Thông tư liên tịch 31/1999/TTLT-BTM-TCDL của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ THƯƠNG MẠI - TỔNG CỤC DU LỊCH
SỐ 31/1999/TTLT-BTM-TCDL NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 1999
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/1999/NĐ-CP
NGÀY 08/7/1999 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN VÀ
CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM
Ở TRONG NƯỚC, Ở NƯỚC NGOÀI

 

Căn cứ Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài, dưới đây gọi tắt là Nghị định số 48/1999/NĐ-CP, Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch hướng dẫn cụ thể một số điểm để thi hành thống nhất như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,
CHI NHÁNH Ở TRONG NƯỚC, Ở NƯỚC NGOÀI

 

Tất cả thương nhân là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã được thành lập theo các quy định của pháp luật và có nhu cầu đều được quyền thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở trong nước, ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 48/1999/NĐ-CP. Cụ thể gồm:

1. Doanh nghiệp Nhà nước;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn;

3. Công ty cổ phần;

4. Công ty hợp danh;

5. Doanh nghiệp tư nhân;

6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

7. Hợp tác xã.

Đối với doanh nghiệp du lịch, chỉ có doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài.

 

II. ĐĂNG KÝ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,
CHI NHÁNH Ở TRONG NƯỚC

 

1. Cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở trong nước.

a) Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi Văn phòng đại diện, Chi nhánh đặt trụ sở, chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở trong nước, trừ Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp du lịch.

Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi Văn phòng đại diện, Chi nhánh đặt trụ sở, chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp thương mại và du lịch. Trước khi đăng ký, Sở Thương mại thông báo bằng văn bản cho Sở Du lịch và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo, nếu Sở Thương mại không nhận được ý kiến bằng văn bản của Sở Du lịch, thì Sở Thương mại đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp và gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh cho Sở Du lịch.

b) Sở du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi Văn phòng đại diện, Chi nhánh đặt trụ sở, chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở trong nước của doanh nghiệp du lịch.

c) Sở Thương mại và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản a, khoản b Mục 1 Phần II của Thông tư này.

2. Hồ sơ đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở trong nước.

Hồ sở đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh ở trong nước gồm:

a) Văn bản đề nghị đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của cơ quan công chứng.

Ngoài hai loại giấy tờ trên, cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký không được yêu cầu thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

3. Thời gian làm thủ tục đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở trong nước.

a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký phải giao cho thương nhân Giấy chứng nhận đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở trong nước (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này) và gửi bản sao cho cơ quan thuế nơi Văn phòng đại diện, Chi nhánh đặt trụ sở.

b) Trường hợp hồ sơ đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký có văn bản thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 

III. ĐĂNG KÝ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,
CHI NHÁNH Ở NƯỚC NGOÀI

 

1. Cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài

a) Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính, chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài, trừ Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp du lịch.

Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính, chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp thương mại và du lịch kinh doanh lữ hành quốc tế. Trước khi đăng ký, Sở Thương mại gửi văn bản xin ý kiến Tổng cục Du lịch, đồng gửi cho Sở Du lịch để bết; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản nếu Sở Du lịch có ý kiến thì báo cáo Tổng cục Du lịch. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản nếu Sở Thương mại không nhận được ý kiến bằng văn bản của Tổng cục Du lịch, thì Sở Thương mại đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp và gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh cho Sở Du lịch.

b) Sở Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài của doanh nghiệp du lịch kinh doanh lữ hành quốc tế. Trước khi đăng ký, Sở Du lịch gửi văn bản xin ý kiến Tổng cục Du lịch và trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản, nếu Sở Du lịch không nhận được ý kiến bằng văn bản của Tổng cục Du lịch thì Sở Du lịch đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp.

c) Sở Thương mại và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản a, Khoản b Mục 1 phần III của Thông tư này.

2. Hồ sơ đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài gồm:

a) Văn bản đề nghị đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của cơ quan công chứng. Riêng doanh nghiệp có kinh doanh lữ hành quốc tế thêm bản sao Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế có chứng nhận của cơ quan công chứng.

c) Văn bản chấp thuận của Bộ, cơ quan quản lý ngành ở Trung ương hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản (đối với doanh nghiệp Nhà nước).

Ngoài các loại giấy tờ trên, cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký không được yêu cầu thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

3. Thời gian làm thủ tục đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài

a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký phải giao cho thương nhân bản chính Giấy chứng nhận đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này) và gửi bản sao cho cơ quan thuế nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

b) Trường hợp hồ sơ đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký có văn bản thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 


IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,
CHI NHÁNH VÀ NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH

 

1. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

a) Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải phù hợp với nội dung hoạt động của thương nhân.

b) Văn phòng đại diện, Chi nhánh chỉ được hoạt động theo nội dung hoạt động đã đăng ký.

2. Người làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh

a) Giám đốc doanh nghiệp có quyền quyết định số người làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

b) Doanh nghiệp có Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài có quyền thuê người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi nhánh, kể cả Trưởng Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước tiếp nhận.

Riêng đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp du lịch, Trưởng Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải là người của doanh nghiệp và có quốc tịch Việt Nam.

 

V. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH

 

1. Định kỳ vào trước ngày 01/7 và trước ngày 31/12 hàng năm, Sở Thương mại (hoặc Sở Thương mại và Du lịch) có trách nhiệm báo cáo với Bộ Thương mại về số lượng và tình hình hoạt động của các Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân; Sở Du lịch (hoặc Sở Thương mại và Du lịch) có trách nhiệm báo cáo với Tổng cục Du lịch về số lượng và tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp du lịch.

2. Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh và của thương nhân có Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo các quy định của pháp luật.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Thông tư số 10 TM-PC ngày 04/8/1994 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

2. Các thương nhân đã thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở trong nước, ở nước ngoài trước ngày Thông tư này có hiệu lực không cần làm lại thủ tục đăng ký việc thành lập nhưng phải có văn bản thông báo về tên, địa chỉ của thương nhân, tên, địa chỉ của Văn phòng đại diện, Chi nhánh kèm theo bản sao văn bản cho phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh cho cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MẪU SỐ 1

 

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 

Số:

V/v đăng ký việc hành lập Văn phòng đại diện (Chi nhánh) ở trong nước (ở nước ngoài

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày tháng năm

 

 

Kính gửi: Sở Thương mại (Du lịch) tỉnh (thành phố) ..........................

 

Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ : (*)

- Điện thoại : Fax:

- Tài khoản số :

- Mã số thuế :

- Người đứng đầu doanh nghiệp (họ tên, chức danh):

2. Loại hình doanh nghiệp (DNNN, Công ty TNHH...):

3. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (Chi nhánh):

4. Địa chỉ (*)Văn phòng đại diện (Chi nhánh):

5. Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động của Văn phòng đại diện (Chi nhánh):

 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(*): Số nhà, đường phố (thôn xóm), phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh)

 


MẪU SỐ 2

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP)

Sở thương mại (Du lịch, thương mại và Du lịch)

 

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

........., ngày tháng năm

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(CHI NHÁNH) Ở TRONG NƯỚC (Ở NƯỚC NGOÀI)

 

Căn cứ Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài và Thông tư liên tịch số 31/1999/TTLT- BTM-TCDL ngày 01/10/1999 của Bộ Thương mại - Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên;

Giám đốc Sở thương mại (Du lịch, Thương mại và Du lịch) tỉnh (thành phố) .................. chứng nhận Doanh nghiệp (tên doanh nghiệp) đã đăng ký việc thành lập Văn phòng đại diện (Chi nhánh) ở trong nước (ở nước ngoài) kể từ ngày....... tháng ......... năm......., cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ (*):

2. Loại hình doanh nghiệp (DNNN, Công ty TNHH...):

3. Tên văn phòng đại diện (Chi nhánh):

4. Địa chỉ (*) Văn phòng đại diện (Chi nhánh):

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (Chi nhánh):

 

GIÁM ĐỐC SỞ THƯƠNG MẠI

(DU LỊCH, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH)

(Ký tên, đóng dấu)

 

(*): Số nhà, đường phố (thôn xóm), phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh).

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 31/1999/TTLT-BTM-TCDL của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại; Tổng cục Du lịch Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 31/1999/TTLT-BTM-TCDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Mai Văn Dâu; Vũ Tuấn Cảnh
Ngày ban hành: 01/10/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TOURISM
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 31/1999/TTLT/BTM-TCDL
Hanoi, October 1, 1999

 
JOINT CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 48/1999/ND-CP PRESCRIBING DOMESTIC AND OVERSEAS REPRESENTATIVE OFFICES AND BRANCHES OF VIETNAMESE TRADERS AND TOURIST ENTERPRISES
Pursuant to the Government’s Decree No. 48/1999/ND-CP of July 8, 1999 prescribing domestic and overseas representative offices and branches of Vietnamese traders and tourist enterprises, hereinafter referred to as Decree No. 48/1999/ND-CP for short, the Ministry of Trade and the General Department of Tourism hereby jointly provide the following detailed guidance on a number of points so as to ensure its uniform enforcement:
I. SUBJECTS ELIGIBLE TO ESTABLISH DOMESTIC AND OVERSEAS REPRESENTATIVE OFFICES AND BRANCHES:
All traders, that are enterprises of all economic sectors established in accordance with the provisions of law and wish to, shall be entitled to establish domestic and overseas representative offices and branches in accordance with the stipulations in Decree No. 48/1999/ND-CP. More concretely, they include:
1. State enterprises;
2. Limited liability companies;
3. Joint stock companies;
4. Partnership companies;
5. Private enterprises;
6. Foreign-invested enterprises;
7. Cooperatives.
For tourist enterprises, only those engaged in international tour business shall be entitled to establish overseas representative offices and branches.
II. REGISTRATION OF THE ESTABLISHMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE OFFICES AND BRANCHES
1. Agencies responsible for registering the establishment of domestic representative offices and branches
a/ The Trade Services of the provinces and centrally-run cities where representative offices and branches are located shall be responsible for registering the establishment of domestic representative offices and branches, excluding those of tourist enterprises.
The Trade Services of the provinces and centrally-run cities where representative offices and branches are located shall be responsible for registering the establishment of representative offices and branches of trade and tourist enterprises. Before effecting the registration, the Trade Services shall notify in writing the provincial/municipal Tourist Departments thereof, and if within five working days after sending the notice the Trade Services receive no written opinions from the latter, they shall proceed with the registration of the establishment of the enterprises’ representative offices and branches then send copies of the certificates of registration of the establishment of such representative offices and branches to the provincial/municipal Tourist Departments.
b/ The Tourist Departments of the provinces and centrally-run cities where representative offices and branches are located shall be responsible for registering the establishment of tourist enterprises’ domestic representative offices and branches.
c/ The Trade Services and Tourist Departments of the provinces and centrally-run cities shall have to perform their tasks prescribed in Clause a, Clause b, Section 1, Part II of this Circular.
2. Dossiers of registration of the establishment of domestic representative offices and branches
A dossier of registration of the establishment of a domestic representative office or branch includes:
a/ An application for registering the establishment of a domestic representative office or branch.
b/ A notarized copy of the business registration certificate.
Besides the two above-mentioned types of paper, the agency responsible for registration shall not be allowed to ask for any other documents.
3. Time for filling in the procedures for registering the establishment of domestic representative offices and branches
a/ Within 15 days from the date of receipt of the complete and proper dossiers, the agency responsible for registration shall have to give traders the certificates of registration of the establishment of domestic representative offices and/or branches and send their copies to the tax agencies of the localities where the representative offices and/or branches are located.
b/ In cases where a dossier of registration of the establishment of the representative office or branch is incomplete or improper, the agency responsible for registration should notify in writing the trader thereof within three working days after the date of receipt of the dossier so that the trader can supplement and complete the dossier as prescribed.
III. REGISTRATION OF THE ESTABLISHMENT OF OVERSEAS REPRESENTATIVE OFFICES AND BRANCHES
1. Agencies responsible for registering the establishment of overseas representative offices and branches
a/ The Trade Services of the provinces and centrally-run cities where traders have their main offices shall be responsible for registering the establishment of overseas representative offices and/or branches, excluding those of tourist enterprises.
The Trade Services of the provinces and centrally-run cities where traders have their main offices shall be responsible for registering the establishment of overseas representative offices and/or branches of trade and tourist enterprises engaged in international tour business. Before effecting the registration, the Trade Services shall send a written notice to the provincial/municipal Tourist Departments, and if within five working days after sending the notice the Trade Services receive no written opinions from the latter, they shall report such to the General Department of Tourism. Within seven working days after the date of sending the report, if the provincial/municipal Trade Services still receive no written opinions from the General Department of Tourism, the Trade Services shall proceed with the registration of the establishment of the enterprises’ representative offices and branches then send copies of the certificates of registration of the establishment of such representative offices and branches to the provincial/municipal Tourist Departments.
b/ The Tourist Departments of the provinces and centrally-run cities where enterprises have their main offices shall be responsible for registering the establishment of overseas representative offices and branches of tourist enterprises engaged in international tour business. Before effecting the registration, the Tourist Departments shall send a written request for opinions from the General Department of Tourism and within seven working days after the date of sending the written request if the Tourist Departments receive no written opinions from the latter it shall register the establishment of the enterprises’ representative offices and branches.
c/ The Trade Services and Tourist Departments of the provinces and centrally-run cities shall have to perform their tasks prescribed in Clause a, Clause b, Section 1, Part III of this Circular.
2. Dossiers of registration of the establishment of overseas representative offices and branches
A dossier of registration of the establishment of an overseas representative office or branch includes:
a/ An application for registration of the establishment of an overseas representative office or branch.
b/ A notarized copy of the business registration certificate. Particularly for enterprises engaged in international tour business, a notarized copy of the international tour business license is also required.
c/ A written approval of the managing ministry, central branch-managing agency or the People’s Committee of the province or centrally-run city (for State enterprises).
Besides the above-mentioned types of paper, the agency responsible for registration shall not be allowed to ask for any other documents.
3. Time for filling in the procedures for registering the establishment of overseas representative offices and branches
a/ Within 15 days from the date of receipt of the complete and proper dossiers, the agency responsible for registration shall have to give traders the certificates of registration of the establishment of overseas representative offices and branches and send their copies to the tax agencies of the localities where the traders have their main offices.
b/ In cases where a dossier of registration of the establishment of the representative office or branch is incomplete or improper, the agency responsible for registration should notify in writing the trader thereof within three working days after the date of receipt of the dossier so that the trader can supplement and complete the dossier as prescribed.
IV. ACTIVITIES OF REPRESENTATIVE OFFICES, BRANCHES AND THEIR STAFF
1. Activities of representative offices and branches
a/ Activities of representative offices and branches must comply with the traders’ activities.
b/ Representative offices and branches shall only be allowed to carry out their registered activities.
2. Staff of representative offices and branches
a/ Directors of enterprises shall be entitled to decide the number of people working at the representative offices and branches and be answerable before law for their decisions.
b/ Enterprises having overseas representative offices and/or branches shall be entitled to hire foreigners or overseas Vietnamese to work at their representative offices and/or branches, including heads of the representative offices or branches, in accordance with the provisions of the laws of Vietnam and the host country.
Particularly for tourist enterprises’ representative offices and branches, their heads must be staff members of the enterprises and bear the Vietnamese nationality.
V. STATE MANAGEMENT OVER ACTIVITIES OF REPRESENTATIVE OFFICES AND BRANCHES
1. Periodically before July 1st and before December 31st, every year the provincial/municipal Trade Services (or Trade and Tourist Services) shall have to report to the Ministry of Trade on the number of traders’ representative offices and branches and the situation of their activities. The provincial/municipal Tourist Departments (or Trade and Tourist Services) shall have to report to the General Department of Tourism on the number of tourist enterprises’ representative offices and branches and the situation of their activities.
2. The Ministry of Trade and the General Department of Tourism shall organize the inspection of the law observance by the agencies responsible for registering the establishment of representative offices and branches and by traders having representative offices and branches according to the provisions of law.
VI. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. This Circular takes effect 15 days after its signing and replaces Circular No. 10-TM-PC of August 4, 1994 of the Ministry of Trade guiding the implementation of the Regulation on the establishment of overseas representative offices of Vietnamese enterprises.
2. Traders who have established their domestic and/or overseas representative offices and/or branches before the effective date of this Circular shall not have to refill in the procedures for registering their establishment but have to send a written notice on their own names and addresses as well as the names and addresses of their representative offices and/or branches, which is enclosed with copies of the documents permitting the establishment of such representative offices and/or branches to the agencies responsible for registering the establishment of representative offices and branches.
 

FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER

Mai Van Dau
FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TOURISM
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Vu Tuan Canh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!