Quyết định 623/QĐ-BLĐTBXH 2020 Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 623/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 623/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:623/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành:04/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Số: 623/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục PCTNXH (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số: 623/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Ngày 31/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2546/QĐ- TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, trong đó, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”. Ngày 12/8/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1057/QĐ- LĐTBXH phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 11/02/2020 của Ban chỉ đạo 138/CP về việc xây dựng Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá toàn diện, khách quan kết quả 05 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại các Bộ, ngành có liên quan và địa phương, trong đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó, đề xuất các nội dung, giải pháp giai đoạn 2021-2025.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá, tổng kết phải bám sát vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện theo Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020.

- Kế hoạch được triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị theo phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Nội dung

Xây dựng báo cáo tổng kết: các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo theo đề cương và phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

2. Hình thức tổng kết

2.1. Địa phương

- Căn cứ vào điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hoặc giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an cấp tỉnh và các Sở, ngành có liên quan tổ chức.

- Xây dựng Báo cáo “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan.

2.2. Trung ương

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng báo cáo tổng kết và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2021-2025.

3. Thời gian

3.1. Cấp tỉnh

Hoàn thành việc tổng kết trong tháng 7 năm 2020 và gửi báo cáo Tổng kết về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, địa chỉ: số 3, ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 0243.8241695) trước ngày 15/8/2020 để tổng hợp (Đề cương báo cáo theo phụ lục 1, Biểu tổng hợp số liệu theo phụ lục 3).

3.2. Trung ương

- Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan hoàn thành tổng kết và gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trước 30/8/2020.

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức một số đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại một số tỉnh, thành phố trong tháng 7-8 năm 2020.

- Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cơ quan chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án. Trên cơ sở đó, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025.

2. Bộ Công an tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Tiểu đề án 1 “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân” (Đề cương báo cáo theo phụ lục 2, Biểu tổng hợp số liệu theo phụ lục 4).

3. Bộ Quốc phòng tổng kết công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân tại khu vực biên giới và trên biển.

4. Bộ Ngoại giao tổng kết công tác tiếp nhận, xác minh, bảo hộ và hỗ trợ nạn nhân tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

5. Bộ Tư pháp tổng kết công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán.

6. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổng kết công tác tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức tiến hành tổng kết toàn bộ nội dung Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đánh giá, tổng kết thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí thực hiện Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

Phụ lục 1

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM

Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Bối cảnh

Bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội trong giai đoạn từ 2016 đến nay ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (những thuận lợi và khó khăn).

2. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện Đề án...

3. Đánh giá kết quả đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu

- ...% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán.

- ...% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.

- ...% nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định.

- Việc xây dựng mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Nguyên nhân đạt hay không đạt được chỉ tiêu

4. Kết quả thực hiện các hoạt động chính (có số liệu cụ thể của từng hoạt động)

a) Kết quả thực hiện công tác “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân”

- Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả nạn nhân.

- Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng với nạn nhân và người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và quá trình giải quyết vụ án mua bán người từ khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

- Tổ chức các khóa tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

- Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội về xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

b) Kết quả thực hiện công tác “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”

- Công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng.

+ Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân; thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng; tổ chức tiếp nhận, bố trí lưu trú; thực hiện chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, đi lại; y tế, tâm lý; pháp lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu; thực hiện quy trình chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân.

+ Nâng cấp trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân.

+ Triển khai xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng.

- Công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Sở, ngành có liên quan; quận, huyện, xã, phường về công tác hỗ trợ nạn nhân.

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân ở các địa phương.

5. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm (giai đoạn 2016-2020)… triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí thường xuyên…. triệu đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương… triệu đồng.

- Các nguồn kinh phí khác

+ Hỗ trợ của các tổ chức quốc tế… triệu đồng;

+ Các nguồn huy động khác… triệu đồng.

6. Nhận xét, đánh giá

- Hiệu quả, mức độ đạt được các mục tiêu, yêu cầu của Đề án, tác động của Đề án với việc giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, đảm bảo an sinh xã hội.

- Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại và hạn chế (xác định cụ thể các vấn đề khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật; về cán bộ; về nguồn lực tài chính, về cơ chế phối hợp…).

- Những bài học kinh nghiệm…

II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Bối cảnh

Dự báo về bối cảnh, tình hình mua bán người có ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

b) Mục tiêu cụ thể

c) Các chỉ tiêu cụ thể

3. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Các nhiệm vụ

b) Các giải pháp

4. Nguồn lực thực hiện và cơ chế huy động

a) Nguồn lực

- Trung ương

- Địa phương

- Nguồn lực khác

b) Cơ chế huy động

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 

Phụ lục 2

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM

Tiểu đề án 1, Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân” giai đoạn 2016-2020

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Bối cảnh

Bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội trong giai đoạn từ 2016 đến nay ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân bị mua bán (những thuận lợi và khó khăn).

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện Tiểu đề án.

3. Đánh giá kết quả đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu

- ...% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán.

- ...% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.

- ...% nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định.

b) Nguyên nhân đạt hay không đạt được chỉ tiêu

4. Kết quả thực hiện các hoạt động chính (có số liệu cụ thể của từng hoạt động)

- Rà soát, nghiên cứu, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

- Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả nạn nhân.

- Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng với nạn nhân và người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và quá trình giải quyết vụ án mua bán người từ khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

- Tổ chức các khóa tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

- Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội về xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

5. Kinh phí

a) Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm (giai đoạn 2016-2020)… triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí thường xuyên…. triệu đồng;

- Kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương… triệu đồng.

b) Các nguồn kinh phí khác

- Hỗ trợ của các tổ chức quốc tế… triệu đồng;

- Các nguồn huy động khác… triệu đồng.

6. Nhận xét, đánh giá

- Hiệu quả, mức độ đạt được các mục tiêu, yêu cầu của Tiểu đề án, tác động của Tiểu đề án với việc giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự, ann toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, đảm bảo an sinh xã hội.

- Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại và hạn chế (xác định cụ thể các vấn đề khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật; về cán bộ; về nguồn lực tài chính, về cơ chế phối hợp…).

- Những bài học kinh nghiệm.

II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG TIỂU ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Bối cảnh

Dự báo về bối cảnh, tình hình mua bán người có ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

b) Mục tiêu cụ thể

c) Các chỉ tiêu cụ thể

3. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Các nhiệm vụ

b) Các giải pháp

4. Nguồn lực thực hiện và cơ chế huy động

a) Nguồn lực

- Trung ương

- Địa phương

- Nguồn lực khác

b) Cơ chế huy động

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 

Phụ lục 3

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 20201

Tổng giai đoạn 2016- 2020

I.

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổng số người được tiếp nhận, xác minh

Người

 

 

 

 

 

 

2.

Tổng số người được xác định là nạn nhân

Người

 

 

 

 

 

 

a.

Giới tính, độ tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nam

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 18 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 16 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 18 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 16 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

b.

Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Dân tộc khác

Người

 

 

 

 

 

 

c.

Người nước ngoài

Người

 

 

 

 

 

 

d.

Hình thức mua bán

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bị mua bán trong nước

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Bị mua bán ra nước ngoài

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Trung Quốc

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Lào

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Campuchia

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Thái Lan

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Malaysia

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Anh

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Nga

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Các nước khác

Người

 

 

 

 

 

 

e.

Hình thức tiếp nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tự trở về

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Được giải cứu

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Trao trả song phương

Người

 

 

 

 

 

 

3.

Số nạn nhân, người thân thích của họ được bảo vệ theo quy định của pháp luật

Người

 

 

 

 

 

 

II

KẾT QUẢ CÔNG TÁC

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Văn bản

 

 

 

 

 

 

2

Các hoạt động truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số buổi truyền thông về mua bán người

Buổi

 

 

 

 

 

 

 

- Số người tham gia các buổi truyền thông

Lượt người

 

 

 

 

 

 

 

Số pano, áp phích, tờ rơi về mua bán người: - số pano; - số áp phích; - số tờ rơi.

Pano áp phích tờ rơi

 

 

 

 

 

 

3

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

Số cuộc tập huấn

Cuộc

 

 

 

 

 

 

 

Số người được tập huấn

Lượt người

 

 

 

 

 

 

4

Kết quả công tác hỗ trợ nạn nhân

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Tổng số nạn nhân được hỗ trợ

Người

 

 

 

 

 

 

4.2

Số người được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại

Người

 

 

 

 

 

 

4.3

Số nạn nhân có nhu cầu vào lưu trú tạm thời tại cơ sở trợ giúp xã hội/cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Người

 

 

 

 

 

 

a.

Giới tính, độ tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Nam

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 18 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 16 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 18 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 16 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

b.

Được hưởng các dịch vụ hỗ trợ trong thời gian tại cơ sở trợ giúp xã hội/cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhu cầu thiết yếu

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Chăm sóc y tế

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Tư vấn tâm lý

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Trợ giúp pháp lý

Người

 

 

 

 

 

 

4.4.

Số nạn nhân được hỗ trợ hòa nhập cộng đồng

Người

 

 

 

 

 

 

 

a. Trợ giúp pháp lý

Người

 

 

 

 

 

 

 

b. Hỗ trợ học văn hóa

Người

 

 

 

 

 

 

 

c. Hỗ trợ học nghề

Người

 

 

 

 

 

 

 

d. Hỗ trợ tìm việc làm

Người

 

 

 

 

 

 

 

e. Hỗ trợ vay vốn

Người

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

g. Trợ cấp khó khăn ban đầu

Người

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

1 Năm 2020 (số liệu tính đến 31/7/2020)

 

Phụ lục 4

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Tiểu đề 1, Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân” giai đoạn 2016-2020

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 20201

Tổng giai đoạn 2016- 2020

I.

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổng số người được tiếp nhận, xác minh

Người

 

 

 

 

 

 

2.

Tổng số người được xác định là nạn nhân

Người

 

 

 

 

 

 

a.

Giới tính, độ tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nam

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 18 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 16 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Nữ

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 18 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Dưới 16 tuổi

Người

 

 

 

 

 

 

b.

Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Dân tộc khác

Người

 

 

 

 

 

 

c.

Người nước ngoài

Người

 

 

 

 

 

 

d.

Hình thức mua bán

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bị mua bán trong nước

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Bị mua bán ra nước ngoài

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Trung Quốc

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Lào

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Campuchia

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Thái Lan

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Malaysia

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Anh

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Nga

Người

 

 

 

 

 

 

 

+ Các nước khác

Người

 

 

 

 

 

 

e.

Hình thức tiếp nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tự trở về

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Được giải cứu

Người

 

 

 

 

 

 

 

- Trao trả song phương

Người

 

 

 

 

 

 

3.

Số nạn nhân, người thân thích của họ được bảo vệ theo quy định của pháp luật

Người

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

1 Năm 2020 (số liệu tính đến 31/7/2020)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi