Nghị định 66/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 66/1998/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 1998
VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THÔNG TẤN Xà VIỆT NAM

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc thông tấn xã Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng của cơ quan thông tấn Nhà nước trong việc phát hành tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí thích hợp phục vụ các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2. Thông tấn Xã Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Phát hành tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; thu thập, biên soạn tin, ảnh, tư liệu và tài liệu tham khảo phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, phục vụ các cơ quan nghiên cứu, cơ quan chỉ đạo báo chí;

2. Thu thập, biên soạn và phổ biến các thông tin (tin, bài, tư liệu, tài liệu, sách, ảnh tĩnh, ảnh động) bằng các loại hình báo chí thích hợp phục vụ mọi đối tượng có nhu cầu trong và ngoài nước theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản;

3. Khi được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng Giám đốc thông tấn xã Việt Nam được phép công bố những quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề thời sự, chỉnh hướng những thông tin không phù hợp, cải chính những thông tin sai lệch, bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc.

4. Tham gia với Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý các nguồn tin báo chí của các hãng thông tấn nước ngoài lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Pháp luật;

5. Thực hiện chức năng Ngân hàng dữ kiện, tư liệu thông tin quốc gia và quản lý tư liệu ảnh quốc gia.

6. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ chung về thông tin cũng như những nhiệm vụ liên quan khác phục vụ công tác quốc phong - an ninh bảo vệ Tổ quốc;

7. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ thông tấn, công nghệ thông tin, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ công chức trong ngành;

8. Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thông tin, từng bước đổi mới kỹ thuật phù hợp với sự phát triển của kỹ thuật thông tin quốc tế;

9. Hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực về lĩnh vực mà thông tấn xã Việt Nam chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ;

10. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, tiền lương, tài chính, vật tư thiết bị của ngành theo chế độ và chính sách của Nhà nước;

11. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc.

 

Điều 3. Thông tấn xã Việt Nam có Tổng Giám đốc, và một số Phó Tổng giám đốc giúp việc Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

 

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam gồm có:

1. Văn phòng

2. Ban thư ký biên tập.

3. Ban Tổ chức - Cán bộ,

4. Ban Kế hoạch tài vụ.

5. Ban Thanh tra.

6. Ban Biên tập tin trong nước 7. Ban Biên tập tin đối ngoại.

8. Ban Biên tập tin thế giới.

9. Ban Biên tập - sản xuất ảnh báo chí.

10. Ban Biên tập tin kinh tế.

11. Báo ảnh Việt Nam

12. Trung tâm dữ kiện - tư liệu.

13. Trung tâm kỹ thuật thông tấn.

14. Trung tâm hợp tác quốc tế thông tấn.

15. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn.

16. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và tại thành phố Đà Nẵng.

17. Các phân xã trong nước và ngoài nước.

18. Các toà soạn báo chí, cơ sở xuất bản, phát hành và các đơn vị hoạt động theo phương thức hạch toán khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các tổ chức trên; quyết định thành lập hoặc bãi bỏ các phân xã trong nước sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 5. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị định số 112/HĐBT ngày 2 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của thông tấn xã Việt Nam và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

 

Điều 6. Tổng Giám đốc thông tấn xã Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 66/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 66/1998/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/08/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 66/1998/ND-CP
Hanoi, August 24, 1998

 
DECREE
ON THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF VIETNAM NEWS AGENCY
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the General Director of Vietnam News Agency and the Minister-Head of the Government Commission on Organization and Personnel.
DECREES:
Article 1.- Vietnam News Agency is an agency attached to the Government performing the function of the State news agency in the publication of news and official documents of the Party and the State, in the supply of information in service of the leadership and management requirements of the Party and the State; gathers and disseminates information through appropriate genres of press in service of audiences that need it in the country and abroad according to provisions of law.
Article 2.- Vietnam News Agency has the following specific tasks and powers:
1. To publish news and official documents of the Party and the State; to gather and edit news, photographs, documents and classified documents in timely service of the leadership and management requirements of the Party and the State, and in service of research agencies and press guidance agencies;
2. To collect, edit and disseminate information (news, articles, files, documents, books, static pictures, moving pictures) through appropriate forms in service of all audiences that need them in the country and abroad according to the provisions of the Press Law and the Publication Law;
3. When assigned by the Prime Minister, the General Director of Vietnam News Agency is authorized to announce the official viewpoints of our Party and State on current affairs, re-orient unsuitable information, deny erroneous information and reject information with intent of distortion;
4. To coordinate with the Ministry of Culture and Information in managing the sources of press information of foreign news agencies circulating on the Vietnamese territory according to provisions of law;
5. To perform the function of the data bank and national information documentation and manage the national photographic files;
6. To coordinate with the related ministries and branches in performing the common task about information and related tasks in service of defense and security to defend the Fatherland;
7. To carry out scientific research on news agency work, information technology, technical and professional training and fostering for cadres and public employees in the service;
8. To build and manage the system of material and technical information bases, step by step renovate techniques to make it compatible with the development of international information technique;
9. To cooperate with other countries and with international and regional organizations in the domains for which Vietnam News Agency is responsible as provided for by the Government;
10. To manage the organization, cadres, personnel, wages, finance and the material and equipment of the service according to the regime and policies of the State;
11. To carry out inspection and control over attached units.
Article 3.- Vietnam News Agency has a General Director and a number of Deputy General Directors to assist the General Director. The General Director and Deputy General Directors of Vietnam News Agency are appointed and dismissed by the Prime Minister.
Article 4.- The organizational structure of Vietnam News Agency comprises:
1. The Administration Office.
2. The Editorial Secretariat.
3. The Organization - Personnel Department.
4. The Financial Planning Department.
5. The Inspectoral Department.
6. The Domestic News Department.
7. The Foreign News Service Department.
8. The World News Department.
9. The Press Photo Editing and Production Department.
10. The Economic News Department.
11. The Vietnam Pictorial Magazine.
12. The Database - Documentation Center.
13. The News Agency Technical Center.
14. The News Agency International Cooperation Center.
15. The News Agency Professional Fostering Center.
16. The Representative Offices in Ho Chi Minh City and Da Nang city.
17. VNA Bureaus in the country and abroad.
18. Newspapers editorial boards, publishing and distribution establishments and other units operating according to financial accounting modalities set up under the provisions of law.
The General Director of Vietnam News Agency shall provide for the functions, tasks, powers and the organization of the apparatus of the above organizations; decide to set up or annul domestic bureaus after obtaining the consent of the Minister Head of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 5.- This Decree takes effect 15 days after its signing. To annul Decree No.112-HDBT of April 2, 1992 of the Council of Ministers (now the Government) on the functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam News Agency and other earlier regulations which are contrary to this Decree.
Article 6.- The General Director of Vietnam News Agency, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
THE GOVERNMENT
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!