Quyết định 2374/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_________

Số: 2374/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Công văn số 5917/VPCP-PL ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin bố trí cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2022 và năm 2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng

Cục Văn hoá cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, VHCS, HH.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

(Kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo hiện hành nhằm khắc phục hạn chế, bất cập trong quy định hiện hành; tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi; tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết.

- Hồ sơ lập đề nghị phải cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn; đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT

Nội dung công việc

Dự kiến tiến độ và thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1.

Thành lập Tổ công tác lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Đã thực hiện

Quyết định

2.

Nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo và xây dựng nội dung chính sách Rà soát, nghiên cứu chính sách, luật về quảng cáo ở một số quốc gia trên thế giới

Đã thực hiện

Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo

3.

Thực hiện đánh giá tác động chính sách

- Đánh giá tác động chính sách trên các nội dung.

- Tổ chức lấy ý kiến.

Sưu tầm, dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản pháp luật tiếng nước ngoài liên quan đến hoạt động quảng cáo sang tiếng Việt

Tháng 10­

11/2022

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách (theo mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)

4.

Lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Tháng 12/2022

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại các điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

5.

Họp Tổ công tác để thống nhất hồ sơ trước khi đăng tải

Tháng 01/2023

Biên bản cuộc họp và ý kiến các thành viên

6.

Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Cổng thông tin điện tử của Bộ; lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan (30 ngày) Tổ chức Hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến

Tháng 01­

02/2023

 

7.

Tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo đề nghị xây dựng Luật; đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu trên cổng thông tin điện tử

Tháng 02­

03/2023

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý

8.

Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Tháng 4/2023

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

9.

Tổ chức họp Tổ công tác lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trước khi gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp

Tháng 4/2023

Biên bản cuộc họp và ý kiến các thành viên

10.

Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Hồ sơ

Tháng 5/2023

Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp

11.

Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Tháng 6/2023

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

12.

Họp Tổ công tác để thống nhất hồ sơ trước khi báo cáo Bộ trưởng để trình Chính phủ

Tháng 6/2023

Biên bản cuộc họp và ý kiến các thành viên

13.

Trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Tháng 7/2023

Nghị quyết của Chính phủ

14.

Hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến của Chính phủ gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp

Tháng 8/2023

Hồ sơ

 

 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Văn hóa cơ sở

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo theo Kế hoạch, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Chủ động đề xuất và tổ chức triển khai các nội dung cần thiết để chuẩn bị xây dựng Luật.

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Phối hợp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách đầu tư cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên;

- Bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ.

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

3. Vụ Pháp chế

- Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp rà soát hệ thống luật pháp, chính sách hiện hành có liên quan, làm cơ sở lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo Văn hóa

- Tổ chức tuyên truyền về việc sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; Báo điện tử Tổ quốc; Báo Văn hóa.

- Đăng tải đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Cục Văn hóa cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2022 và năm 2023.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi