Quyết định 88-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về việc uỷ quyền kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG -
CHẤT LƯỢNG SỐ 88-TĐC/QĐ NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1992 BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ VIỆC UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU"

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 

- Căn cứ Điều 26 và 27 Chương VI về kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990 của Hội đồng Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 327-HĐBT ngày 19-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc thi hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá;

- Căn cứ Quyết định số 397-QĐ ngày 10-6-1992 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quy định trong Nghị định số 22-HĐBT ngày 8-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành "Quy định về việc uỷ quyền kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu".

 

Điều 2. Các ông Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khu vực, trưởng các phòng ban chức năng và các tổ chức xin uỷ quyền kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 88-TĐC/QĐ ngày 11-6-1992
của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

1. Quy định chung

1.1. Quy định này nhằm cụ thể hoá nội dung Điều 1.3 của bản "Quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" ban hành kèm theo Quyết định số 397-QĐ ngày 10 tháng 6 năm 1992 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước.

1.2. Các tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hoá nếu tự nguyện tuân thủ các điều của bản Quy định nói trên và có đủ các điều kiện theo Quy định này đều có thể được Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng xét uỷ quyền kiểm tra Nhà nước.

1.3. Quyết định uỷ quyền chỉ có giá trị 1 năm kể từ ngày ký và có thể được gia hạn từng năm khi cơ quan được uỷ quyền có đơn xin gia hạn.

1.4. Tổ chức xin được uỷ quyền kiểm tra Nhà nước phải nộp lệ phí theo quy định ở Điều 22 của Nghị định 327-HĐBT.

2. Điều kiện được uỷ quyền kiểm tra Nhà nước

2.1. Có đủ tư cách pháp nhân để chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật (có quyết định thành lập hoặc cho phép hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hoá của cấp Bộ, Tỉnh hoặc cấp tương đương);

2.2. Có đủ trang thiết bị và cán bộ cần thiết để đánh giá, thử nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của hàng hoá xin uỷ quyền kiểm tra Nhà nước (ưu tiên các tổ chức có phòng thử nghiệm được công nhận).

2.3. Có trụ sở phù hợp, thuận tiện trong giao dịch với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

2.4. Được cơ quan ra quyết định thành lập nhất trí.

3. Thủ tục xin uỷ quyền kiểm tra Nhà nước

3.1. Hồ sơ xin uỷ quyền kiểm tra Nhà nước hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu làm thành hai (2) bộ, một bộ gửi về Tổng cục TC-ĐL-CL, một bộ gửi về Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực bao gồm:

a) Đơn xin uỷ quyền kiểm tra Nhà nước theo mẫu ở phụ lục 1.

b) Danh sách và trình độ cán bộ kiểm tra, thử nghiệm theo mẫu ở phụ lục 2.

c) Danh mục trang thiết bị thử nghiệm theo mẫu ở phụ lục 3.

d) Bản quyết định thành lập tổ chức.

đ) Ý kiến chấp thuận của cơ quan ký quyết định thành lập tổ chức.

3.2. Sau khi nhận được hồ sơ Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực tiến hành xem xét, đánh giá các điều kiện phù hợp với Điều 2 của bản Quy định này. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực báo cáo kết quả xem xét, đánh giá của mình về Tổng cục TC-ĐL-CL.

3.3. Nếu tổ chức xin uỷ quyền có đủ điều kiện quy định nêu trên, Tổng cục TC-ĐL-CL sẽ ra quyết định uỷ quyền. Tên và địa chỉ của cơ quan được uỷ quyền kiểm tra Nhà nước sẽ được đăng trên công báo.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 397-QĐ ngày 10-6-1992 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước.

 

 

Phụ lục 1

MẪU ĐƠN XIN UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG
HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

TÊN TỔ CHỨC XIN UỶ QUYỀN

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày... tháng... năm...

 

Kính gửi: Tổng cục TC-ĐL-CL

 

Tên tổ chức xin uỷ quyền:......................................

Địa chỉ:...................................................................

Số điện thoại:.................... Telex:......... Fax:..........

Cơ quan ra quyết định thành lập:............................

Xin được uỷ quyền kiểm tra Nhà nước chất lượng những hàng hoá sau:

- ............................

- ...........................

- ............................

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kiểm tra Nhà nước và uỷ quyền kiểm tra Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Ý kiến của cơ quan ra quyết định thành lập

Thủ trưởng tổ chức xin uỷ quyền

(ký tên, đóng dấu)

 

 

Phụ lục 2

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỊU TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM

 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Thời gian công tác trong ngành

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

 

TT

Tên trang thiết bị

Ký mã hiệu

Đặc trưng kỹ thuật

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 88-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về việc uỷ quyền kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 88-TĐC/QĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Mạnh Tuấn
Ngày ban hành: 11/06/1992 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!