Quyết định 709/2005/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành quy chế kiểm tra giải thi đấu thể thao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
SỐ 709/2005/QĐ-UBTDTT NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC
BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

 

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục thể thao;

Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2005 của Uỷ ban Thể dục thể thao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng: Vụ Pháp chế, Vụ Thể thao thành tích cao I, Vụ Thể dục thể thao quần chúng và Thanh tra Uỷ ban,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế kiểm tra giải thi đấu thể thao".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban và Giám đốc các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá - Thông tin và Thể dục thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


QUY CHẾ KIỂM TRA GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 709/2005/QĐ-UBTDTT ngày 20 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệmn Uỷ ban Thể dục thể thao)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định hoạt động kiểm tra của Thanh tra thể dục thể thao đối với các giải thi đấu thể theo được tổ chức từ cấp tỉnh trở lên.

2. Các giải thi đấu thể thao bao gồm: Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc; các giải nằm trong hệ thống thi đấu thể thao Quốc gia; Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh và các giải thể thao do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chính quyền cấp tỉnh) tổ chức.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến giải thi đấu thể thao: Các thành viên của Ban Tổ chức, Trọng tài, thành viên đoàn thể thao tham dự giải.

2. Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thể dục thể thao là thành viên của ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

 

CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Nhiệm vụ của Tiểu ban kiểm tra hoặc người có thẩm quyền kiểm tra.

1. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ giải thi đấu thể thao đối với tổ chức và cá nhân tham dự giải;

2. Tiếp nhận, thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với Ban Tổ chức giải xử lý các khiếu nại, tố cáo liên quan đến Điều lệ giải thi đấu thể thao;

3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ giải thi đấu thể thao.

 

Điều 4. Quyền hạn của Tiểu ban kiểm tra hoặc người có thẩm quyền kiểm tra.

1. Tham dự các cuộc họp của ban tổ chức, và các Tiểu ban có liên quan, được cung cấp các hồ sơ, tài liệu khi cần thiết;

2. Phối hợp với các Tiểu ban của Ban Tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

3. Đề xuất với cấp có thẩm quyền xử phạt theo Điều lệ giải đối với các hành vi vi phạm;

4. Xử phạt hoặc đề xuất với người có thẩm quyền xử phạt theo Nghị định số 141/2004/NĐ-CP ngày 01/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao.

 

Điều 5. Phân cấp kiểm tra

1. Thanh tra Uỷ ban Thể dục thể thao thực hiện việc kiểm tra đối với Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc; các giải nằm trong hệ thống thi đấu thể thao Quốc gia theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao.

2. Thanh tra Sở Thể dục thể thao, Thanh tra Sở Văn hoá thông tin và Thể dục thể thao (Thanh tra Sở) thực hiện việc kiểm tra đối với Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh và các giải thể thao do chính quyền cấp tỉnh tổ chức theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.

 

Điều 6. Nội dung kiểm tra

Khi tiến hành kiểm tra, Tiểu ban kiểm tra hoặc người có thẩm quyền kiểm tra có thể kiểm tra toàn diện hoặc thực hiện một trong các nội dung sau:

1. Việc tuân thủ Điều lệ giải thi đấu thể thao của các tổ chức và cá nhân có liên quan;

a. Trình tự, thủ tục tổ chức các giải thi đấu thể thao;

b. Việc tuân thủ nội dung và thể thức của giải thi đấu thể thao;

c. Việc xác định thành tích, kết quả thi đấu trong giải thi đấu thể thao;

d. Việc tuân thủ thời gian và địa điểm tổ chức giải thi đấu thể thao, thời gian đăng ký của các Đoàn thể thao, Đội thể thao tham dự giải;

đ. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ giải thi đấu thể thao;

e. Việc tổ chức thực hiện công tác y tế - cứu hộ trong giải thi đấu thể thao;

g. Hoạt động quảng cáo trong giải thi đấu thể thao.

2. Kiểm tra nhân sự

a. Kiểm tra các điều kiện và tiêu chuẩn của các thành viên Ban Tổ chức giải thi đấu thể thao;

b. Các điều kiện và tiêu chuẩn của vận động viên tham dự giải.

3. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ giải thi đấu thể thao

a. Cơ sở hình thành nguồn thu: thu từ tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật; thu từ Ngân sách nhà nước các cấp; thu từ bản quyền truyền hình, quảng cáo; thu từ phí, lệ phí khiếu nại và các nguồn thu khác;

b. Việc sử dụng các nguồn kinh phí của giải thi đấu thể thao theo quy định.

 

Điều 7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giải thi đấu thể thao.

1. Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân liên quan đến giải thi đấu thể thao;

2. Chủ trì, phối hợp cùng các Tiểu ban khác làm việc với các đối tượng có liên quan để thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị đối với những đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến Điều lệ giải thi đấu thể thao;

3. Làm thủ tục chuyển đơn khiếu nại, tố cáo hoặc hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

 

Điều 8. Khen thưởng và kỷ luật

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng, những trường hợp vi phạm hoặc cản trở công tác kiểm tra sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Thanh tra Uỷ ban Thể dục thể thao chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban, Giám đốc Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá thông tin và Thể dục thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời để Uỷ ban Thể dục thể thao bổ sung, sửa đổi phù hợp.

 

thuộc tính Quyết định 709/2005/QĐ-UBTDTT

Quyết định 709/2005/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành quy chế kiểm tra giải thi đấu thể thao
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:709/2005/QĐ-UBTDTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành:20/04/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 709/2005/QĐ-UBTDTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi