Quyết định 3102/QÐ-BVHTTDL lập BTC Lớp tập huấn bảo tồn trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

____________

Số: 3102/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

                                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 3647/SVHTTDL-QLDSVH ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc giới thiệu cán bộ tham gia Ban Tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban;

3. Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban;

4. Ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban;

5. Bà Trịnh Thị Minh, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên;

6. Bà Bùi Thị Quyên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Ủy viên;

8. Ông Phạm Duy Hà, Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Ủy viên;

10. Bà Nguyễn Thị Nhung, Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên;

11. Ông Bùi Hải Đăng, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

- Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động trích từ nguồn ngân sách tổ chức tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

- SVHTTDL tỉnh Thanh Hóa (để phối hợp);

- UBND huyện Ngọc Lặc (để phối hợp);

- Lưu: VT, Vụ VHDT, DH (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 3102/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3102/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3102/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:28/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn về trang phục người Dao Quần chẹt ở Ngọc Lặc

Ngày 28/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3102/QÐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thành lập Ban tổ chức Lớp tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục của người Dao Quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa gồm các ông, bà có tên sau:

Thứ nhất, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

Thứ hai, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban;

Thứ ba, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3102/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi