Nghị quyết 853/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

Số: 853/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chú tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

-----------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 16/TTr-HĐNĐ ngày 23 tháng 12 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 01/TTr-BCTĐB ngày 02 tháng 01 năm 2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông K’ Thanh kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông và ông K' Thanh theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Tòng Thị Phóng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực