Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL 2021 lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3299/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH SEA GAMES 31

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung nội dung thi đấu và điều chỉnh địa điểm một số môn thi trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành danh mục môn thể thao, nội dung và địa điểm thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2123-CV/VPTW ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thay đổi phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11;

Căn cứ Công văn số 2548/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11;

Căn cứ Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Trung tâm Điều hành SEA Games 31, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, ngành: QP, CA, TC, KHĐT, NG, Y tế, GD&ĐT, TTTT, GTVT, XD; Đài THVN, Đài TNVN; TWĐTNCSHCM;
- UBND các tỉnh/thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
- Các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ và Tổng cục;
- Các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31;
- Lưu: VT, TCTDTT, PTL (100b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

PHỤ LỤC

LỊCH THI ĐẤU ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á - SEA GAMES 31
( Kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-BVHTTDL ngày tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

TT

Môn

Tháng Năm

Thời gian

Số ngày tổ chức

 

Lễ khai mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/05/2022

 

 

Lễ bế mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/05/2022

 

1

Điền kinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05 đến 19/05/2022

6 ngày

2

Thể thao dưới nước

Bơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05 đến 19/05/2022

6 ngày

Nhảy cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/05 đến 11/05/2022

4 ngày

3

Bắn cung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/05 đến 19/05/2022

5 ngày

4

Cầu lông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 21/05/2022

9 ngày

5

Bóng rổ

5x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/05 đến 22/05/2022

7 ngày

3x3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 14/05/2022

2 ngày

6

Billiard Snooker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05 đến 22/05/2022

9 ngày

7

Boxing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/05 đến 22/05/2022

8 ngày

8

Đua thuyền Canoeing/Kayak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/05 đến 21/05/2022

5 ngày

9

Cờ

Cờ vua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05 đến 21/05/2022

12 ngày

Cờ tướng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05 đến 20/05/2022

9 ngày

10

Xe đạp

Địa hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05 đến 17/05/2022

4 ngày

Đường trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/05 đến 22/05/2022

4 ngày

11

Khiêu vũ thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/05 đến 16/05/2022

2 ngày

12

Đấu kiếm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 18/05/2022

6 ngày

13

Bóng đá

Bóng đá nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/05 đến 22/05/2022

17 ngày

Bóng đá nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/05 đến 21/05/2022

11 ngày

Futsal nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05 đến 20/05/2022

11 ngày

Futsal nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05 đến 20/05/2022

11 ngày

14

Golf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 18/05/2022

6 ngày

15

Thể dục

Dụng cụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 16/05/2022

4 ngày

Nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05 đến 19/05/2022

2 ngày

Aerobic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/05 đến 22/05/2022

2 ngày

16

Bóng ném

Trong nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/05 đến 21/05/2022

7 ngày

Bãi biển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/05 đến 11/05/2022

6 ngày

17

Judo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05 đến 22/05/2022

5 ngày

18

Karate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05 đến 20/05/2022

3 ngày

19

Muay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/05 đến 22/05/2022

6 ngày

20

Pencak Silat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05 đến 16/05/2022

6 ngày

21

Bi sắt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 19/05/2022

7 ngày

22

Đua thuyền Rowing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/05 đến 14/05/2022

6 ngày

23

Cầu mây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 21/05/2022

9 ngày

24

Bắn súng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/05 đến 22/05/2022

7 ngày

25

Bóng bàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 20/05/2022

8 ngày

26

Taekwondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/05 đến 19/05/2022

4 ngày

27

Quần vợt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 22/05/2022

10 ngày

28

Bóng chuyền

Trong nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 22/05/2022

10 ngày

Bãi biển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/05 đến 20/05/2022

6 ngày

29

Cử tạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/05 đến 22/05/2022

4 ngày

30

Vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/05 đến 19/05/2022

3 ngày

31

Wushu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 15/05/2022

3 ngày

32

Thể hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 15/05/2022

3 ngày

33

Bowling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/05 đến 19/05/2022

4 ngày

34

Thể thao điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/05 đến 22/05/2022

10 ngày

35

Lặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/05 đến 22/05/2022

2 ngày

36

Kickboxing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/05 đến 13/05/2022

8 ngày

37

Kurash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05, 11/05, 13/05

3 ngày

38

Jujitsu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05 đến 15/05/2022

2 ngày

39

Hai môn và ba môn phối hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05 đến 15/05/2022

2 ngày

40

Vovinam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05 đến 22/05/2022

5 ngày

Ghi chú:

có lịch trao huy chương

 

có chương trình thi đấu

 

 

thuộc tính Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3299/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành:16/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành lịch thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 31

Ngày 16/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31.

Theo đó, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 12/5/2022, lễ bế mạc được tổ chức vào ngày 23/5/2022. Các bộ môn thi đấu đều diễn ra trong tháng 5/2022. Cụ thể, bộ môn Điền kinh và Bơi sẽ thi đấu từ 14 – 19/5, môn Nhảy cầu diễn ra trong 04 ngày từ 08 – 11/5. Môn Bóng rổ với 02 nội dung 3x3 diễn ra từ ngày 13 – 14/5; 5x5 diễn ra từ ngày 16 – 22/5. Các nội dung Đua thuyền Canoeing/Kayak sẽ diễn ra từ ngày 17 – 21/5. Hai bộ môn Cờ vua và Cờ tướng diễn ra từ ngày 10 – 21/5, các nội dung Xe đạp được tổ chức từ ngày 14 – 22/5.

Ngoài ra, môn Bóng đá nam, nữ, Futsal nam, Futsal nữ sẽ diễn ra từ ngày 06 – 22/5. Môn Thể dục gồm: Thể dục Dụng cụ, Thể dục Nghệ thuật, Aerobic diễn ra từ ngày 13 – 22/5. Môn Bóng ném trong nhà diễn ra từ ngày 15 – 21/5; Bóng ném bãi biển từ ngày 06 – 11/5.

Bên cạnh đó, những bộ môn võ thuật sẽ được tổ chức cụ thể như sau: Judo từ ngày 18 – 22/5; Karate từ ngày 18 – 20/5, Muay từ ngày 17 – 22/5, Pencak Silat từ ngày 10 – 16/5, Taekwondo từ ngày 16 – 19/5, Wushu từ ngày 13 – 15/5, môn Vovinam từ ngày 18 – 22/5, môn Boxing từ ngày 15 – 22/5.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3299/QĐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi