Quyết định 1371/QÐ-BVHTTDL 2023 tập huấn nghiệp vụ pháp chế ngành VHTTDL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

Số: 1371/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023” tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn và mời giảng viên tham gia giảng dạy, tập huấn gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Ban tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị tập huấn theo Kế hoạch được phê duyệt và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các giảng viên có trách nhiệm soạn bài giảng và giảng bài theo chương trình, kế hoạch của Ban tổ chức.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Vụ Pháp chế cấp qua Văn phòng Bộ và thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC, NTH(10).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

DANH SÁCH

Ban tổ chức, Báo cáo viên Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa, thể thao du lịch năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

I. BAN TỔ CHỨC

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng ban;

2. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Phó trưởng ban (đối với Hội nghị tại phía Bắc);

3. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, Phó trưởng ban (đối với Hội nghị tại phía Nam);

4. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thành viên;

5. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, chuyên viên cao cấp Vụ Pháp chế, thành viên;

7. Bà Lê Thị Thu Oanh, chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên./.

II. BÁO CÁO VIÊN

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Ông Hoàng Minh Thái, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch./.

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 gồm những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần triển khai hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/06/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của ngành đến các cán bộ, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch khối địa phương. Gắn việc phổ biến với thi hành pháp luật, đảm bảo phù hợp với thực tiễn để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;

- Nâng cao trình độ, nghiệp vụ về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho công chức ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch khối địa phương.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Các giảng viên và học viên tham gia đúng thành phần, thực hiện nghiêm túc theo chương trình Hội nghị tập huấn.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề

Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, nâng cao trình độ, nghiệp vụ pháp chế cho công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch khối địa phương.

2. Nội dung Hội nghị

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai các chính sách, pháp luật liên quan (Kế hoạch triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách...).

b) Tiếp tục triển khai các Đề án của Thủ tướng Chính phủ: Đề án“Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (ban hành theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022); Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (ban hành theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022); Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (ban hành theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022) bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026” (ban hành theo Quyết định số 3853/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

c) Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình như: Điện ảnh; phòng, chống bạo lực gia đình; quyền tác giả và quyền liên quan; thư viện; thể dục, thể thao; du lịch; hoạt động nghệ thuật biểu diễn; hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo; điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch..

d) Thực tiễn hoạt động xây dựng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

đ) Trao đổi, giải đáp nghiệp vụ.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian

- Hội nghị phía Bắc (gồm các tỉnh từ Quảng Trị trở ra): tổ chức 1,5 ngày dự kiến cuối tháng 6/2023.

- Hội nghị phía Nam (gồm các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào): tổ chức 1,5 ngày dự kiến đầu tháng 7/2023.

(Thời gian cụ thể Bộ sẽ có Thông báo triệu tập)

2. Địa điểm

- Hội nghị phía Bắc tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn.

- Hội nghị phía Nam tổ chức tại tỉnh Phú Yên.

3. Thành phần tham gia

a) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

b) Đơn vị phối hợp:

- Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Lạng Sơn đối với Hội nghị phía Bắc.

- Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Phú Yên đối với Hội nghị phía Nam.

c) Ban tổ chức: Theo danh sách được duyệt.

d) Giảng viên: Các chuyên gia về pháp luật.

đ) Đại biểu, học viên

Số lượng học viên dự kiến: 150 học viên/lớp, thành phần gồm:

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

- Đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng và công chức làm công tác pháp chế thuộc Sở.

e) Khách mời với các đơn vị thuộc Bộ: Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Gia đình, Thanh tra Bộ.

g) Khách mời đối với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch nơi tổ chức Hội nghị: Ban Giám đốc và trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; trưởng phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện; Lãnh đạo Sở Tư pháp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế

Chủ trì tổ chức Hội nghị, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu, địa điểm, cơ sở vật chất, mời giảng viên và triệu tập học viên, đề xuất khen thưởng; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức Hội nghị tập huấn.

2. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch:

- Vụ Kế hoạch, Tài chính bố trí ngân sách triển khai thực hiện;

- Văn phòng Bộ phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định.

- Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Gia đình, Thanh tra Bộ cử đại diện lãnh đạo tham dự và phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và việc thực thi pháp luật chuyên ngành.

3. Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Phú Yên cử lãnh đạo tham gia Ban tổ chức và phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác đón tiếp đại biểu, tạo điều kiện giới thiệu địa điểm, liên hệ kết nối công tác tổ chức Hội nghị, quảng bá địa phương và mời tham dự Hội nghị đối với trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, trưởng phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện tại địa phương.

4. Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cử thành viên tham dự đúng thành phần, chuẩn bị ý kiến tham gia vào nội dung của Hội nghị và triển khai kết quả Hội nghị.

Đây là Hội nghị tập huấn mang tính thực tiễn, trang bị kiến thức giúp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch. Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện và tổ chức Hội nghị tập huấn đảm bảo yêu cầu nội dung, tiến độ và đạt kết quả tốt./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi