Quyết định 357/QĐ-BHXH 2019 chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HI VIỆT NAM
-------

Số: 357/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

-------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Bộ Chính trị.

Xét đề nghị của Trưng ban Thu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2021 tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Điều 1 Quyết định này, tham mưu với Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cung cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHTN trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

b) Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN trên địa bàn.

d) Rà soát, phân tích, đổi chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý để xác định số lao động thuộc diện tham gia, chưa tham gia, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp để đôn đốc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

đ) Mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu BHXH tự nguyện.

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phát triển số người tham gia BHXH, BHTN bằng nhiều phương án.

g) Định kỳ 6 tháng, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHTN được giao tại địa phương và báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

a) Ban Thu

- Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai phát triển số người tham gia BHXH, BHTN theo các phương án, đề án và giải pháp phù hợp với từng địa phương.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đối với BHXH các tỉnh, thành phố.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động, tuyên truyền người tham gia BHXH cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh, BHXH huyện và nhân viên đại lý thu.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong phát triển số người tham gia BHXH; kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu được giao đối với BHXH các tỉnh, thành phố.

b) Vụ Tài chính - Kế toán: Xây dựng phương án kinh phí tổ chức triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

c) Các đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy việc phát triển số người tham gia BHXH, BHTN.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Trưởng ban Thu, Chánh văn phòng BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (đ
b/c);
- Các Bộ: LĐTBXH, Tài chính:
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Tcty Bưu Điện Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT
, BT(3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

 

PHỤ LỤC

GIAO CHỈ TIÊU BAO PHỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2019 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của BHXH Việt Nam)

 

STT

BHXH tỉnh, thành phố

BO HIM XÃ HI

BO HIỂM THT NGHIỆP

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Toàn quốc

32.3%

33.9%

35.6%

27.3%

28.6%

29.8%

1

Hà Nội

53.6%

56.3%

59.1%

50.0%

52.1%

54.0%

2

TP Hồ Chí Minh

62.7%

65.1%

66.9%

60.1%

62.0%

63.1%

3

An Giang

11.2%

12.9%

15.0%

9.1%

10.4%

12.0%

4

Bà Rịa - V.Tàu

38.3%

39.1%

40.0%

35.2%

35.7%

35.9%

5

Bạc Liêu

10.0%

12.5%

15.0%

8.0%

10.3%

12.4%

6

Bắc Giang

28.6%

30.1%

31.6%

25.9%

27.1%

28.0%

7

Bắc Kạn

13.3%

14.1%

15.0%

8.4%

8.8%

9.3%

8

Bắc Ninh

67.8%

71.0%

74.1%

64.4%

67.2%

69.4%

9

Bến Tre

15.0%

15.8%

16.8%

13.0%

13.6%

14.3%

10

Bình Dương

87.7%

88.6%

89.4%

84.9%

85.7%

86.5%

11

Bình Định

14.5%

15.5%

16.6%

12.4%

13.0%

13.5%

12

Bình Phước

25.4%

26.5%

27.7%

23.0%

23.8%

24.5%

13

Bình Thuận

16.1%

17.0%

17.9%

13.9%

14.6%

15.1%

14

Cà Mau

11.5%

13.2%

15.0%

9.2%

10.5%

11.8%

15

Cao Bằng

13.5%

14.4%

15.3%

8.9%

9.4%

9.9%

16

Cần Thơ

20.8%

22.0%

23.3%

18.5%

19.2%

19.8%

17

Đà Nng

50.6%

52.6%

54.6%

47.5%

49.1%

50.3%

18

Đắk Lắk

10.8%

12.9%

15.0%

8.9%

10.7%

12.5%

19

Đk Nông

10.2%

12.5%

15.0%

7.6%

9.6%

11.8%

20

Điện Biên

14.2%

15.0%

15.9%

10.1%

10.6%

11.0%

21

Đồng Nai

56.8%

59.0%

61.3%

54.3%

56.4%

58.1%

22

Đồng Tháp

10.0%

12.5%

15.0%

8.2%

10.4%

12.5%

23

Gia Lai

11.2%

13.0%

15.0%

8.9%

10.4%

12.0%

24

Hà Giang

10.5%

12.6%

15.0%

7.8%

9.7%

11.9%

25

Hà Nam

33.0%

35.0%

37.1%

30.2%

31.6%

32.9%

26

Hà Tĩnh

16.1%

17.4%

18.9%

12.0%

12.7%

13.3%

27

Hi Dương

41.1%

43.6%

46.2%

36.5%

38.5%

40.3%

28

Hi Phòng

42.7%

45.3%

47.9%

39.3%

41.2%

42.9%

29

Hậu Giang

14.9%

15.5%

16.1%

12.7%

13.1%

13.4%

30

Hòa Bình

16.9%

17.9%

19.0%

13.6%

14.2%

14.9%

31

Hưng Yên

33.6%

35.7%

37.9%

31.0%

32.7%

34.1%

32

Khánh Hòa

27.6%

29.4%

31.3%

25.0%

26.3%

27.4%

33

Kiên Giang

12.4%

13.7%

15.0%

9.9%

10.7%

11.4%

34

Kon Tum

14.7%

15.2%

15.7%

11.4%

12.6%

13.1%

35

Lai Châu

13.1%

14.0%

15.0%

9.7%

10.3%

10.9%

36

Lạng Sơn

13.7%

14.8%

15.9%

9.6%

10.1%

10.7%

37

Lào Cai

17.1%

17.8%

18.6%

13.8%

14.2%

14.6%

38

Lâm Đng

13.0%

14.0%

15.0%

10.8%

11.4%

11.9%

39

Long An

43.7%

45.8%

47.9%

40.7%

42.6%

44.1%

40

Nam Định

20.1%

21.5%

23.0%

17.7%

18.6%

19.5%

41

Nghệ An

16.8%

18.3%

19.9%

12.6%

13.4%

14.1%

42

Ninh Bình

25.7%

27.3%

28.9%

22.4%

23.5%

24.4%

43

Ninh Thuận

12.5%

13.7%

15.0%

10.2%

10.9%

11.8%

44

Phú Thọ

24.8%

26.9%

29.1%

20.9%

22.0%

23.0%

45

Phú Yên

13.7%

14.7%

15.8%

10.6%

11.1%

11.5%

46

Quảng Bình

17.6%

18.9%

20.3%

12.8%

13.4%

14.0%

47

Qung Nam

24.2%

25.7%

27.4%

21.1%

22.0%

22.8%

48

Qung Ngãi

15.8%

17.0%

18.3%

13.0%

13.6%

14.1%

49

Quảng Ninh

41.4%

43.9%

46.5%

37.6%

39.3%

40.9%

50

Qung Trị

18.5%

19.7%

21.0%

14.3%

15.0%

15.7%

51

Sóc Trăng

10.3%

12.5%

15.0%

8.5%

10.4%

12.5%

52

Sơn La

10.9%

13.0%

15.0%

8.0%

9.7%

11.2%

53

Tây Ninh

36.9%

38.6%

40.2%

33.9%

35.1%

36.2%

54

Thái Bình

21.2%

22.7%

24.3%

18.3%

19.2%

20.1%

55

Thái Nguyên

38.0%

39.7%

41.6%

35.1%

36.5%

37.8%

56

Thanh Hóa

19.1%

20.4%

21.9%

16.0%

16.8%

17.5%

57

Thừa Thiên- Huế

24.7%

26.6%

28.7%

21.4%

22.8%

24.2%

58

Tiền Giang

21.4%

22.3%

23.2%

19.3%

19.9%

20.4%

59

Trà Vinh

15.4%

16.3%

17.3%

13.1%

13.6%

14.1%

60

Tuyên Quang

13.4%

14.5%

15.6%

10.2%

10.7%

11.3%

61

Vĩnh Long

16.9%

17.9%

19.0%

14.5%

15.1%

15.7%

62

Vĩnh Phúc

38.5%

40.7%

43.1%

35.5%

37.3%

38.9%

63

Yên Bái

12.9%

13.9%

15.0%

9.2%

9.8%

10.3%

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 357/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 357/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 02/04/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!