Quyết định 201/QĐ-TTg 2020 triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 201/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lực lượng dự bị động viên ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

------------

 

Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Để triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên (sau đây viết gọn là Luật), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

c) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai Luât.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CƠ QUAN THỰC HIỆN

1. Rà soát văn bản pháp luật

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Lực lượng dự bị động viên và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, báo cáo về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02 năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

2. Xây dựng văn bản thi hành Luật:

a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm:

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật có hiệu lực đồng thời với Luật Lực lượng dự bị động viên (có Phụ lục kèm theo).

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Luật theo Kế hoạch này.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật và các Nghị định của Chính phủ.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Lực lượng dự bị động viên

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng Lực lượng dự bị động viên hùng hậu, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Lực lượng dự bị động viên phải có Đề án, Kế hoạch, triển khai đồng bộ, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Đề án, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Lực lượng dự bị động viên và tổ chức thực hiện.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật.

c) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan báo chí, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và 2021.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2019, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2020 để triển khai thực hiện.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí, bảo đảm ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý; hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Phụ lục

PHÂN CÔNG SOẠN THẢO CÁC VĂN BẢN THI HÀNH LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

---------------

 

TT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Ghi chú

I

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1

Nghị định quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan

15/4/2020

 

2

Nghị định quy định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp,

Văn phòng

Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan

15/4/2020

 

3

Nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan

15/4/2020

 

4

Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan

15/4/2020

 

5

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan

15/4/2020

 

II

THÔNG TƯ

1

Thông tư quy định thẩm quyền lập kế hoạch huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên của đơn vị Quân đội nhân dân; thông báo quyết định, lệnh huy động, tập trung, vận chuyển, giao nhận lực lượng dự bị động viên

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

15/4/2020

 

2

Thông tư quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

15/4/2020

 

III

ĐỀ ÁN

 

Đề án tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Bộ Quốc phòng (BTTM)

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành Đề án trong tháng 02/2020

 

IV

TÀI LIỆU

1

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Bộ Quốc phòng (BTTM)

Bộ Tư pháp

Tháng

12/2019

 

2

Hệ thống văn bản pháp luật về Lực lượng dự bị động viên

Bộ Quốc phòng (BTTM)

Bộ Tư pháp

Tháng

8/2020

 

3

Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Bộ Quốc phòng (BTTM)

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng

8/2020

 

        
 

 

thuộc tính Quyết định 201/QĐ-TTg

Quyết định 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:201/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:06/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh quốc gia
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngày 15/4/2020, trình 05 Nghị định hướng dẫn Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 06/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 201/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Để thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

Trước hết, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Lực lượng dự bị động viên, báo cáo Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật, hoàn thành trong tháng 02/2020.

Tiếp theo, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật có hiệu lực đồng thời với Luật Lực lượng dự bị động viên.

Cụ thể, ngày 15/4/2020, Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, 02 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, đó là: Nghị định quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam;…

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Lực lượng dự bị động viên, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng Lực lượng dự bị động viên hùng hậu, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 201/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi