Quyết định 628/QĐ-TTg 2016 về phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 628/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, TÔN TẠO
VÀ MỞ RỘNG PHẠM VI MỘT SỐ DI TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT
NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỊCH SỬ-VĂN HÓA CỐ ĐÔ HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình s 24/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 471/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 tháng 10 năm 2015),
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở rộng phạm vi một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt nhằm phát huy giá trị lịch sử - văn hóa cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Cơ quan chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
2. Cơ quan chủ đầu tư: Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.
3. Mục tiêu đầu tư:
Tôn tạo, nâng cấp một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt nhằm gìn giữ và phát huy giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc và tín ngưỡng của các di tích thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hướng đến kỷ niệm 1050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình.
4. Quy mô đầu tư:
Dự kiến đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp 14 di tích và hạng Mục di tích có giá trị cao về lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, gồm:
a) Tu bổ, tôn tạo 06 di tích thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, gồm: Khu lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng; khu lăng mộ vua Lê Đại Hành; Bia Cửa Đông; đình Yên Thành; đình Yên Trạch và Phủ Đông Vương;
b) Tu bổ tôn tạo 06 di tích cấp quốc gia, gồm: Khu tưởng niệm và lăng mộ Thái tế Định Quốc Công Nguyễn Bặc; đình Mỹ Hạ; đình Ngô Khê Hạ; đền Thung Lau; đền Tam Thánh - chùa Yên Lữ; đền thờ Tướng quân Đinh Điền và chùa Tháp;
c) Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp Đình Trai;
d) Xây dựng Khu nhà làm việc của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Hoa Lư.
5. Loại, cấp công trình và nhóm dự án:
a) Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng (di tích văn hóa), cấp đặc biệt.
b) Nhóm dự án: Nhóm A.
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 143.907 triệu đồng (Một trăm bốn mươi ba tỉ, chín trăm linh bảy triệu đồng chẵn).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; trong đó:
a) Ngân sách trung ương (Chương trình Mục tiêu phát triển văn hóa): Hỗ trợ không quá 110.000 triệu đồng;
b) Ngân sách địa phương: 33.907 triệu đồng.
8. Địa Điểm đầu tư: Tại các huyện: Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô và Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
9. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020
10. Tiến độ thực hiện dự án:
a) Giai đoạn 2016 - 2018: Tu bổ, tôn tạo Khu lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng; Lăng vua Lê Đại Hành; Đình Trai, Đình Yên Thành và xây dựng Nhà làm việc của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Hoa Lư.
b) Giai đoạn 2019 - 2020: Tu bổ, tôn tạo các hạng Mục di tích và công trình còn lại.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư và tiến độ thực hiện; chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành Dự án theo quy định, bảo đảm Mục tiêu đầu tư.
Điều 3. Điều Khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- C
ác Bộ: XD, NNPTNT, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Xuân Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi