Quyết định 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết 23/2012/QH13

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------
Số: 1229/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CÁC DỰ ÁN LUẬT,
PHÁP LỆNH ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI GIAO CHO CHÍNH PHỦ
TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2012/QH13
------------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 23 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII;
Căn cứ Nghị quyết số 449/NQ-UBTVQH13 ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2011/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội;
Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết số 23/2012/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và các dự án luật, pháp lệnh được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có trách nhiệm khẩn trương thành lập Ban soạn thảo; củng cố các Ban soạn thảo đã được thành lập.
2. Tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 phải dành thời gian thỏa đáng, bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các dự án bảo đảm chất lượng và thời hạn trình dự án.
Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm chất lượng, thời hạn trình các dự án.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần chủ động và phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình soạn thảo, kể cả sau khi dự án đã trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
3. Hàng quý, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lựa chọn và tổ chức làm việc với một số cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 để trực tiếp nắm bắt tình hình và tiến độ soạn thảo các dự án có liên quan.
4. Chậm nhất là ngày 10 của tháng cuối cùng của mỗi quý, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi báo cáo về tình hình và kết quả nghiên cứu, soạn thảo các dự án đã được phân công, nêu rõ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo, đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục đến Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
5. Đối với các dự án luật, pháp lệnh lớn, phức tạp còn nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nội dung cơ bản trước khi hoàn thiện dự án trình Chính phủ xem xét, quyết định.
6. Đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị, ngay sau khi được phân công, cơ quan chủ trì soạn thảo phải tiến hành nghiên cứu, soạn thảo như đối với dự án thuộc Chương trình chính thức; định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo tình hình và tiến độ soạn thảo các dự án gửi đến Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ.
Các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chuẩn bị đã được chuẩn bị tốt và cần thiết phải ban hành ngay để đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước thì cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình chính thức.
Điều 4. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các đại biểu Quốc hội và tổ chức đã đề xuất dự án tiến hành nghiên cứu sự cần thiết ban hành, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, Luật chống bán phá giá, Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, luật trọng dụng nhân tài, Luật kiến trúc sư và Pháp lệnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIIl.
Điều 5. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội phân bổ kịp thời kinh phí cho việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh đã được phân công theo Quyết định này.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội:
- Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, PL (15b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 

thuộc tính Quyết định 1229/QĐ-TTg

Quyết định 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết 23/2012/QH13
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1229/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:07/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi