Nghị định 10/CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 10/CP NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 1995

VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

CHÍNH PHỦ

nhayBãi bỏ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại trái với Nghị định 01/CP ngày 03/01/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (theo quy định tại Điều 32)nhay

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 95/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại và số 35/CP ngày 25 tháng 4 năm 1994 về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng, trưởng Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:
Điều 1.- Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ Trung ương đến huyện, có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.
Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ lãnh đạo quản lý thống nhất lực lượng quản lý thị trường về tổ chức, tiêu chuẩn công chức, trang bị nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý và chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương, đảm bảo việc thi hành nghiêm chỉnh phát luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.
Điều 2.- Hệ thống tổ chức quản lý thị trường gồm có:
1/ ở Trung ương: thành lập Cục Quản lý thị trường trực thuộc bộ Thương mại trên cơ sở sáp nhập bộ máy chuyên trách của Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương chuyển giao về Bộ Thương mại và Vụ quản lý thị trường thuộc Bộ Thương mại.
2/ ở tỉnh: Thành lập Chi cục quản lý thị trường trực thuộc Sở Thương mại trên cơ sở tổ chức lại bộ máy chuyên trách của Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh hiện có.
3/ ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện): theo yêu cầu cụ thể trên từng địa bàn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập các đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục hoạt động trên địa bàn huyện hoặc liên tỉnh, trên cơ sở tổ chức lại các Đội kiểm tra thị trường hiện có ở địa phương.
Cơ sở quản lý thị trường các cấp (Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường) có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
Điều 3.- Tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thị trường các cấp như sau:
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
THỊ TRƯỜNG:
Điều 4.- Cục Quản lý thị trường là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
1/ Kiểm tra việc thi hành pháp luật và các chính sách, chế độ, thể lệ trong hoạt động thương mại trên thị trường. Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Thương mại những chủ trương, biện pháp cần thiết để thực hiện đúng pháp luật và  các chính sách, chế độ trong lĩnh vực này.
2/ Xây dựng các văn bản pháp luật về tổ chức quản lý công tác kiểm tra,  kiểm soát thị trường,xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, quy chế kiểm soát thị trường và chính sách, chế độ đối với công chức làm công tác quản lý thị trường các cấp để bộ Thương mại trình Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền.
3/ Phát hiện và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Thương mại để Bộ trưởng Bộ thương mại giải quyết theo thẩm quyền quy định tại các Điều 25, 26 và 27 Luật Tổ chức chính phủ về những văn bản quy định của các ngành, các cấp có nội dung trái pháp luật về quản lý thị trường trong hoạt động thương mại.
4/ Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử phạt hành chính theo thẩm quyền các vụ vi phạm trong hoạt động thương mại.
5/ Thường trực giúp Bộ chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước ở các ngành, các cấp có chức năng quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.
6/ Giúp Bộ theo dõi, quản lý tổ chức, tiêu chuẩn công chức, chế độ trang phục, ấn chỉ của lực lượng quản lý thị trường; hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ và thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan, công chức quản lý thị trường ở địa phương; đề nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại cấp thẻ kiểm soát cho công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thị trường các cấp.
7/ Quản lý và thực hiện các chính sách, chế độ đối với công chức thuộc Cục theo phân cấp của Bộ; quản lý tài sản được giao theo quy định của Nhà nước.
Điều 5.- Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám đốc Sở Thương mại thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Chi cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
1/ Kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với Sở thương mại và Uỷ ban nhân tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.
2/ Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.
3/ Quản lý công chức, biên chế, kinh phí, trang bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng quản lý thị trường ở địa phương.
4/ Thường trực giúp Giám đốc Sở Thương mại chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương có chức năng quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.
Điều 6.- Công chức kiểm soát thị trường được giao trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thi hành pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Khi thừa hành công vụ phải tuân thủ pháp luật và quy chế công tác về quản lý thị trường, chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Khi thấy có dấu hiệu vi phạm thì công chức làm công tác kiểm soát thị trường được quyền:
1/ Yêu cầu tổ chức và cá nhân liên quan cung cấp tình hình số liệu, tài liệu cần thiết có liên quan đến việc kiểm tra.
2/ Được kiểm tra hiện trường nơi sản xuất, nơi cất dấu hàng hoá, tang vật vi phạm.
3/ Lập biên bản vi phạm hành chính; quyết định áp dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển giao cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vi , phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.
4/ Sử dụng vũ khí và các phương tiện chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật (kể cà ô tô, xe mô tô phân khối lớn, thiết bị thông tin liên lạc) để làm nhiệm vụ kiểm tra.
Điều 7. -
1/ Công chức kiểm soát thị trường có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, phòng chống có hiệu quả các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. Trong khi làm nhiệm vụ, nếu bị thương hoặc hy sinh được hưởng chế độ như đối với thương binh, liệt sĩ.
2/ Công chức kiểm soát thị trưởng lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai phạm pháp luật gây cản trở cho lưu thông hàng hoá và kinh doanh hợp pháp, làm thiệt hại về tài sản của người kinh doanh, bao che vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền bạc, tang vật, phương tiện thu giữ hoặc có hành vi tiêu cực khác thì bị xử lý kỷ luật, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
III. BIÊN CHẾ, KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ TRANG BỊ CỦA
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:
Điều 8. - Biên chế của quản lý thị trường thuộc biên chế quản lý Nhà nước do Chính phủ quy định. Toàn bộ kinh phí hoạt động của Cục, Chi cục và các Đội Quản lý thị trường kể cả tiền lương và phụ cấp do ngân sách Nhà nước cấp. Mọi khoản thu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý đều nộp và ngân sách Nhà nước.
Điều 9. -
Công chức quản lý thị trường hưởng lương theo ngạch công chức, được trang bị đồng phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu và thẻ kiểm soát thị trường thống nhất trong cả nước do Bộ trưởng Bộ Thương mại cấp.
Ban hành kèm theo Nghị định này bản phụ lục về mẫu phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu và thẻ kiểm soát của quản lý thị trường.
IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
Điều 10. - Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Cục Quản lý thị trường. Biên chế của Cục Quản lý thị trường nằm trong tổng số biên chế của Bộ Thương mại.
Bộ trưởng Bộ Thương mại sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Chi cục và Đội Quản lý thị trường ở địa phương.
Điều 11. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.
Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
PHỤ LỤC
VỀ MẪU PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU, CẤP HIỆU VÀ THẺ KIỂM TRA
CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 23 /1/1995 của Chính phủ)
I. PHÙ HIỆU:
Phù hiệu quản lý thị trường gắn trên mặt trước của mũ Kepi, làm bằng đồng, hình tròn đường kính 32 mm: mặt của phù hiệu phía ngoài nền màu xanh, giữa có ngôi sao vàng 5 cánh nổi trên nền đỏ hình tròn, sát mép phù hiệu có đường viền bằng 2 bông lúa mầu vàng, cuống 2 bông lúa gắn với "bánh xe lịch sử" mầu vàng, trên mặt bánh xe có hàng chữ quản lý thị trường viết tắt là "QLTT" mầu đỏ, xếp cong theo chiều cong của vành bánh xe lịch sử. Phù hiệu được cài lên" cành tùng" bằng nhôm mầu trắng trước khi gắn vào mũ (theo Quyết định số 263/CT ngày 18 tháng 7 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là thủ tướng chính phủ).
Phù hiệu quản lý thị trường gắn trên mặt mũ mềm cũng tương tự như trên nhưng kích thước được thu nhỏ lại với đường kính 25 mm và cành tùng.
II. BIỂN HIỆU:
Biển hiệu quản lý thị trường gắn trên nắp túi áo ngực trái. Kích thước 50 mm x 90 mm; xung quanh có đường viền nhỏ mầu đỏ, nền phù hiệu mầu vàng phía trái dán ảnh cỡ 4 x 6 của công chức. Phía phải chia làm 2 ô: ô phía trên ghi hàng chữ quản lý thị trường và tên tỉnh, thành phố; ô phía dưới ghi họ và tên viên chức, chức vụ và số hiệu của viên chức (2 số đầu là số thứ tự của Đội, ba số sau là thứ tự của công chức).
III. CẤP HIỆU:
Cấp hiệu quản lý thị trường gắn ở ve áo: làm bằng dạ mầu tím than, hình bình hành, dài 52 mm, cao 32 mm, xung quang có đường viền mầu vàng, trên nền cấp hiệu gắn hình phù hiệu quản lý thị trường đường kính 10 mm, cạnh hình phù hiệu là sao năm cánh mầu trắng biểu hiện ngạch công chức quản lý thị trường:
+ Bốn sao là kiểm soát viên cao cấp
+ Ba sao là kiểm soát viên chính
+ Hai sao là kiểm soát viên
+ Một sao là kiểm soát viên trung cấp.
Cấp hiệu quản lý thị trường gắn ở cầu vai: làm bằng dạ mầu tím than, xung quanh có đường viền vàng: đầu to 36 mm, đầu nhỏ 30 mm (hơi nhọn). ở đầu nhỏ gắn một cúc hình chỏm cầu bằng kin loại, mặt cúc dập hình phù hiệu quản lý thị trường nổi. Trên cầu vai gắn sao năm cánh mầu trắng, số sao tương ứng với ngạch công chức quản lý thị trường (như ở ve áo).
IV. THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG:
Thẻ kiểm tra thị trường cấp cho công chức trực tiếp kiểm tra, kiểm soát thị trường. Thẻ được làm bằng bìa cứng, kích thước 100 mm x 140 mm.
Mặt ngoài: có nền mầu đỏ, nửa bên trái để trống, nửa bên phải: phía trên ghi dòng chữ Quốc hiệu; dưới dòng chữ Quốc hiệu là hình phù hiệu quản lý thị trường; dưới hình phù hiệu là dòng chữ thẻ kiểm tra thị trường. Tất cả các chữ đều in bằng nhũ mầu vàng.
Mặt trong: nền thẻ mầu vàng nhạt, trên nền vàng nhạt là hoa văn mầu vàng đậm hơn (Hoa văn là hình phù hiệu quản lý thị trường ở giữa và các tia ra xung quanh là các chữ quản lý thị trường viết tắt).
Phía bên trái thẻ: lần lượt từ trên xuống dưới như sau:
- Hàng chữ: Bộ Thương Mại (chữ đen)
- Số thẻ Quản lý thị trường (chữ đen)
- ảnh của người được cấp thẻ cỡ 4 x 6 (ảnh được đóng dấu nổi)
- Thời hạn dùng thẻ
Phía bên phải: từ trên xuống dưới lần lượt ghi như sau:
- Quốc hiệu (chữ đen)
- Thẻ kiểm tra thị trường (chữ đỏ)
- Tên người được cấp thẻ (chữ đen)
- Chứng minh thư nhân dân số (chữ đen)
- Chức vụ
- Đơn vị công tác
- Được kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thương mại, dịch vụ trên thị trường.

thuộc tính Nghị định 10/CP

Nghị định 10/CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:23/01/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 10/12/2019, Nghị định này bị hết hiệu lực bởi Nghị định 78/2019/NĐ-CP.

Xem chi tiết Nghị định 10/CP tại đây

tải Nghị định 10/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 10/CP NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 1995
VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 95/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại và số 35/CP ngày 25 tháng 4 năm 1994 về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng, trưởng Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:

 

Điều 1.- Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ Trung ương đến huyện, có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ lãnh đạo quản lý thống nhất lực lượng quản lý thị trường về tổ chức, tiêu chuẩn công chức, trang bị nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý và chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương, đảm bảo việc thi hành nghiêm chỉnh phát luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

 

Điều 2.- Hệ thống tổ chức quản lý thị trường gồm có:

1/ Trung ương: thành lập Cục Quản lý thị trường trực thuộc bộ Thương mại trên cơ sở sáp nhập bộ máy chuyên trách của Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương chuyển giao về Bộ Thương mại và Vụ quản lý thị trường thuộc Bộ Thương mại.

2/ tỉnh: Thành lập Chi cục quản lý thị trường trực thuộc Sở Thương mại trên cơ sở tổ chức lại bộ máy chuyên trách của Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh hiện có.

3/ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện): theo yêu cầu cụ thể trên từng địa bàn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập các đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục hoạt động trên địa bàn huyện hoặc liên tỉnh, trên cơ sở tổ chức lại các Đội kiểm tra thị trường hiện có ở địa phương.

Cơ sở quản lý thị trường các cấp (Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường) có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

 

Điều 3.- Tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thị trường các cấp như sau:

1/ Cục Quản lý thị trường do Cục trưởng phụ trách, có từ 1 đến 2 Phó Cục trưởng giúp việc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định.

Cục có cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan đại diện được sử dụng con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở.

2/ Chi cục Quản lý thị trường do Chi cục trưởng (chức danh Phó Giám đốc Sở) phụ trách, có từ 1 đến 2 Phó chi cục trưởng giúp việc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng do chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó chi cục trưởng do Giám đốc Sở Thương mại quyết định sau khi thoả thuận với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

3/ Đội Quản lý thị trường do Đội trưởng phụ trách, có từ 1 đến 2 Phó đội trưởng giúp việc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đội trưởng, Phó đội trưởng do Giám đốc Sở Thương mại quyết định.

 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
THỊ TRƯỜNG:

 

Điều 4.- Cục Quản lý thị trường là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1/ Kiểm tra việc thi hành pháp luật và các chính sách, chế độ, thể lệ trong hoạt động thương mại trên thị trường. Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Thương mại những chủ trương, biện pháp cần thiết để thực hiện đúng pháp luật và các chính sách, chế độ trong lĩnh vực này.

2/ Xây dựng các văn bản pháp luật về tổ chức quản lý công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường,xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, quy chế kiểm soát thị trường và chính sách, chế độ đối với công chức làm công tác quản lý thị trường các cấp để bộ Thương mại trình Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền.

3/ Phát hiện và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Thương mại để Bộ trưởng Bộ thương mại giải quyết theo thẩm quyền quy định tại các Điều 25, 26 và 27 Luật Tổ chức chính phủ về những văn bản quy định của các ngành, các cấp có nội dung trái pháp luật về quản lý thị trường trong hoạt động thương mại.

4/ Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử phạt hành chính theo thẩm quyền các vụ vi phạm trong hoạt động thương mại.

5/ Thường trực giúp Bộ chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước ở các ngành, các cấp có chức năng quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.

 

6/ Giúp Bộ theo dõi, quản lý tổ chức, tiêu chuẩn công chức, chế độ trang phục, ấn chỉ của lực lượng quản lý thị trường; hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ và thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan, công chức quản lý thị trường ở địa phương; đề nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại cấp thẻ kiểm soát cho công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thị trường các cấp.

7/ Quản lý và thực hiện các chính sách, chế độ đối với công chức thuộc Cục theo phân cấp của Bộ; quản lý tài sản được giao theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 5.- Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám đốc Sở Thương mại thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Chi cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1/ Kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với Sở thương mại và Uỷ ban nhân tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

2/ Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.

3/ Quản lý công chức, biên chế, kinh phí, trang bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng quản lý thị trường ở địa phương.

4/ Thường trực giúp Giám đốc Sở Thương mại chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương có chức năng quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.

 

Điều 6.- Công chức kiểm soát thị trường được giao trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thi hành pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Khi thừa hành công vụ phải tuân thủ pháp luật và quy chế công tác về quản lý thị trường, chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Khi thấy có dấu hiệu vi phạm thì công chức làm công tác kiểm soát thị trường được quyền:

1/ Yêu cầu tổ chức và cá nhân liên quan cung cấp tình hình số liệu, tài liệu cần thiết có liên quan đến việc kiểm tra.

2/ Được kiểm tra hiện trường nơi sản xuất, nơi cất dấu hàng hoá, tang vật vi phạm.

3/ Lập biên bản vi phạm hành chính; quyết định áp dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển giao cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vi , phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.

4/ Sử dụng vũ khí và các phương tiện chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật (kể cà ô tô, xe mô tô phân khối lớn, thiết bị thông tin liên lạc) để làm nhiệm vụ kiểm tra.

 

Điều 7. -

1/ Công chức kiểm soát thị trường có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, phòng chống có hiệu quả các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. Trong khi làm nhiệm vụ, nếu bị thương hoặc hy sinh được hưởng chế độ như đối với thương binh, liệt sĩ.

2/ Công chức kiểm soát thị trưởng lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai phạm pháp luật gây cản trở cho lưu thông hàng hoá và kinh doanh hợp pháp, làm thiệt hại về tài sản của người kinh doanh, bao che vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền bạc, tang vật, phương tiện thu giữ hoặc có hành vi tiêu cực khác thì bị xử lý kỷ luật, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

III. BIÊN CHẾ, KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ TRANG BỊ CỦA
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:

 

Điều 8. - Biên chế của quản lý thị trường thuộc biên chế quản lý Nhà nước do Chính phủ quy định. Toàn bộ kinh phí hoạt động của Cục, Chi cục và các Đội Quản lý thị trường kể cả tiền lương và phụ cấp do ngân sách Nhà nước cấp. Mọi khoản thu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý đều nộp và ngân sách Nhà nước.

 

Điều 9. - Công chức quản lý thị trường hưởng lương theo ngạch công chức, được trang bị đồng phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu và thẻ kiểm soát thị trường thống nhất trong cả nước do Bộ trưởng Bộ Thương mại cấp.

Ban hành kèm theo Nghị định này bản phụ lục về mẫu phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu và thẻ kiểm soát của quản lý thị trường.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Điều 10. - Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Cục Quản lý thị trường. Biên chế của Cục Quản lý thị trường nằm trong tổng số biên chế của Bộ Thương mại.

Bộ trưởng Bộ Thương mại sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Chi cục và Đội Quản lý thị trường ở địa phương.

 

Điều 11. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

PHỤ LỤC
VỀ MẪU PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU, CẤP HIỆU VÀ THẺ KIỂM TRA
CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 23 /1/1995 của Chính phủ)

I. PHÙ HIỆU:

 

Phù hiệu quản lý thị trường gắn trên mặt trước của mũ Kepi, làm bằng đồng, hình tròn đường kính 32 mm: mặt của phù hiệu phía ngoài nền màu xanh, giữa có ngôi sao vàng 5 cánh nổi trên nền đỏ hình tròn, sát mép phù hiệu có đường viền bằng 2 bông lúa mầu vàng, cuống 2 bông lúa gắn với "bánh xe lịch sử" mầu vàng, trên mặt bánh xe có hàng chữ quản lý thị trường viết tắt là "QLTT" mầu đỏ, xếp cong theo chiều cong của vành bánh xe lịch sử. Phù hiệu được cài lên" cành tùng" bằng nhôm mầu trắng trước khi gắn vào mũ (theo Quyết định số 263/CT ngày 18 tháng 7 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là thủ tướng chính phủ).

Phù hiệu quản lý thị trường gắn trên mặt mũ mềm cũng tương tự như trên nhưng kích thước được thu nhỏ lại với đường kính 25 mm và cành tùng.

 

II. BIỂN HIỆU:

 

Biển hiệu quản lý thị trường gắn trên nắp túi áo ngực trái. Kích thước 50 mm x 90 mm; xung quanh có đường viền nhỏ mầu đỏ, nền phù hiệu mầu vàng phía trái dán ảnh cỡ 4 x 6 của công chức. Phía phải chia làm 2 ô: ô phía trên ghi hàng chữ quản lý thị trường và tên tỉnh, thành phố; ô phía dưới ghi họ và tên viên chức, chức vụ và số hiệu của viên chức (2 số đầu là số thứ tự của Đội, ba số sau là thứ tự của công chức).

 

III. CẤP HIỆU:

 

Cấp hiệu quản lý thị trường gắn ở ve áo: làm bằng dạ mầu tím than, hình bình hành, dài 52 mm, cao 32 mm, xung quang có đường viền mầu vàng, trên nền cấp hiệu gắn hình phù hiệu quản lý thị trường đường kính 10 mm, cạnh hình phù hiệu là sao năm cánh mầu trắng biểu hiện ngạch công chức quản lý thị trường:

+ Bốn sao là kiểm soát viên cao cấp

+ Ba sao là kiểm soát viên chính

+ Hai sao là kiểm soát viên

+ Một sao là kiểm soát viên trung cấp.

Cấp hiệu quản lý thị trường gắn ở cầu vai: làm bằng dạ mầu tím than, xung quanh có đường viền vàng: đầu to 36 mm, đầu nhỏ 30 mm (hơi nhọn). ở đầu nhỏ gắn một cúc hình chỏm cầu bằng kin loại, mặt cúc dập hình phù hiệu quản lý thị trường nổi. Trên cầu vai gắn sao năm cánh mầu trắng, số sao tương ứng với ngạch công chức quản lý thị trường (như ở ve áo).

 

IV. THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG:

 

Thẻ kiểm tra thị trường cấp cho công chức trực tiếp kiểm tra, kiểm soát thị trường. Thẻ được làm bằng bìa cứng, kích thước 100 mm x 140 mm.

Mặt ngoài: có nền mầu đỏ, nửa bên trái để trống, nửa bên phải: phía trên ghi dòng chữ Quốc hiệu; dưới dòng chữ Quốc hiệu là hình phù hiệu quản lý thị trường; dưới hình phù hiệu là dòng chữ thẻ kiểm tra thị trường. Tất cả các chữ đều in bằng nhũ mầu vàng.

Mặt trong: nền thẻ mầu vàng nhạt, trên nền vàng nhạt là hoa văn mầu vàng đậm hơn (Hoa văn là hình phù hiệu quản lý thị trường ở giữa và các tia ra xung quanh là các chữ quản lý thị trường viết tắt).

Phía bên trái thẻ: lần lượt từ trên xuống dưới như sau:

- Hàng chữ: Bộ Thương Mại (chữ đen)

- Số thẻ Quản lý thị trường (chữ đen)

- nh của người được cấp thẻ cỡ 4 x 6 (ảnh được đóng dấu nổi)

- Thời hạn dùng thẻ

Phía bên phải: từ trên xuống dưới lần lượt ghi như sau:

- Quốc hiệu (chữ đen)

- Thẻ kiểm tra thị trường (chữ đỏ)

- Tên người được cấp thẻ (chữ đen)

- Chứng minh thư nhân dân số (chữ đen)

- Chức vụ

- Đơn vị công tác

- Được kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh thương mại, dịch vụ trên thị trường.

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 10-CP
Hanoi, January 23, 1995
 
DECREE
ON THE ORGANIZATION, TASKS AND POWERS OF MARKET MANAGEMENT
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Decree No.95-CP on the 4th of December, 1993 of the Government defining the function, tasks, powers and organization of the apparatus of the Ministry of Trade, and Decree No.35-CP on the 25th of April, 1994 of the Government on the reorganization of the direction of market management and the fight against speculation and smuggling;
At the proposal of the Minister of Trade and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel;
DECREES:
I. THE SYSTEM OF MARKET MANAGEMENT ORGANIZATION
Article 1.- Market management is the specialized forces organized from the Center to the district, with the function of inspecting and controlling the market, and combating the violations of law in commercial activities on the market throughout the country.
The Minister of Trade shall take responsibility before the Government to exert unified leadership of the market management force, in terms of organization, personnel standard as well as in professional equipment, in order to ensure good performance of the assigned task.
The People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government (hereunder called province) shall take responsibility before the Government to manage, direct and inspect the activities of the market management forces in their localities, in order to ensure serious enforcement of law in commercial activities in the province.
Article 2.- The system of market management organization comprises:
1. At the Center: to set up the Market Management Department attached to the Ministry of Trade, on the basis of the merger of the specialized apparatus of the Central Committee for Directing Market Management already incorporated into the Ministry of Trade, and the Market Management Department of the Ministry of Trade.
2. In the provinces: To set up the Market Management Sub-Department attached to the Trade Service, on the basis of the reorganization of the specialized apparatus of the existing Provincial Committee for Directing Market Management.
3. In the districts, towns and cities under the provinces (hereunder called district): Basing himself on the practical needs in each locality, the President of the People's Committee in the province shall decide the setting up of Market Management Teams attached to the Sub-Department to operate on the territory of a district or an inter-district, on the basis of reorganizing the existing Market Control Teams in the localities.
The Market management agencies at various levels (the Market Management Department, Sub-Department and Team) have their own seals and accounts at the State Treasury.
Article 3.- The apparatus of the market management organization at various levels is organized as follows:
1. The Market Management Department is headed by the Department Head who is assisted by one or two Deputy Department Heads. The Minister of Trade shall decide on the nomination and dismissal of the Head and Deputy Heads of the Department.
The Department has a representative office in Ho Chi Minh City, which may use the seal and open its accounts at the State Treasury where its office is located.
2. The Market Management Sub-Department is headed by the Sub-Department Head (whose rank is equivalent to the Deputy Director of a provincial service). He is assisted by one or two Deputy Heads. The nomination and dismissal of the Sub-Department Heads is decided by the President of the People's Committee of the province. The nomination and dismissal of the Deputy Heads of Sub-Department is decided by the Director of the Trade Service, after consultation with the Organization Commission of the provincial administration.
3. The Market Management Team is led by the Head of Team who is assisted by one or two Deputy Heads. The nomination and dismissal of the Head and Deputy Heads of Team is decided by the Director of the Trade Service.
II. TASKS AND POWERS OF THE MARKET MANAGEMENT AGENCY
Article 4.- The Market Management Department is the agency to assist the Minister of Trade in performing the function of State management, and organizing and directing the inspection and control of the market, combating the violations of law in commercial activities in the market in the domestic market. The Market Management Department has the following tasks and powers:
1. To control the observance of law and the policies, regimes and regulations in commercial activities on the market. To propose to the Minister of Trade necessary undertakings and measures to strictly enforce law, and the policies and regimes in this domain.
2. To compile legal documents on the organization for managing the control and inspection of the market, the administering of sanctions against administrative violations in commercial activities, the statute of controlling the market, and the policies and regimes regarding the State employees engaged in market management at different echelons for the Ministry of Trade to submit to the Government for promulgation, or to promulgate by the Ministry itself in accordance with its jurisdiction.
3. To detect and suggest to the Minister of Trade so that the latter may settle, according to his jurisdiction defined at Article 25, 26 and 27 of the Law on Organization of the Government, concerning the documents issued by the branches and levels having a content which contravenes the law on market management in commercial activities.
4. To direct the activities in the inspection and control of the market, and administer administrative fines under its jurisdiction against the violations in commercial activities.
5. To regularly assist the Ministry of Trade in organizing the coordination among the different State agencies in various branches and levels with the function of market management, in the fight against speculation, smuggling and other acts of illicit business.
6. To assist the Ministry in monitoring, managing the organization, the government employee norms, the equipment and insignias of the market management forces; guide the professional training, and inspect and control the activities of the market management agency and government employees in their locality; to propose to the Minister of Trade to issue control card to the market control workers at different levels.
7. To manage and carry out the policies and regimes regarding government employees of the Department as assigned by the Ministry; to manage the property assigned to it in accordance with regulations of the State.
Article 5.- The Market Management Sub-Department shall assist the Director of the Trade Service in performing the function of State management, and organizing the implementation of the inspection and control of the market, and fight against acts of violations of law in commercial activities within the province, as assigned by the President of the People's Committee. The Market Management Sub-Department has the following tasks and powers:
1. To inspect law compliance of the commercial activities of the organizations and individuals in the province. To suggest to the Trade Service and the provincial People's Committee the plan and measures to organize the market, assure the circulation of commodities according to law, prevent and handle in time the violations in commercial activities in the province.
2. To form and directly guide the Market Management Teams in the execution of the plan of inspecting and controlling the market, and handling according to its competence the violations of law in commercial activities.
3. To manage the personnel, budget and equipment, professional training and the building of material bases for the market management forces in the locality.
4. To regularly assist the Director of the Trade Service to organize the cooperation of the activities of the different branches and levels in the locality having the function of market management, and to fight against speculation, smuggling and other acts of illicit trade.
Article 6.- Market control employees are assigned the takes of inspecting and controlling the enforcement of law in commercial activities in the market in the country. While on mission, they must observe law and the working statute on market management, and take responsibility for their activities. When detecting signs of violation, the market control employees are entitled:
1. To ask the concerned organizations and individuals to supply the necessary information, documents and figures related to the inspection.
2. To inspect the place of production, storage of illicit commodities and objects.
3. To make a record of administrative offences; to decide to apply or propose the authorized State agency to apply administrative preventive measures as prescribed by law; to handle the violations within their competence, or refer to the authorized State agency for handling the violations of law in commercial activities.
4. To use weapons and other specialized means as prescribed by law (including automobiles, large-caliber motorcycles, and communications equipment) to discharge their inspection task.
Article 7.-
1. The market control employees credited with meritorious services in the discharge of their task of inspection and control and in the effective fight against acts of violation of law in commercial activities, shall be commended and rewarded according to the common regulations of the State. If they are wounded or killed while on mission, they shall enjoy the same regimes as applied to wounded soldiers and fallen heroes.
2. The market control employees who misuse their positions and powers to act in contravention of law, causing hindrances to the circulation of commodities and to the lawful business activities, or causing losses in property to business people, or who cover up the violation, or misappropriate or illegally use the confiscated money, evidences or equipment, or who take other negative acts, shall be disciplined, have to make compensations for the losses, or be investigated for penal liability.
III. PERSONNEL, BUDGET ALLOCATION AND THE REGIME OF EQUIPMENT FOR MARKET MANAGEMENT
Article 8.- The market management personnel belongs to the personnel under State management to be defined by the Government. The whole of the expenditures for the activities of the Department, Sub-Departments and the Teams for Market Management, including salaries and allowances, shall be covered by the State budget. All revenues in the process of carrying out the inspection work and handling of violations shall be remitted to the State budget.
Article 9.- The market management employees receive their salaries according to the civil servant grades. They are issued with uniform, insignias, ID plates, grade badges and control cards of market management in a uniform way throughout the country issued by the Minister of trade.
Issued along with this Decision is an appendix on the models of the insignia, ID plates, grade badges and control cards of market management.
IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 10.- The Minister of Trade shall detail the tasks, powers and organization of the Market Management Department, its personnel within the total personnel of the Ministry.
The Minister of Trade shall, after consulting with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, provide detailed guidance on the tasks, powers and organization of the Sub-Department and the Teams for Market Management in the localities.
Article 11.- This Decree takes effect from the date of its promulgation. The earlier regulations contrary to this Decree are now annulled.
The Minister of Trade, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 
APPENDIX
ON THE MODELS OF THE INSIGNIA, IDENTITY PLATE, GRADE BADGE AND CONTROL CARD OF MARKET MANAGEMENT
(Issued together with Decree No.10-CP on the 23rd of January, 1995 of the Government)
I. INSIGNIA:
The market management insignia is pinned on the front side of the cap. It is made of brass, round in shape, 32 mm in diameter. The face of the insignia has a green background with a five-pointed golden star set against a round red background. The insignia is bordered by the figure of two yellow rice ears, with their stalks connected to the "historic wheel" also in yellow color. On the wheel are the letters QLTT (Market Management) in red, arranged along the curve of the wheel. The insignia is pinned to a conifer leaf in white aluminum before being pinned to the cap (by Decision No.263-CT on the 18th of July, 1992 of the Chairman of the Council of Ministers, now the Government).
The market management insignia pinned on soft cap has the same disposition, but with lesser dimensions, with a diameter of 25 mm, and also with a leaf of conifer.
II. IDENTITY PLATE:
The market management ID plate is pinned on the top of the left pocket. Size: 50mm X 90mm bordered with a fine red edge against a yellow background, stuck with a portrait format 4cm X 6cm of the employee. The right part is divided into two sections: the upper section bearing the letters Market Management and the name of the province or city; the lower section shows the full name of the bearer, his position and registration number (the two first numbers are the serial number of the Team, the three last numbers are the serial number of the Team, the three last numbers are the serial number of the employee).
III. GRADE BADGE:
The market management grade badge is pinned on the jacket lapel. It is made of dark violet drape in parallelogram form, 52 mm long, 32 mm high, bordered by a yellow edge. The face of the badge is superposed by a market management insignia, 10mm in diameter, made of aluminum. Beside the insignia is one or several white five-pointed stars to represent the grade of the employee:
+ Four stars for a high-ranking controller.
+ Three stars for a principal controller.
+ Two stars for a controller.
+ One star for an intermediate controller.
The badge is pinned on the shoulder seam. It is made of dark violet drape bordered with a yellow edge, the bigger end is 36 mm large, the smaller edge is 30 mm (lightly pointed). At the lower edge is pinned a metal half-globe button bearing a relief insignia of market management. On the shoulder seam is pinned one or a number of white five pointed stars, with the number of stars corresponding to the grade of the employee (as the insignia badge pinned on the jacket lapel).
IV. MARKET CONTROL CARD:
The market control card is issued to the employee directly engaged in the inspection and control of the market. The card is made in hard cardboard, size 100mm x 140mm.
Front side: red background, left half is blank, right half on the upper part is the name of the country. Below is the market management insignia. Below the insignia are the letters Market Control Card. All the words are gilded.
Back side: Light yellow background printed with darker yellow designs (the design represents the market management insignia in the center with the abbreviations of the words Market Management projecting from the center).
On the left side of the card, from top to bottom:
- The words: Ministry of Trade (black letters)
- Serial number of the market management card (black)
- A portrait of the bearer, format 4cm X 6cm (marked with embossed seal)
- Valid time.
On the right side of the card, from top to bottom:
- Name of the country (in black letters)
- Market control card (red letters)
- Name of the bearer (black letters)
- ID number (black letters)
- Position
- Work unit
- Entitled to inspect and control the observance of law in commercial and service business on the market.

 
The Minister of Trade
(signed and sealed).-

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 10/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi