Quyết định 1642/QÐ-BVHTTDL 2024 tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa Chợ phiên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1642/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1642/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1642/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:18/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức tập huấn bảo tồn văn hóa truyền thống Chợ phiên tại Cao Bằng

Ngày 18/6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 1642/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số. Dưới đây là các nội dung chính:

1. Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là Lớp tập huấn).

2. Lớp tập huấn dự kiến tổ chức vào Quý III-năm 2024 (tổ chức trong 02 ngày, không kể thời gian đi và về).

3. Địa điểm tổ chức Lớp tâp huấn: thành phố Cao Bằng, huyện Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng.

4. Lớp tập huấn sẽ giảng dạy tập trung trong 03 chuyên đề/lớp, bao gồm:

+ Chuyên đề 1: Thực trạng, kết quả và hiệu quả chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

+ Chuyên đề 2: Bảo tồn nét văn hóa truyền thống Chợ Phiên trước thách thức của kinh tế thị trường

+ Chuyên đề 3: Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được thể hiện trong chợ phiên. Một số mô hình chợ phiên trong nền kinh tế thị trường.

5. Kinh phí thực hiện Lớp tập huấn trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa-thông tin năm 2024 của Vụ Văn hóa dân tộc.

- Học viên (thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn, nghỉ từ nguồn kinh phí tổ chức Lớp tập huấn theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Xem chi tiết Quyết định 1642/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

Số: 1642/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Lp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa

truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục và Dự toán kinh phí các nhiệm vụ năm 2024 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh sách học viên tham gia Lớp tập huấn (có Danh sách kèm theo).

- Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức Lớp tập huấn đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

- Báo cáo viên có nhiệm vụ giảng dạy các chuyên đề theo đúng nội dung, kế hoạch đề ra;

- Học viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa-thông tin năm 2024 của Vụ Văn hóa dân tộc.

- Học viên (thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn, nghỉ từ nguồn kinh phí tổ chức Lớp tập huấn theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Cao Bằng (để biết);

- Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng (phối hợp thực hiện);

- UBND, Phòng VHTT các huyện Nguyên Bình, Hòa An, Hạ Lang, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hà Quảng, Thạch An (phi hợp thực hiện);

- Lưu: VT, VHDT, NTH (19).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 
 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa

truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số

(Kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua Chợ phiên đặc trưng truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm đưa ra phương pháp bảo tồn có hiệu quả dưới tác động của nền kinh tế thị trường;

- Tăng cường, quảng bá, phát huy truyền thống nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, động viên, khích lệ các nghệ nhân sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhằm phát triển kinh tế, xã hội.

2. Yêu cầu

Tổ chức Lớp tập huấn đảm bảo đúng thành phần, thời gian, thời lượng, nội dung chương trình hợp lý, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Cao Bằng

1.1. Thời gian: Dự kiến Quý III, năm 2024 (tổ chức trong 02 ngày, không kể thời gian đi và về)

1.2. Địa điểm: thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1.3. Thành phần tham gia:

- Báo cáo viên: các nhà quản lý văn hóa, các chuyên gia, số lượng 03 người.

- Học viên: số lượng 60 người/lớp.

+ Nghệ nhân, trưởng thôn, bản, người có uy tín, đại diện hộ sản xuất kinh doanh là người dân tộc thiểu số thuộc tại các huyện Nguyên Bình, Hòa An, Hạ Lang, Trùng Khánh, Quảng hòa, Hà Quảng và Thạch An.

1.4. Nội dung triển khai

- Tổ chức tập huấn, giảng dạy tập trung trong 03 chuyên đề/lớp, bao gồm:

+ Chuyên đề 1: Thực trạng, kết quả và hiệu quả chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

+ Chuyên đề 2: Bảo tồn nét văn hóa truyền thống Chợ Phiên trước thách thức của kinh tế thị trường

+ Chuyên đề 3: Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được thể hiện trong chợ phiên. Một số mô hình chợ phiên trong nền kinh tế thị trường.

- Phương thức thực hiện

+ Phương pháp gợi mở, lấy ý kiến, đề xuất, giải pháp.

+ Phương pháp ghi chép theo dạng hồi cố.

+ Phương pháp quan sát tham dự, xây dựng mô hình bảo tồn trong đời sống thực tiễn và phát huy trong cộng đồng.

- Tổ chức đưa học viên đi thực tế tại 01 chợ phiên.

2. Lp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

1.1. Thời gian: Dự kiến Quý III, năm 2024 (tổ chức trong 02 ngày, không kể thời gian đi và về)

1.2. Địa điểm: huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

1.3. Thành phần tham gia:

- Báo cáo viên: các nhà quản lý văn hóa, các chuyên gia, số lượng 03 người.

- Học viên: số lượng 60 người/lớp.

+ Nghệ nhân, trưởng thôn, bản, người có uy tín, đại diện hộ sản xuất kinh doanh là người dân tộc thiểu số thuộc một số huyện có chợ phiên hoạt động (thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

1.4. Nội dung triển khai

- Tổ chức tập huấn, giảng dạy tập trung trong 03 chuyên đề/lớp, bao gồm:

+ Chuyên đề 1: Thực trạng, kết quả và hiệu quả chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

+ Chuyên đề 2: Bảo tồn nét văn hóa truyền thống Chợ Phiên trước thách thức của kinh tế thị trường

+ Chuyên đề 3: Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được thể hiện trong chợ phiên. Một số mô hình chợ phiên trong nền kinh tế thị trường.

- Phương thức thực hiện

+ Phương pháp gợi mở, lấy ý kiến, đề xuất, giải pháp.

+ Phương pháp ghi chép theo dạng hồi cố.

+ Phương pháp quan sát tham dự, xây dựng mô hình bảo tồn trong đời sống thực tiễn và phát huy trong cộng đồng.

- Tổ chức đưa học viên đi thực tế tại chợ phiên Co Sầu, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Văn hóa dân tộc

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động tổ chức Lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số tại thành phố Cao Bằng và huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

3. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc đưa học viên đi thực tế chợ phiên.

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, mời Đại biểu tham dự Lớp tập huấn.

- Gửi Giấy triệu tập thành viên Ban Tổ chức (Ban Tổ chức tại địa phương), mời Báo cáo viên tham gia giảng dạy và Thông báo triệu tập Học viên tham gia Lớp tập huấn.

- Ký Giấy chứng nhận tham gia Lớp Tập huấn cho các học viên.

Trên đây là Kế hoạch Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức, Báo cáo viên và Học viên tham gia Lớp tập huấn

về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên

của đồng bào các dân tộc thiểu số

(Kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

A. Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tại thành phố Cao Bằng

I. Ban Tổ chức

1. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Bà Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Phó Trưởng ban;

3. Bà Đặng Thu Hồng, Trưởng Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

4. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

5. Bà Long Thị Trang, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Ủy viên

II. Mời Báo cáo viên

1. Đại diện Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Bà Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

3. Bà Đặng Thu Hồng, Trưởng Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

III. Học viên

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chức vụ

1

Bàn Hữu Đại

Xóm Bản Chang, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

2

Lý Văn Nhậy

Xóm Bản Chang, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

3

Hoàng Thị Lan

Xóm Tam Hợp, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

4

Phùng Vần Sinh

Xóm Đoàn Kết, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

5

La Văn Thiên

Xóm Tát Shâm, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

6

Du Thị Say

Xóm Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

7

La Văn Thọ

Xóm Pù Vài, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

8

Triệu Văn An

Xóm Nà Vài, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

9

Nông Văn Hùng

Xóm Nà Bản, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

10

Triệu Văn Nhất

Xóm Bành Tổng, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình

Trưởng xóm

11

Nguyễn Thị Phần

Xóm 9, Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An

Bí thư chi bộ, Trưởng xóm

12

Phương Thị Kiêm

Phố Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An

Người uy tín

13

Dương Văn Bòng

Xóm Ca Rài, xã Đại Tiến, huyện Hoà An

Bí thư chi bộ, Trưởng xóm

14

Long Văn Sảng

Xóm Lũng Thốc, xã Đại Tiến, huyện Hoà An

Bí thư chi bộ, Trưởng xóm

15

Hoàng Thị Huyền

Xóm Pác Cam, xã Hồng Việt, huyện Hoà An

Bí thư chi bộ, Trưởng xóm

16

Lê Thị Len

Xóm Lam Sơn Thượng, xã Hồng Việt, huyện Hoà An

Bí thư chi bộ, Trưởng xóm

17

Lý Văn Trường

Xóm Nà Niền, xã Đức Long, huyện Hoà An

Bí thư chi bộ, Trưởng xóm

18

Lê Thị Thốn

Xóm Bến Đò, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An

Bí thư chi bộ, Trưởng xóm

19

Mã Đình Côn

Xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang

Trưởng xóm

20

Mông Minh Quốc

Xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang

Bí thư chi bộ

21

Mông Đình Thi

Xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang

Người uy tín

22

Nông Văn Bội

Xóm Sộc Quân, Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang

Người uy tín

23

Hoàng Văn Ly

Xóm Huyền, Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang

Người uy tín

24

Hoàng Văn Du

Xóm Đông Mu, Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang

Người uy tín

25

Nông Minh Lập

Xóm Đỏong Đeng, Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang

Người uy tín

26

Lý Văn Dương

Xóm Đỏong Hoan, Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang

Người uy tín

27

Trầm Thị Cam

Xóm Pò Tấu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh

Trưởng xóm

28

Hoàng Văn Dín

Xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh

Trưởng xóm

29

Trương Thu Lan

Xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương huyện Trùng Khánh

Hộ sản xuất kinh doanh

30

Hoàng Văn Èng

Tổ dân phố 8. thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh

Người uy tín

31

Hoàng Song Nguyệt

Xóm Bản Đà, thị trấn Trùng Khánh huyện Trùng Khánh

Nghệ nhân

32

Nguyễn Đức Mậu

Tổ dân phố 2, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh

Tổ trưởng Tổ dân phố

33

Bế Văn Quyết

Tổ dân phố 1, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh

Tổ trưởng Tổ dân phố

34

Đàm Thị Cằm

Xóm Thôn Ga, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh

Người uy tín

35

Nông Văn Chức

Xóm Đỏng Luông-Chi Choi, xã Đình Phong

Hộ sản xuất kinh doanh

36

Mã Văn Hiếu

Xóm Đồng Tâm Bản Rạ, xã Đàm  Thủy

Trưởng xóm

37

Phùng Văn Chì

Xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà

Trưởng xóm

38

Hoàng Văn Hội

Xã Cách Linh, huyện Quảng Hoà

Trưởng xóm

39

Đặng văn Cò

Xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà

Trưởng xóm

40

La Văn Bạch

Xã Ngọc Động, huyện Quảng Hoà

Trưởng xóm

41

Phan Văn Hùng

Xã Ngọc Động, huyện Quảng Hoà

Trưởng xóm

42

Lương Văn Y

Xã Bế văn Đàn, huyện Quảng Hoà

Trưởng xóm

43

Vũ Đình Thư

Thị trấn Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà

Người uy tín

44

Trịnh Xuân Hào

Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà

Người uy tín

45

Hứa Thị Viễn

Xóm Đôn Chương, Thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng

Trưởng xóm

46

Giang Văn Quốc

Xóm Cọt Nưa, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng

Người uy tín

47

Hứa Văn Lợi

Xóm Phục Quốc 2, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng

Trưởng xóm

48

Nông Văn Hoạt

Xóm Thanh Sơn, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng

Trưởng xóm

49

Chờ Lý Minh

Tổ dân phố 6, Thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng

Trưởng xóm

50

Lưu Văn Hương

Xóm Thượng Sơn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng

Trưởng xóm

51

Chu Quang Vũ

Xóm Nà Pàng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng

Trưởng xóm

52

Lê Văn Bằng

Xóm Nà Giàng, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng

Trưởng xóm

53

Nông Văn Tuệ

Xóm Đoỏng Lẹng, Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An

Trưởng xóm

54

La Thị Nga

Xóm Nà Dề, Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An

Người uy tín

55

Nông Đình Lâm

TDP 2, Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An

Người uy tín

56

Nông Thị Niệm

Xóm Chang Khuyên, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An

Hộ sản xuất Kinh doanh

57

Nông Văn Dũng

Thôn Nà Vai, xã Kim Đồng, huyện Thạch An

Trưởng xóm

58

Nông Thị Nụ

Chợ Nặm Nàng, xã Kim Đồng, huyện Thạch An

Hộ sản xuất Kinh doanh

59

Nông Văn Hiệp

Thôn Nà Pò, xã Đức Thông, huyện Thạch An

Trưởng xóm

60

Triệu Văn Đun

Thôn Tân Tiến, xã Đức Thông, huyện Thạch An

Trưởng xóm

 

 

B. Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

I. Ban Tổ chức

1. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Bà Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Phó Trưởng ban;

3. Bà Chu Thị Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Phó Trưởng ban;

4. Bà Đặng Thu Hồng, Trưởng Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Lương Văn La, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

7. Bà Long Thị Trang, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

8. Bà Đỗ Trần Khánh Huyền, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên.

II. Mời Báo cáo viên

1. Đại diện Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Bà Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

3. Bà Đặng Thu Hồng, Trưởng Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

III. Học viên

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chức vụ

1

Đàm Văn Bùi

Xóm Nà Giốc, xã Tri Phương

Trưởng xóm

2

Triệu Văn Cổ

Xóm Bình Chỉnh Dưới, xã Tri Phương

Trưởng xóm

3

Hoàng Văn Đồng

Xóm An Hỷ, xã Ngọc Khê

Trưởng xóm

4

Hoàng Văn Tư

Xóm An Hỷ, xã Ngọc Khê

Người uy tín

5

Nông Văn Ngư

Xóm Vững Bền, xã Quang Hán

Trưởng xóm

6

Bế Văn Thắng

Xóm Vững Bền, xã Quang Hán

Người uy tín

7

Hoàng Anh Tuấn

Tổ dân phố 2, thị trấn Trùng Khánh

Tổ trưởng

8

Chu Văn Nam

Tổ dân phố 3, thị trấn Trùng Khánh

Tổ trưởng

9

Lương Văn Kiên

Tổ dân phố 4, thị trấn Trùng Khánh

Tổ trưởng

10

Lê Văn Hưng

Tổ dân phố 5, thị trấn Trùng Khánh

Tổ trưởng

11

Nông Văn Tạo

Tổ dân phố 6, thị trấn Trùng Khánh

Tổ trưởng

12

Hoàng Văn Minh

Tổ dân phố 7, thị trấn Trùng Khánh

Tổ trưởng

13

Đinh Văn Hải

Xóm Pác Ngà - Bo Hay, xã Ngọc Côn

Trưởng xóm

14

Hoàng Văn Trạch

Xóm Pò Peo - Pha Luông, xã Ngọc Côn

Trưởng xóm

15

Nông Văn Hùng

Xóm Pác Cóng - Bài Siêng, Xã Phong Châu

Người uy tín

16

Nông Văn Bào

Xóm Pác Cóng - Bài Siêng, Xã Phong Châu

Trưởng xóm

17

Nông Quốc Ninh

Xóm Tài Nam 2, xã Cao Chương

Người uy tín

18

Nông Văn Hà

Xóm Khuổi Luông, xã Cao Chương

Người uy tín

19

Chung Thị Kiều

Xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương

Hộ sản xuất kinh doanh

20

Hoàng Thị Phượng

Xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương

Hộ sản xuất kinh doanh

21

Hoàng Thanh Thủy

Xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương

Hộ sản xuất kinh doanh

22

Nông Thị Huyền

Xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương

Hộ sản xuất kinh doanh

23

Hoàng Văn Chung

Xóm Nà Thông-Pác Đông, xã Phong Nặm

Trưởng xóm

24

Lã Văn Sum

Bài Ban-Canh Cấp-Keo Việng, xã Phong Nặm

Người uy tín

25

Triệu Văn Thế

Xóm Lũng Muôn, xã Lăng Hiếu

Trưởng xóm

26

Hoàng Văn Tư

Xóm Lũng Rẳng, xã Lăng Hiếu

Trưởng xóm

27

Tô Kiên Chanh

Xóm Pác Chang, xã Khâm Thành

Người uy tín

28

Lô Tiến Thành

Xóm Đồng Tâm, xã Khâm Thành

Người uy tín

29

Nông Văn Ninh

Xóm Đỏng Luông - Chi Choi, xã Đình Phong

Hộ sản xuất kinh doanh

30

Nguyễn Hữu Quang

Xóm Đỏng Luông - Chi Choi, xã Đình Phong

Hộ sản xuất kinh doanh

31

Hoàng Thị Bẩm

Xóm Đỏng Luông - Chi Choi, xã Đình Phong

Hộ sản xuất kinh doanh

32

Hoàng Văn Cỏong

Xóm Đỏng Luông - Chi Choi, xã Đình Phong

Người uy tín

33

Nông Văn Dũng

Xóm Nà Tuy, xã Chí Viễn

Trưởng xóm

34

Ngân Bá Chung

Xóm Đong Long, xã Chí Viễn

Trưởng xóm

35

Nông Ngọc Tuyền

Xóm Lũng Nội, xã Chí Viễn

Trưởng xóm

36

Hoàng Đoàn Gia

Xóm Pác Mác, xã Chí Viễn

Trưởng xóm

37

Nông Văn Ninh

Xóm Đồng Tâm-Bản Rạ, xã Đàm Thủy

Trưởng xóm

38

La Thị Tâm

Xóm Đồng Tâm-Bản Rạ, xã Đàm Thủy

Hội trưởng phụ nữ

39

Nông Tài Tiến

Xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy

Người uy tín

40

Nông Ích Đính

Xóm Bản Gun-Khuổi Ky, xã Đàm Thủy

Trưởng xóm

41

Nông Văn Ngư

Xóm Vững Bền, xã Quang Hán

Trưởng xóm

42

Bế Văn Thắng

Xóm Vững Bền, xã Quang Hán

Người uy tín

43

Vi Văn Giáp

Xóm Lũng Nặm, xã Quang Vinh

Trưởng xóm

44

Hoàng Văn Làn

Xóm Lũng Nà, xã Quang Vinh

Trưởng xóm

45

Hà Thị Mai

Xóm Bản Mán, xã Xuân Nội

Trưởng xóm

46

Hà Văn Hoạt

Xóm Lũng Tung, xã Xuân Nội

Trưởng xóm

47

Hoàng Thị Lành

Xóm Pác Bo, xã Cao Thăng

Trưởng xóm

48

Lục Thị Vân

Xóm Bản Luông, xã Cao Thăng

Nghệ nhân

49

Đàm Văn Rơn

Xóm Sác Hạ-Lũng Ngùa, xã Quang Trung

Người uy tín

50

Nông Thị Khoái

Xóm Sác Thượng-Búng Ổ, xã Quang Trung

Người uy tín

51

Hoàng Thị Trang

Xóm Bản Chang, xã Quang Trung

Người uy tín

52

Vi Thị Bé

Xóm Thôn Ga, xã Quang Trung

Trưởng xóm

53

Hà Văn Kiến

Tổ dân phố 3, Thị trấn Trà Lĩnh

Người uy tín

54

Hoàng Đình Dũng

Xóm Nà Khoang, Thị trấn Trà Lĩnh

Người uy tín

55

Hoàng Hải Nam

Tổ dân phố 3, Thị trấn Trà Lĩnh

Trưởng xóm

56

Trương Thị Liên

Xóm Tổng Moòng, Thị trấn Trà Lĩnh

Trưởng xóm

57

Bế Văn Trường

Xóm Nam Tuấn, Thị trấn Trà Lĩnh

Trưởng xóm

58

Lục Thị Loan

Xóm Cốc Cáng, Thị trấn Trà Lĩnh

Trưởng xóm

59

Đinh Thị Thuyền

Xóm Tân Lập, xã Trung Phúc

Trưởng xóm

60

Dương Thị Vân

Xóm Ngưỡng Đồng, xã Trung Phúc

Trưởng xóm

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thông tư 04/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi