Nghị định 362-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 362-HĐBT NGàY 6-11-1991

Về CHứC NăNG, NHIệM Vụ, QUYềN HạN, Tổ CHứC Bộ MáY

CủA Uỷ BAN BảO Vệ Và CHăM SóC TRẻ EM VIệT NAM

 

HộI đồNG Bộ TRưởNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Để thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ban hành ngày 16 tháng 8 năm 1991,

NGHị địNH:

 

Điều 1.

Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam là cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng; có chức năng tổ chức phối hợp hoạt động của các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức nhân đạo, để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chế độ, chính sách và chương trình hành động vì trẻ em nhằm thực hiện Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em nước ta như những cam kết của nước ta với cộng đồng quốc tế về Công ước trẻ em.

Thành phần Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam gồm:

- Chủ tịch Uỷ ban, do một Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm nhiệm

- Các Phó Chủ tịch Uỷ ban, trong đó có một Phó Chủ tịch chuyên trách.

Các Phó Chủ tịch Uỷ ban là đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Các Uỷ viên là đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, các Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam được sử dụng con dấu và có ngân sách riêng.

Bộ máy chuyên trách của Uỷ ban do Chủ tịch Uỷ ban quyết định.

 

Điều 2.

Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng phương hướng, kế hoạch, chương trình hành động, các chế độ, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định. Chủ trì tổ chức phối hợp triển khai và hướng dẫn đôn đốc các ngành, các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình đó.

b) Phối hợp với các ngành, Uỷ ban Nhân dân các cấp, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến Luật và các chính sách về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; kết hợp chặt chẽ chương trình hành động chung của Chính phủ về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em với chương trình kế hoạch công tác cụ thể của các ngành, các địa phương.

c) Phối hợp với Uỷ ban kế hoạch nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch và ngân sách đầu tư cho các chương trình chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

d) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc bảo đảm ngân sách và phân phối sử dụng ngân sách, vốn đầu tư và trang thiết bị phục vụ việc chăm lo sức khoẻ, học tập, vui chơi giải trí của trẻ em.

đ) Được Hội đồng Bộ trưởng uỷ nhiệm yêu cầu và tiếp nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế và nước ngoài cho các chương trình vì trẻ em; cùng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thực hiện việc phân bổ và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng viện trợ về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm đạt hiệu quả cao.

e) Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

 

Điều 3.

Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua hoạt động tập thể của Uỷ ban, hoạt động của từng thành viên trong Uỷ ban và hoạt động của Thường trực Uỷ ban.

Chủ tịch và các Phó chủ tich hợp thành Thường trực Uỷ ban.

Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em chịu trách nhiệm chung trước Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban.

Phó chủ tịch chuyên trách giúp Chủ tịch lãnh đạo, điều khiển bộ máy công tác của Uỷ ban, được Chủ tịch uỷ nhiệm quyết định một số công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban.

Các uỷ viên Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em có trách nhiệm tham gia đầy đủ vào công việc của Uỷ ban. Các cơ quan, đoàn thể có đại diện là thành viên có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức trong ngành thực hiện các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em như đã được phân công, tạo điều kiện để đại diện của cơ quan đoàn thể trong Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em hoạt động đều đặn và có hiệu quả.

 

Điều 4.

một số Bộ phải tiến hành nhiều công tác liên quan đến nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em như: Bộ y tế, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ văn hoá - Thông tin và thể thao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần có cán bộ chuyên trách giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công việc của Bộ về thi hành Luật bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện chương trình hành động của Chính phủ ta về trẻ em.

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trực thuộc Uỷ ban Nhân dân do một Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân kiêm Chủ tịch Uỷ ban. Uỷ ban có một Phó chủ tịch chuyên trách và một số cán bộ chuyên trách, số lượng do Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố quy định.

cấp huyện, quận và tương đương thành lập Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em trực thuộc Uỷ ban Nhân dân do Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân làm Chủ tịch Uỷ ban, có cán bộ chuyên trách giúp việc đặt tại Văn phòng Uỷ ban Nhân dân.

cấp xã, phường thành lập Ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em trực thuộc Uỷ ban Nhân dân do một Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân làm Trưởng ban.

 

Điều 5.

Nghị định này thay thế quyết định số 259-CT ngày 25 tháng 9 năm 1989, quyết định số 329-CT ngày 12 tháng 9 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, quyết định số 112-NV ngày 2 tháng 5 năm 1961 của Bộ Nội vụ. Các văn bản quy định trước đây của Hội đồng Bộ trưởng và của các cơ quan trung ương khác trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch Uỷ ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

thuộc tính Nghị định 362-HĐBT

Nghị định 362-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:362-HĐBTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:06/11/1991Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 362-HĐBT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi