Quyết định 340/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm, báo chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN DÂN TỘC
--------
Số: 340/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2472/QĐ-TTG, NGÀY 28/12/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012 – 2015
------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của y ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 2472/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015;
Căn cứ Thông tư số 166/2012/TT-BTC, ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu svà miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL, ngày 13 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ y ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao Vụ Tuyên truyền, Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban thực hiện quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2011.
Điều 2. Vụ Tuyên truyền có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền; rà soát, xác định số lượng đối tượng, số lượng ấn phẩm và danh mục ấn phẩm được cấp trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
- Thừa ủy quyền Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính ký hợp đồng, nghiệm thu sản phẩm và thanh lý hợp đồng với các báo, tạp chí, đơn vị phát hành quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg.
- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra thực hiện hợp đồng của các đơn vị báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.
- Chủ trì rà soát, đánh giá từng ấn phẩm, trên cơ sở đó tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban lập danh điều chỉnh, bổ sung (tăng, giảm) số lượng các ấn phẩm báo chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
- Chủ trì công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.
Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:
- Mở tài khoản tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Trung ương để tiếp nhận, thanh toán kinh phí thực hiện hợp đồng của các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị phát hành báo chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.
- Phối hợp với Vụ Tuyên truyền và Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính thẩm định chi phí xuất bản, phát hành ấn phẩm báo chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền hướng dẫn các báo, tạp chí, đơn vị phát hành xây dựng kế hoạch, dự toán chi ngân sách hàng năm.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban quản lý, phân bổ, cấp kinh phí cho các báo, tạp chí, đơn vị phát hành theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Phối hợp với Vụ Tuyên truyền ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các báo, tạp chí, đơn vị phát hành quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg.
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền kiểm tra thực hiện hợp đồng, xét duyệt quyết toán, thanh toán hợp đồng của các đơn vị báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.
Điều 4. Các đơn vị báo, tạp chí, đơn vị phát hành thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg có trách nhiệm:
- Hàng năm, các đơn vị xây dựng phương án xuất bản và phát hành gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) và Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tuyên truyền) để thẩm định chi phí xuất bản, phát hành.
- Xây dựng dự toán chi phí xuất bản, phát hành gửi Ủy ban Dân tộc trước ngày 10 tháng 7 hàng năm để tổng hợp kế hoạch dự toán năm tiếp theo.
- Gửi báo cáo tình hình thực hiện hàng quý và cả năm (02 bản) về Ủy ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tuyên truyền) trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo.
- Gửi báo cáo quyết toán năm về Ủy ban Dân tộc trước ngày 10 tháng 01 năm sau.
- Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm thực hiện theo quy đinh tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 166/2012/TT-BTC, ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL, ngày 13 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 và các quy định khác của pháp luật.
Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 262/QĐ-UBDT, ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông: Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị báo, tạp chí, đơn vị phát hành thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB (để b/c);
- Các Thứ trưởng, PCN UB;
- Các báo, tạp chí, đơn vị phát hành thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg (21);
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, Vụ TT(6), Vụ KHTC (6).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

thuộc tính Quyết định 340/QĐ-UBDT

Quyết định 340/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm, báo chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:340/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Xuân Lương
Ngày ban hành:19/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi