Quyết định 3382/QĐ-BVHTTDL 2016 kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

Số: 3382/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cNghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

t đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Kin toàn Ban Hội nhập quốc tế vkinh tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưng, Trưởng ban;

2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Th trưng, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Phó Trưng ban;

4. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy viên;

5. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưng Tng cục Du lịch, Ủy viên;

6. Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưng Vụ Tchức cán bộ, Ủy viên;

7. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưng Vụ Pháp chế; Ủy viên;

8. Bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưng Vụ Gia đình, Ủy viên;

9. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Ủy viên;

10. Ông Quốc Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường, y viên;

11. Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưng Cục Bản quyn tác giả, Ủy viên;

12. Bà Nguyn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Ủy viên;

13. Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, y viên;

14. Ông Đ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên;

15. Ông Phạm Đnh Phong, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên;

16. Ông Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, y viên;

17. Bà Ninh Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, y viên.

Các thành viên Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế có nhiệm vụ:

1. Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng về phương hướng, nội dung, cơ chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch;

2. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo và phối hợp hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tham gia các hoạt động thương mại quốc tế, xây dựng kế hoạch hành động, chương trình, phương án đàm phán trong các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế và triển khai các nội dung trong các hiệp định thương mại - đầu tư - dịch vụ của Nhà nước ta ký với nước ngoài thuộc lĩnh vực Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch phụ trách;

3. Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, biện pháp quản lý kinh tế - thương mại của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và các cam kết quốc tế của Việt Nam;

4. Nghiên cứu, tư vấn, tham mưu và báo cáo Bộ trưởng về tình hình kinh tế quốc tế và khu vực, những vấn đề nảy sinh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tham gia hội nhập kinh tế quốc tế trong phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Tham mưu giúp Bộ trưởng về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các nội dung chính sách của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế, các kế hoạch và chương trình thực hiện cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho doanh nghiệp trong và ngoài ngành, các đối tượng có liên quan;

6. Tư vấn, tham mưu giúp Bộ trưởng việc tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế và việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Đại diện cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Vụ Kế hoạch, Tài chính là cơ quan thường trực của Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế, chịu trách nhiệm tổng hợp chung của Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế;

2. Trưởng Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế phân công nhiệm vụ các ủy viên và ban hành Quy chế làm việc của Ban;

3. Trưởng Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Giúp việc Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế có Tổ giúp việc;

5. Kinh phí hoạt động của Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế do ngân sách nhà nước đảm bảo và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4041/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trư
ng;
- Các Thứ trư
ng;
- BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế;
- Lưu: VT, TCCB, MP.3
0.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3382/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3382/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 28/09/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!