoản này, Thủ trưởng đơn vị quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.

6. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng để áp dụng tại đơn vị mình, trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các chức danh quản lý.

7. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này):

a) Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 và 3 Điều này để quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.

b) Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1, 2 Điều này và điểm a khoản này, Thủ trưởng đơn vị quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp, tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp thẩm quyền tại Quyết định này.

c) Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp thẩm quyền tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nêu tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác có liên quan.

b) Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân cấp tại Điều 1 Quyết định này.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm công khai Quyết định ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục An toàn lao động, Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Trẻ em, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng;
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

 

thuộc tính Quyết định 1285/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1285/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1285/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:21/09/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân cấp thẩm quyền sử dụng tài sản tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định 1285/QĐ-BLĐTBXH về việc phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 21/09/2018.

Theo Quyết định:

- Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; quyết định trong trường hợp cần bố trí diện tích sử dụng chung tăng dưới 10% so với diện tích sử dụng chung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 152/2017/NĐ-CP…;

- Thủ trưởng các trường đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại đơn vị;

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trực thuộc Bộ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng dể áp dụng tại đơn vị mình, trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các chức danh quản lý…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1285/QĐ-BLĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi