Quyết định 1587/QĐ-TCT 2022 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1587/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

___________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 15/9/2018;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-BTC ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 -2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Công đoàn Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Cổng TTĐT Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCCB (4b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU” GIAI ĐOẠN 2021 -2025
(Kèm theo Quyết định số 1587/QĐ-TCT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục Thuế)

 

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tích cực tham gia có hiệu quả và thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững.

- Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn ngành Thuế trong tổ chức, triển khai phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động, ý thức tự giác, trách nhiệm, tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước.

2. Yêu cầu:

- Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 và gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp chủ động nghiên cứu, đề ra giải pháp phù hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị mình, bảo đảm phong trào thi đua thực sự nghiêm túc đồng bộ, xuyên suốt, sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực hiệu quả.

- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong tổ chức thực hiện và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Đồng thời, tích cực triển khai các phong trào thi phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm chính trị của Ngành.

2. Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực Thuế liên quan đến chương trình giảm nghèo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền (nếu có).

3. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

4. Các Cục Thuế, Chi cục Thuế chủ động, phối hợp tích cực với các địa phương thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do địa phương phát động; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của cấp có thẩm quyền.

2. Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc chỉ đạo phong trào thi đua; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

3. Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế, Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của các đơn vị trong ngành Thuế có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến thường xuyên Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính và của Tổng cục Thuế, các điển hình tiên tiến; giới thiệu, tuyên truyền có hiệu quả để nhân rộng gương điển hình tiên tiến của từng cá nhân, tập thể, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn ngành.

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

1.1. Đối với tập thể:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu để điều chỉnh kịp thời các văn bản hướng dẫn và tham mưu với Tổng cục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực thuế trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 12/10/2021 của Đảng ủy Bộ Tài chính về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm.

1.2. Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế có sáng kiến, giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực Thuế nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Giấy khen của Tổng cục trưởng.

2.2. Tiêu chuẩn khen thưởng:

Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và của Bộ Tài chính.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các Cục Thuế tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai phong trào thi đua trong quý IV năm 2022.

2. Năm 2023, tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục Thuế tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Thuế.

- Căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các Vụ, đơn vị và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức, triển khai phong trào thi đua; các Cục thuế địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và gửi về Tổng cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện phong trào thi đua hiệu quả tại đơn vị, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua (kết hợp với nội dung và báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị) gửi báo cáo về Tổng cục Thuế qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/10 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ.

2. Văn phòng Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế, Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tạo sức lan tỏa trong hệ thống ngành Thuế.

3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, tham mưu, trình Lãnh đạo Tổng cục hướng dẫn các đơn vị về tiêu chí, số lượng, hình thức khen thưởng cấp Tổng cục, cấp Bộ khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp, tham mưu trình Lãnh đạo Tổng cục xét khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các đơn vị gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định./.

 

thuộc tính Quyết định 1587/QĐ-TCT

Quyết định 1587/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1587/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:07/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ngày 07/10/2022, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 1587/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, yêu cầu của Kế hoạch là kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh.

Ngoài ra, tiêu chí thi đua đối với tập thể như sau: hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; nghiên cứu điều chỉnh kịp thời các văn bản hướng dẫn và tham mưu với Tổng cục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực thuế trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước hàng năm;...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1587/QĐ-TCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi