Nghị định 50-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 50-CP NGàY 6-8-1993

Về NHIệM Vụ, QUYềN HạN CủA VăN PHòNG CHíNH PHủ.

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 1-12-1992 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

NGHị địNH:

 

Điều 1.- Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, có chức năng giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính thống nhất, liên tục và có hiệu lực trong hoạt động của Chính phủ.

 

Điều 2. - Văn phòng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tổ chức theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

Chuẩn bị các báo cáo về hoạt động của Chính phủ; tổ chức soạn thảo các đề án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao.

2. Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chuẩn bị các đề án (bao gồm dự án luật, pháp lệnh, văn bản pháp quy và các dự án kinh tế - xã hội), tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó.

Thẩm tra các dự án do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng quyết định hoặc để Chính phủ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trong trường hợp dự án chưa bảo đảm được yêu cầu về nội dung và thủ tục theo qui chế, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh thêm. Nếu đề nghị đó không được cơ quan chủ dự án nhất trí thì Văn phòng báo cáo Thủ tướng quyết định.

3. Tổ chức việc công bố, truyền đạt các quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quyết định ở các Bộ, các ngành và địa phương để báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Uỷ ban nhân dân địa phương báo cáo tình hình thực hiện các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cử chuyên viên tham dự các cuộc họp bàn công tác, sơ kết, tổng kết công tác, bàn kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về chủ trương, chính sách, luật pháp, cơ chế quản lý cần giao cho các cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu, trình Chính phủ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ý kiến xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Tổ chức và phục vụ các phiên họp Chính phủ, các cuộc họp làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng với các Bộ, ngành và địa phương.

Biên tập và quản lý hồ sơ, biên bản các phiên họp và làm việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

6. Quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉnh lý lần cuối các dự thảo văn bản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký hoặc để Thủ tướng Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo dõi, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan Chính quyền các cấp trong việc ban hành các văn bản pháp quy, nếu phát hiện văn bản của các cơ quan này có sai sót hoặc trái pháp luật, trái với các qui định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì kiến nghị việc sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ. Trong trường hợp các cơ quan đó không chấp thuận, Văn phòng Chính phủ báo cáo để Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Với sự tham gia của Bộ Tư pháp, định kỳ tổ chức, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành hệ thống hoá luật lệ, phát hiện để sửa đổi, bãi bỏ hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo với pháp luật hoặc không còn phù hợp với thực tế.

7. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về thủ tục hành chính trong xử lý công việc và về quản lý công văn giấy tờ trong các cơ quan hành chính Nhà nước; qui định tiêu chuẩn các loại công văn giấy tờ được sử dụng thống nhất trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

8. Bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến Văn phòng Chính phủ những văn bản pháp quy do các cơ quan đó đã ban hành và cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Được Thủ tướng Chính phủ uỷ nhiệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ định kỳ thông tin cho các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình chung của cả nước, hoạt động quản lý Nhà nước của Chính phủ và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng; thông tin cho báo chí về những hoạt động chủ yếu và những quyết định quan trọng của Chính phủ, giải thích cho báo chí về những chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại quan trọng không do các Bộ phụ trách.

Quản lý và trực tiếp xuất bản, phát hành tờ Công báo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9. Tổ chức thực hiện quan hệ làm việc giữa Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân.

10. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng đối với Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi thống nhất với ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với Chánh Văn phòng; thoả thuận với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bổ nhiệm chức danh này.

11. Bảo đảm các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng.

Quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, ngân sách, tài sản được giao theo qui định của Nhà nước.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Điều 3 - Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ theo quyết định số 212-TTg ngày 31-12-1992 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 4- Văn phòng Chính phủ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định những đơn vị của Văn phòng Chính phủ làm việc theo chế độ Thủ trưởng và những đơn vị làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

 

Điều 5- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 112-HĐBT ngày 15-7-1987 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng Bộ Trưởng và các văn bản trước đây trái với Nghị định này.

Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ. Quy chế này phải trình Thủ tướng xem xét trước khi ban hành.

 

Điều 6- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 50-CP

Nghị định 50-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:50-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:06/08/1993Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 50-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 50-CP
Hanoi, August 6, 1993
 
DECREE
ON THE DUTIES, AND POWERS OF THE GOVERNMENT’S OFFICE
THE GOVERNMENT
- Pursuant to the Law on Organization of the Government dated September30, 1992 ;
- Pursuant to the working Regulations of the Government promulgated inconjunction with Decree No.13/CP dated December 1, 1992 of the Government ;
- Pursuant to Decree No.15/CP dated March 2, 1993 of the Government onthe duties, powers and State management responsibilities of Ministries andMinisterial-level Agencies ;
- In consideration of the proposal of the Minister and Director of theGovernment’s Office,
DECREES:
Article 1. The Government’s Office is a Ministerial-levelAgency which functions to assist the Government in organizing general activities of theGovernment; advise the Prime Minister in leading, guiding, and operating activities, andensuring the uniformity, continuity and effectiveness of Government’s activities.
Article 2. The Government’s Office has the following dutiesand powers:
1. Building working programmes and plans of the Government and thePrime Minister ; organizing supervision and acceleration of the implementation of theworking programmes and plans by Ministries, Ministerial-level Agencies, Agencies under theGovernment, People Committees of provinces and centrally-ruled cities.
Preparing reports on Government's activities; organizing compilation ofprojects directly assigned by the Prime Minister.
2. Supervising and speeding up the work of Ministries,Ministerial-level Agencies, Agencies under the Government, People's Committees ofprovinces and centrally-ruled cities in their drafting of programmes (including draftlaws, ordinances, regulatory documents and socio-economic projects), contributing commentson the contents of these programmes during the course of their compilation.
Making appraisals of projects submitted by Ministries,Ministerial-level Agencies, Agencies under the Government, People's Committees ofprovinces and centrally-ruled cities for approval by the Government and/or Prime Ministeror for the Government's submission to competent authorities to decide.
In cases where the projects fail to meet requirements in contents andprocedures, the Government's Office will require the project developers to make thenecessary amendments or supplements to the projects. In the event that the proposal isrefused by the project developer, then the Government's Office will reflect the same tothe Prime Minister for decision.
3. Organizing the announcement and dissemination of Government andPrime Minister’s decisions, supervising and assessing the implementation thereof byMinistries, branches of activities and localities in order to make reports and proposalsto the Prime Minister on necessary measures to be taken to accelerate effectiveimplementation of Government and/or Prime Minister's decisions.
Requiring Ministries, Ministerial-level Agencies, Agencies under theGovernment and local People's Committees to report on the implementation of Governmentand/or Prime Minister's decisions; sending experts to sessions to discuss working plans,to review activities, to work out measures to implement Government and/or Prime Minister'sdecisions.
4. Suggesting to the Prime Minister matters relating to orientations,policies, legislation, managerial mechanism need to be assigned to relevant agencies forresearch and submission to the Government or the Prime Minister.
Conducting research on and advising the Prime Minister on ways to solvethe daily routine work within the authority of the Government and/or Prime Minister.
5. Organizing and serving Government's meetings and working sessionsbetween the Prime Minister and/or Deputy Prime Ministers with Ministries, branches ofactivities and localities.
Editing and filing records, minutes of meetings and working sessions ofthe Government and the Prime Minister.
6. Exercising uniform control over promulgation of Government and/orPrime Minister's documents; finalize draft documents submitted by the Ministries,Ministerial - level Agencies, Agencies under the Government to the Prime Minister forsigning or for the Prime Minister's submission to competent authorities to issue.
Supervising, examining Ministries, Ministerial - level Agencies,Agencies under the Government and authorities at all levels in their promulgation ofregulatory documents ; should any documents of these agencies are found to containmistakes or to be contrary to laws, regulations of the Government and/or Prime Minister,proposals on amendments, supplement or abrogation will be made. In cases where theseagencies refuse the proposal, the Government Office will reflect the same to the PrimeMinister for decision.
With the involvement of the Justice Ministry, providing periodicalguidance to the Ministries, Ministerial-level Agencies, Agencies under the Government tosystematize regulatory documents, detect any mistake for amendment or abrogation orforwarding them to competent authorities to make any amendment to or abrogate thosedocuments which overlap, are contrary to laws or become impractical.
7. Submitting to the Government and/or Prime Minister' for promulgationor promulgation within its authority regulations on administrative procedures formanagement of routine work and paper work in State administrative offices; stipulatingstandards for all kinds of papers commonly used by State administrative offices.
8. Ensuring timely supply of information to help the Government andPrime Minister to govern.
Being entitled to ask Ministries, Ministerial-level Agencies, Agenciesunder the Government, People's Councils and People's Committees of provinces andcentrally-ruled cities to send to the Government's Office those regulatory documents whichare promulgated by them and to provide necessary information, documents, data by requestof the Government and/or Prime Minister.
Being accredited by the Prime Minister, the Minister and Director ofthe Government's Office to periodically keeps Cabinet members, the Heads of Agencies underthe Government, President of People's Committees of provinces and centrally-ruled citiesinformed of the country's general situation, Government's State management operations andPrime Minister and Deputy Prime Ministers guiding and operating activities ; provide thepress with information on Government's main activities and important decisions, and giveelaboration on the orientation, important domestic and external policies beyond theministerial responsibilities.
Managing and directly responsible for the printing and publishing ofthe Official Gazette of the Socialist Republic of Vietnam.
9. Organizing the implementation of the working relationship betweenthe Government and the National Assembly, the Vietnam Fatherland Front and the centralcommittees of other mass organizations.
10. Providing professional guidance on office work to offices ofMinistries, Ministerial-level Agencies, Agencies under the Government, People's Committeesof provinces and centrally-ruled cities.
Upon reaching consensus with the Government's Committee onOrganization-Personnel, the Minister-Chairmen of the Government's Office will issue titlesand professional criteria of office chiefs ; seek agreement from Ministers, Heads ofMinisterial-level Agencies, Heads of Agencies under the Government and President ofPeople's Committees of provinces and centrally-ruled cities on these appointments.
11. Ensuring material and technical Government and Prime Minister'sactivities.
Managing organizational structure, staff, budget and assets assigned toit in accordance with state regulations.
12. Implementing a number of other duties assigned by the PrimeMinister.
Article 3. The organizational structure of the Government's Officeconforms to Decision No. 212-TTg dated December 31, 1992 of the Prime Minister.
Article 4. The Government's Office shall work under the system inwhich of the head of a unit has the final say, of the system in which the expert has thefinal say. The Minister and Director of the Government's Office shall decide which unitsof the Government's Office to work under the system in which of the head of a unit has thefinal say and which units shall work under the system which combines both.
Article 5. This Decree comes into force as from the date of itspromulgation. Decree No.112-HDBT dated July 15, 1987 on the functions, duties,organizational structure of the Office of the Council of Ministers and all previousstipulations contrary to this Decree are repealed.
The Minister and Director of the Government's Office shall issue theworking Regulations of the Government's Office. These Regulations should be submitted tothe Prime Minister for consideration prior to their promulgation.
Article 6. The Minister and Director of the Government's Office,other Ministers, the heads of Ministerial -level Agencies and Agencies under theGovernment, and the President of People's Committees of provinces and centrally-ruledcities are responsible for the implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 50-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi