Quyết định 1911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 1911/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
---------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
- Ủ
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- U
BTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TBT Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tưng Chính phủ)
 
 
Phần 1.
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
I. MỤC ĐÍCH
1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương xây dựng các văn bản, đề án làm cơ sở để triển khai thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) bảo đảm đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực.
2. Tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.
II. YÊU CẦU
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch.
2. Hiệp đồng chặt chẽ giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.
 
Phần 2.
NỘI DUNG
 
I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH
1. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDQPAN:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và cơ quan liên quan.
- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 11 năm 2013.
- Thời gian ban hành: Tháng 12 năm 2013.
2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng GDQPAN Trung ương, Hội đồng GDQPAN quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN các cấp (thay thế Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng GDQPAN Trung ương, quân khu).
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 11 năm 2013.
- Thời gian ban hành: Tháng 12 năm 2013.
3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN, quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN trên phạm vi cả nước (Thay thế Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án thành lập trung tâm GDQPAN tại các nhà trường quân đội giai đoạn 2009 - 2015 và những năm tiếp theo và Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN sinh viên giai đoạn 2011 - 2015).
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (thay thế Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo giáo viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010 - 2016").
- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 3 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 4 năm 2014.
5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên GDQPAN cho các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014 - 2020.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 3 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 4 năm 2014.
6. Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQPAN; liên kết GDQPAN của các cơ sở giáo dục đại học (Thay thế Thông tư số 109/2009/TT-BQP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội và Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDQPAN sinh viên, Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết GDQPAN).
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
7. Thông tư liên tịch quy định định mức, chế độ, chính sách, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN (Thay thế Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN và Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập).
- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thời gian trình: Tháng 6 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 7 năm 2014.
8. Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN trong các trường từ trung học phổ thông đến đại học và các cơ sở dạy nghề (Thay thế Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN và Quyết định số 63/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành quy chế tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN trong các cơ sở dạy nghề).
- Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
9. Thông tư quy định chương trình khung GDQPAN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Thay thế Quyết định số 1104/QĐ-HVCT-HCQG ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình GDQPAN dùng trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).
- Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
10. Thông tư ban hành chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư (Thay thế Thông tư số 176/2011/TT-BQP ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN, Quyết định số 817/QĐ-BQP ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức việc các tôn giáo, Quyết định số 818/QĐ-BQP ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo).
- Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
11. Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành về GDQPAN; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam (thay thế Quyết định số 184/2007/QĐ-BQP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức Trung ương đối với công tác GDQPAN).
- Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
12. Thông tư quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên GDQPAN.
- Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
13. Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an về GDQPAN; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân Việt Nam (thay thế Quyết định số 170/2008/QĐ-BCA(X11) ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ Công an ban hành quy định nhiệm vụ của công an các đơn vị, địa phương và các trường công an nhân dân đối với công tác GDQPAN).
- Cơ quan ban hành: Bộ Công an.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
14. Thông tư hướng dẫn GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở; quy định chương trình, nội dung, tổ chức thực hiện chương trình GDQPAN cho trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.
- Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
15. Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học và bộ mẫu thiết bị tối thiểu môn học GDQPAN các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học (thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BGD&ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 05/2013/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 33).
- Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
16. Thông tư quy định chương trình, nội dung, tổ chức thực hiện Chương trình GDQPAN cho người học trong cơ sở dạy nghề (thay thế Quyết định số 27/2007/QĐ-BLĐTB&XH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành chương trình môn học GDQPAN trong các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề).
- Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
17. Thông tư hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
- Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
- Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2014.
II. BIÊN SOẠN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO KHOA, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU GDQPAN
1. Sách giáo khoa, giáo trình trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cơ quan liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2014.
2. Sách giáo khoa, giáo trình trong cơ sở dạy nghề.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2014.
3. Sách giáo khoa, giáo trình trong trường của tổ chức chính trị.
- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cơ quan liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2014.
4. Giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, cơ quan liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2014.
5. Tài liệu pháp luật về GDQPAN.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2014.
III. XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
A. ĐỀ ÁN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT GDQPAN
1. Thẩm quyền ban hành: Thủ tướng Chính phủ.
2. Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
3. Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, cơ quan, địa phương liên quan.
4. Thời gian trình: Tháng 10 năm 2013.
5. Tổ chức thực hiện trong năm 2014 và năm 2015.
B. ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
1. Thẩm quyền ban hành: Thủ tướng Chính phủ.
2. Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
3. Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có liên quan.
4. Thời gian trình: Tháng 6 năm 2014.
5. Tổ chức thực hiện trong 3 giai đoạn:
a) Giai đoạn 1 (2014-2015)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại các học viện, nhà trường làm nhiệm vụ GDQPAN.
b) Giai đoạn 2 (2016-2017)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại các quân khu.
c) Giai đoạn 3 (2018-2020)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhiệm vụ giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại các địa phương.
C. ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM 01 TRUNG TÂM GDQPAN THUỘC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
1. Thẩm quyền ban hành: Thủ tướng Chính phủ.
2. Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
3. Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có liên quan.
4. Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
5. Tổ chức thực hiện giai đoạn (2014 - 2015).
D. ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM GDQPAN TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
1. Thẩm quyền ban hành: Thủ tướng Chính phủ.
2. Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cơ quan liên quan.
4. Thời gian trình: Tháng 5 năm 2014.
5. Tổ chức thực hiện giai đoạn (2016 - 2017).
IV. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN
1. Phân công:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, địa phương liên quan.
2. Thời gian thực hiện: Năm 2014 và năm 2015.
 
KINH PHÍ BẢO ĐẢM
 
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.
Phần 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Quốc phòng chủ trì, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Kế hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, bố trí trong ngân sách nhà nước của các Bộ để thực hiện kế hoạch theo quy định.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này./

thuộc tính Quyết định 1911/QĐ-TTg

Quyết định 1911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1911/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:18/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh quốc gia
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi