Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách HĐND TP Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

________

Số: 68/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Nội

________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết s 97/2019/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội thí điểm tổ chức hình chính quyền đô thị tại thành phố Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội thí  điềm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội thí điểm b trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 1. Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
1. Mỗi Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách. Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.
2. Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách (sau đây gọi là Ủy viên chuyên trách) tại các Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được xác định như sau:
a) Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế;
b) Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - ngân sách;
c) Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - xã hội;
d) Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.
3. Tiêu chuẩn chức danh Ủy viên chuyên trách:
a) Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đương nhiệm;
b) Có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với chức danh Ủy viên chuyên trách tại mỗi Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố quy định tại khoản 2 Điều này; có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố.
4. Các Ủy viên chuyên trách được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức; được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.
2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị định này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

Trợ lý các P.TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, QHĐP (M).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[daky]

 

 

 

 

 

Trương Hòa Bình

thuộc tính Nghị định 68/2021/NĐ-CP

Nghị định 68/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:68/2021/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:15/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ủy viên chuyên trách HĐND thành phố HN phải có trình độ đại học trở lên

Ngày 15/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội (Nghị quyết số 160/2021/QH14)

Theo đó, Chính phủ quy định cụ thể chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ban thuộc Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 160/2021/QH14. Cụ thể, Mỗi Ban thuộc HĐND thành phố Hà Nội có 01 Ủy viên hoạt động chuyên trách. Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND.

Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách (Ủy viên chuyên trách) tại các Ban thuộc HĐND thành phố Hà Nội được xác định như sau: Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế; Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - ngân sách; Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - xã hội và Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn chức danh Ủy viên chuyên trách gồm: Là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đương nhiệm; Có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với chức danh Ủy viên chuyên trách tại mỗi Ban thuộc HĐND thành phố theo quy định; có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Ban thuộc HĐND thành phố.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị định 68/2021/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE GOVERNMENT

 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 68/2021/ND-CP

 

Hanoi, July 15, 2021

 

DECREE

Detailing and guiding the implementation of the National Assembly’s Resolution No. 160/2021/QH14 of April 8, 2021, on pilot appointment of the title of full-time deputies of the Hanoi People’s Council [1]

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No. 97/2019/QH14 of November 17, 2019, on pilot organization of the urban administration model in Hanoi;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No. 160/2021/QH14 of April 8, 2021, on pilot appointment of the title of full-time deputies of the Hanoi People’s Council;

At the proposal of the Minister of Home Affairs;

The Government promulgates the Decree detailing and guiding the implementation of the National Assembly’s Resolution No. 160/2021/QH14 of April 8, 2021, on pilot appointment of the title of full-time deputies of the Hanoi People’s Council.

 

Article 1. The title of full-time members of the Boards of the Hanoi People’s Council specified in Clause 2, Article 1 of the National Assembly’s Resolution No. 160/2021/QH14 of April 8, 2021, on pilot appointment of the title of full-time deputies of the Hanoi People’s Council

1. Each Board of the Hanoi People’s Council shall have 1 full-time member. Full-time members shall be considered and approved by the Standing Committee of the Hanoi People’s Council at the request of the heads of the Boards of the People’s Council.

2. The title of full-time members at the Boards of the Hanoi People’s Council shall be determined as follows:

a/ Full-time members of the Legal Board;

b/ Full-time members of the Economics and Budget Board;

c/ Full-time members of the Culture-Social Affairs Board;

d/ Full-time members of the Urban Board.

3. Criteria for the title of a full-time member:

a/ Being an incumbent deputy of the Hanoi People’s Council;

b/ Holding a university or higher degree; having professional qualifications suitable to the title of a full-time member of each Board of the municipal People’s Council as specified in Clause 2 of this Article; having practical experience and capacity to participate in performing duties of the Board of the municipal People’s Council.

4. Full-time members shall be entitled to wages according to current regulations applicable to cadres and civil servants; and be entitled to position-based allowance equivalent to that of the title of the head of department-level divisions and other regimes and policies as specified by law.

Article 2. Effect

This Decree takes effect on the date of its signing.

Article 3. Implementation responsibility

1. The Ministry of Home Affairs shall inspect the implementation of this Decree.

2. The Hanoi People’s Council and Hanoi People’s Committee shall, within the ambit of their tasks and powers, implement this Decree.

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of the Hanoi People’s Council and Hanoi People’s Committee, and related agencies, organizations and individuals shall implement this Decree.-

On behalf of the Government
For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
TRUONG HOA BINH

 

[1] Công Báo Nos 677-678 (24/7/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decree 68/2021/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 68/2021/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi