Văn bản mới cập nhật tuần 50/2006(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 16/12/2006 - 22/12/2006), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 202224 - Không gửi qua Fax) - Ngày 21/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 284/2006/QĐ-TTg của về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

 

* (SMS: 202222 - Không gửi qua Fax) - Ngày 20/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 282/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2020.

 

* (SMS: 202223 - Không gửi qua Fax) - Ngày 20/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 283/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

 

* (SMS: 202218 - Khong gui qua fax) - Ngày 19/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 281/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

 

* (SMS: 202217 - Không gửi qua Fax) - Ngày 19/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 280/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An".

 

* (SMS: 20547 - Không gửi qua Fax) - Ngày 18/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 279/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

 

* (SMS: 202210 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

 

* (SMS: 202225 - Khong gui qua fax) - Ngày 20/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 202230 - Không gửi qua Fax) - Ngày 20/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 4173/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính.  

 

* (SMS: 202220 - Khong gui qua fax) - Ngày 18/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 73/2006/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

 

* (SMS: 304765 - Không gửi qua Fax) - Ngày 06/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 15350/BTC-CST về việc hướng dẫn phân loại một số mặt hàng nhập khẩu trong Danh mục biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo QĐ 39/2006/QĐ-BTC.

 

* (SMS: 20554 - Không gửi qua Fax) - Ngày 01/12/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 15183/BTC-CST về việc không thu lệ phí công chứng, chứng thực khi xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản của Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 202228 - Không gửi qua Fax) - Ngày 19/12/2006, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 36/2006/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 387: 2006 "Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu".

 

* (SMS: 202229 - Không gửi qua Fax) - Ngày 19/12/2006, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 37/2006/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 377: 2006 "Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế".

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 202231- Không gửi qua Fax) - Ngày 18/12/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 116/2006/TT-BNN về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

 

* (SMS: 20541 - Không gửi qua Fax) - Ngày 12/12/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 110/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 9 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 20542 - Không gửi qua Fax) - Ngày 12/12/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 111/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 8 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

* (SMS: 20543 - Không gửi qua Fax) - Ngày 12/12/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 112/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 6 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 20544- Không gửi qua Fax) - Ngày 12/12/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 113/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 5 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 20545 - Không gửi qua Fax) - Ngày 12/12/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 114/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 4 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 20546 - Không gửi qua Fax) - Ngày 12/12/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 115/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 3 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

BỘ THƯƠNG MẠI

 

* (SMS: 20555 - Khong gui qua fax) - Ngày 15/12/2006, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định 36/2006/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu bảo thuế trong khu công nghệ cao.

 

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

* (SMS: 202227 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/12/2006, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định 1141/QĐ-BBCVT về việc ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

 

* (SMS: 202219 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/12/2006, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định 53/2006/QĐ-BBCVT về việc phân bổ và sử dụng các loại mã, số viễn thông.

 

* (SMS: 202221 - Khong gui qua fax) - Ngày 15/12/2006, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ban hành Quyết định 52/2006/QĐ-BBCVT về việc ban hành Quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 202214 - Khong gui qua fax) - Ngày 15/12/2006, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 57/2006/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các Nhà máy in tiền.

 

BỘ CÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 202211 - Khong gui qua fax) - Ngày 14/12/2006, Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định 45/2006/QĐ-BCN về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư.

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 202226 - Khong gui qua fax) - Ngày 12/12/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1323/2006/QĐ-BKH về việc Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu.

 

BỘ THUỶ SẢN

 

* (SMS: 20549 - Không gửi qua Fax) - Ngày 01/12/2006, Bộ Thuỷ sản đã ban hành Quyết định 20/2006/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão của tàu cá.

 

* (SMS: 20550 - Không gửi qua Fax) - Ngày 01/12/2006, Bộ Thuỷ sản đã ban hành Quyết định 21/2006/QĐ-BTS về việc ban hành danh mục giống thuỷ sản phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.